Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van dcpedia​.net, zoals deze beschik­baar is gesteld door DCpedia®. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbe­houd wij de infor­matie op onze website aan u aanbieden.

DCpedia® is onder­deel van Alibi Commu­ni­catie- en Uitgeef­pro­jecten BV®
Ton Alberts­plan 2, 2728 AZ Zoeter­meer, Nederland

Het gebruik van de infor­matie op deze website is gratis zolang u deze infor­matie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de infor­matie op deze website alleen herge­bruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdruk­ke­lijke schrif­te­lijke toestem­ming van DCpedia® is het niet toege­staan tekst, fotoma­te­riaal of andere materi­alen op deze website her te gebruiken. Het intel­lec­tueel eigendom berust bij DCpedia®. Voor de prijzen die op onze site staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de reali­teit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herken­baar zijn als program­meer dan wel typefouten, vormen nooit een aanlei­ding om een contract dan wel overeen­komst met DCpedia® te mogen claimen of te veronderstellen.

DCpedia® streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspan­ningen de infor­matie van of de inhoud op deze website onvol­ledig en/​of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aanspra­ke­lijk­heid aanvaarden. De infor­matie en/​of producten op deze website worden aange­boden zonder enige vorm van garantie en/​of aanspraak op juist­heid. Wij behouden ons het recht voor om deze materi­alen te wijzigen, te verwij­deren of opnieuw te plaatsen zonder enige vooraf­gaande medeling. DCpedia® aanvaardt geen aanspra­ke­lijk­heid voor enige infor­matie die op websites staat waarnaar wij via hyper­links verwijzen.

Mocht de disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van DCpedia® op deze pagina.

Deze pagina is het laatst bijge­werkt op 15 september 2023 18:57.

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This