Privacy Policy

Privacyverklaring DCpedia

In deze priva­cy­ver­kla­ring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoons­ge­ge­vens. We maken helder welke persoons­ge­ge­vens wij verza­melen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwij­deren. We vinden het belang­rijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verkla­ring zorgvuldig te lezen.

DCpedia

DCpedia is een project van Alibi Commu­ni­catie- en Uitgeef­pro­jecten BV
Ton Alberts­plan 2 , 2728 AZ Zoeter­meer , Nederland

Via ons afspraak­for­mu­lier worden priva­cy­ge­voe­lige gegevens oftewel persoons­ge­ge­vens verwerkt. Alibi Commu­ni­catie- en Uitgeef­pro­jecten BV acht een zorgvul­dige omgang met persoons­ge­ge­vens van groot belang. Persoon­lijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwer­king houden wij ons aan de eisen die de priva­cy­wet­ge­ving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duide­lijk vermelden met welke doeleinden wij persoons­ge­ge­vens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verza­me­ling van persoons­ge­ge­vens beperken tot alleen de persoons­ge­ge­vens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdruk­ke­lijke toestem­ming om uw persoons­ge­ge­vens te verwerken in gevallen waarin uw toestem­ming is vereist;
 • wij passende bevei­li­gings­maat­re­gelen nemen om uw persoons­ge­ge­vens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons­ge­ge­vens verwerken;
 • wij uw recht respec­teren om uw persoons­ge­ge­vens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corri­geren of te verwij­deren.

Alibi Commu­ni­catie- en Uitgeef­pro­jecten BV is de verant­woor­de­lijke voor de gegevens­ver­wer­king. In deze priva­cy­ver­kla­ring leggen wij uit welke persoons­ge­ge­vens wij verza­melen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van ons afspraak­for­mu­lier krijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoons­ge­ge­vens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitslui­tend de persoons­ge­ge­vens die recht­streeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duide­lijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze priva­cy­ver­kla­ring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoon­nummer
 • Email­adres
 • IP-adres

Afhandelen afspraken

Wanneer u bij ons een afspraak maakt, maken wij voor de afhan­de­ling daarvan gebruik van uw persoons­ge­ge­vens. Indien dat nodig is voor een goede afhan­de­ling kunnen wij uw persoons­ge­ge­vens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Wij bieden via ons afspraak­for­mu­lier de mogelijk­heid om vragen te stellen middels een contact­for­mu­lier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behan­delen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formu­lier of de inhoud van uw e‑mail nodig is voor de volle­dige beant­woor­ding en afhan­de­ling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoe­ring van de overeen­komst.
Deze partners zijn (mede) geves­tigd buiten de EU.
In ons afspraak­for­mu­lier zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verza­melen de beheer­ders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op ons afspraak­for­mu­lier wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingescha­keld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een medede­ling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van ons afspraak­for­mu­lier vatten wij op als toestem­ming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en appli­ca­ties. Toch hebben wij geen volle­dige controle op wat de aanbie­ders van deze appli­ca­ties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer infor­matie over deze appli­ca­ties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de priva­cy­ver­kla­ringen van deze partijen (let op: deze kunnen regel­matig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analy­tics om bij te houden hoe bezoe­kers ons afspraak­for­mu­lier gebruiken. Wij hebben een bewer­kers­over­een­komst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analy­tics infor­matie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen bevei­li­gings­maat­re­gelen om misbruik van en ongeau­to­ri­seerde toegang tot persoons­ge­ge­vens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoons­ge­ge­vens wordt afgeschermd met een gebrui­kers­naam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatre­gelen voor toegangs­be­scher­ming van de systemen waarin persoons­ge­ge­vens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van bevei­ligde verbin­dingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle infor­matie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoons­ge­ge­vens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvra­gingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoons­ge­ge­vens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestel­lingen af te handelen, inclu­sief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statis­ti­sche doeleinden. De gegevens worden vervol­gens gewist, tenzij er een wette­lijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaar­plicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze priva­cy­ver­kla­ring is niet van toepas­sing op websites van derden die door middel van links met ons afspraak­for­mu­lier zijn verbonden. Wij kunnen niet garan­deren dat deze derden op een betrouw­bare of veilige manier met uw persoons­ge­ge­vens omgaan. Wij raden u aan de priva­cy­ver­kla­ring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzi­gingen aan te brengen in deze priva­cy­ver­kla­ring. Het verdient aanbe­ve­ling om deze priva­cy­ver­kla­ring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzi­gingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons priva­cy­be­leid of vragen omtrent inzage en wijzi­gingen in (of verwij­de­ring van) uw persoons­ge­ge­vens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onder­staande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwij­deren. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevens­ex­port op te vragen voor gegevens die wij met uw toestem­ming gebruiken, of gemoti­veerd aangeven dat u de verwer­king van persoons­ge­ge­vens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identi­fi­ceren. Wanneer het gaat om inzage in persoons­ge­ge­vens gekop­peld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instel­lingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuur­lijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens. Op grond van de priva­cy­wet­ge­ving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autori­teit Persoons­ge­ge­vens tegen deze verwer­kingen van persoons­ge­ge­vens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autori­teit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Alibi Commu­ni­catie- en Uitgeef­pro­jecten BV
Zoete Kers 39
5707 PA Helmond

info@​dcpedia.​net

Deze pagina is het laatst bijge­werkt op 12 september 2023 09:39.

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This