12 februari 2024
0 Reactie(s)

12 februari 2024

OVHcloud wil 150 Local Zones, eerste in Brussel

Europese aanbieder van cloud hosting OVHcloud heeft onlangs zijn eerste ‘Local Zones’ voor de public cloud geïntro­du­ceerd in Brussel en Madrid. Deze ontwik­ke­ling markeert een belang­rijk moment in de inspan­ningen van OVHcloud om cloud-imple­men­ta­ties te verge­mak­ke­lijken op basis van techno­logie van Grids­cale, een recent door OVH overge­nomen bedrijf.

De lance­ring van Local Zones in deze twee Europese steden is een belang­rijke stap voor OVHcloud, aange­zien het klanten verbe­terde toegang biedt tot de public cloud services van het bedrijf. Deze cloud-zones zullen lagere latentie en volle­dige naleving van lokale regels voor sovereignty bieden, wat van cruciaal belang kan zijn voor bedrijven in priva­cy­ge­voe­lige of geregu­leerde industrieën als consul­tancy, gezond­heids­zorg en finan­ciën. Door services dichter bij eindge­brui­kers te plaatsen, streeft OVHcloud naar betere presta­ties en naleving van regelgeving.

De techni­sche basis voor deze ontwik­ke­ling zal de software stack van Grids­cale zijn, die snelle imple­men­tatie van cloud-capaci­teit binnen enkele weken mogelijk maakt. Naast het versnellen van het vermogen van OVHcloud om aan de vraag van klanten naar cloud services in nieuwe regio’s te voldoen, zou deze metho­do­logie een betaal­baarder alter­na­tief moeten bieden dan tradi­ti­o­nele datacenter-uitbrei­dingen. Door gebruik te maken van colocatie-facili­teiten zouden deze flexi­bele en aanpas­bare Local Zones een betaal­baar alter­na­tief kunnen verte­gen­woor­digen op de markt voor infra­struc­tuur van public cloud computing.

“Dit is slechts het begin van een ambiti­euze route­kaart met als doel een totaal van 150 Local Zones tegen 2026,” zei Henrik Hasen­kamp, CEO van Grids­cale. De ambities van OVHcloud strekken zich ver uit voorbij België en Spanje. Volgens de strategie van het bedrijf kunnen er wereld­wijd tot 150 Local Zones worden opgezet tegen 2026. Het doel van deze strategie is om OVHcloud te positi­o­neren als een belang­rijke speler in verschil­lende regio’s, in reactie op de groei­ende vraag naar cloud services over de hele wereld. Het cloud-bedrijf is van plan alleen al in 2024 tot vijftien Local Zones te openen. Grote steden in Europa en de VS die zijn voorge­steld als mogelijke locaties omvatten Praag, Marseille, Milaan, Amsterdam, Zürich, Atlanta, Denver, Chicago, Dallas, New York City en San José.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This