9 februari 2024
0 Reactie(s)

9 februari 2024

Verizon Business voegt Multi Cloud managementoplossing aan Network-as-a-Service-aanbod toe

Verizon Business kondigt vandaag Network-as-a-Service (NaaS) Cloud Manage­ment aan. Dit is een nieuwe service waarmee bedrijven appli­ca­tie­com­po­nenten en netwerk­ar­chi­tec­tuur in meerdere cloudom­ge­vingen – publiek, private en hybride – beheren via één uniform online portal. De nieuwe oplos­sing is ontworpen om te werken met het NaaS-aanbod van Verizon Business en versim­pelt het multi-cloud manage­ment aanzien­lijk. Dit is onder­deel van het flexi­bele NaaS-servicemodel. 

Multi-cloud­net­werken zijn populair bij onder­ne­mingen door de mogelijk­heid om appli­ca­ties te hosten in cloudom­ge­vingen met verschil­lende beleids­re­gels voor toegan­ke­lijk­heid, compa­ti­bi­li­teit en datasoe­ve­rei­ni­teit. Toch stelt het CIO’s van onder­ne­mingen voor unieke uitda­gingen, zoals het verbinden van workloads in verschil­lende cloudom­ge­vingen en het ontwik­kelen van een gestan­daar­di­seerde archi­tec­tuur en securi­ty­prak­tijken. NaaS-cloud­be­heer onder­steunt bij het verlichten van deze zorgen. Ook biedt het snellere appli­ca­tie­ver­bin­dingen en respons­tijden. Tegelij­ker­tijd biedt het beter inzicht in presta­ties, proces­be­heer en netwerk­om­stan­dig­heden in de multi-cloudomgeving. 

Het enige, uitge­breide overzicht van de presta­ties van het cloud­net­werk en de toepas­singen biedt een eenvoudig inzicht in de algehele gezond­heid van de service, het netwerk­ver­keer, de wereld­wijde netwerk-cloud­ver­bin­dingen, tickets voor issue manage­ment en nog veel meer.

NaaS cloud­ma­na­ge­ment stelt gebrui­kers in staat tot het tot stand brengen van connec­ti­vi­teit tussen publieke, private en hybride omgevingen en tussen clouds en edge netwer­k­in­fra­struc­turen. Dit facili­teert een veilige inter­con­nectie van cloud servi­ce­pro­vi­ders, datacen­ters en eindge­brui­kers, met behoudt van de securitystandaarden.

Door het standaar­di­seren van de workload connec­ti­vi­teit en door het bieden van een uniforme proce­dure voor securi­ty­pro­to­collen, gover­nance en confi­gu­ra­ties, conso­li­deert NaaS cloud­ma­na­ge­ment complexe netwerk­pro­cessen voor meerdere clouds in een eenvou­dige, geïnte­greerde netwerk­flow die iedere bedrijf­strans­for­matie ondersteunt.

De tool is ontworpen om te werken met het bestaande NaaS-aanbod van Verizon Business. Daarom kunnen klanten nu snel en veilig cloud- en connec­ti­vi­teits­dien­sten leveren aan en bewaken voor meerdere cloud servi­ce­pro­vi­ders via één manage­ment portal.

“De NaaS Cloud Manage­ment­op­los­sing brengt een revolutie teweeg in de manier waarop IT-teams cloud­ap­pli­ca­ties imple­men­teren en beheren en multi-cloud verbin­dingen monitoren. Het maakt het proces eenvou­diger en gebruiks­vrien­de­lijker dan ooit”, zegt Debika Bhatta­charya, Chief Product Officer, Verizon Business. “Door het snel imple­men­teren van workload-verbin­dingen tussen verschil­lende omgevingen, kunnen organi­sa­ties cloud-enginee­ring- en ontwik­ke­lings­pro­cessen schalen, risico’s beperken en met minimale frictie werken.” 

“Multi-cloud­im­ple­men­ta­ties vereisen, naast de netwerk­ver­bin­ding tussen cloud-datacen­ters, een veilige enter­prise-grade basis. Dat is precies wat Verizon NaaS Cloud Manage­ment doet”, zegt Frédé­rique Liaigre, Managing Director EMEA South & Benelux. “IT-teams zijn dankzij onze oplos­singen in staat tot het maken van eenvou­dige imple­men­ta­ties, appli­ca­ties managen en de verbin­ding vanaf meerdere punten te contro­leren. NaaS-cloud­ma­na­ge­ment is een cruciaal voor enter­prises wereld­wijd ter onder­steu­ning en bevor­de­ring van hun toekom­stige groei.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This