15 februari 2024
0 Reactie(s)

15 februari 2024

Globaldata: ‘Datacenters moeten zich meer richten op Scope 3‑emissies’

Hypers­ca­lers en cloud datacen­ters bevinden zich momen­teel in een cruciale fase, meent onder­zoeks­bu­reau GlobalData. Deze techbe­drijven, die een aanzien­lijke hoeveel­heid van de wereld­wijde uitstoot van broei­kas­gassen (GHG) en energie­ver­bruik voor hun rekening nemen, staan onder druk om duurzame praktijken aan te nemen terwijl de vraag naar digitale diensten blijft groeien.

De techno­lo­gie­sector, goed voor 2 – 4% van de wereld­wijde GHG-uitstoot en 7% van het wereld­wijde energie­ver­bruik, ziet zich gecon­fron­teerd met de dubbele uitda­ging van het vermin­deren van Scope 3‑emissies en het beheren van de escale­rende energie­con­sumptie. Scope 3‑emissies, die voort­komen uit indirecte bronnen, vormen een aanzien­lijk deel, namelijk 70 – 90%, van de totale uitstoot van broei­kas­gassen. Dit heeft ertoe geleid dat hypers­ca­lers en managed cloud provi­ders stappen onder­nemen om hun verbruik te mitigeren.

Robert Pritchard, Principal Analyst, Enter­prise Techno­logy and Services bij GlobalData, benadrukt het belang van cloud services in het heden­daagse leven, zowel voor bedrijven als overheids­or­ga­ni­sa­ties. “Een zeer signi­fi­cant deel van het leveren van deze diensten gaat gepaard met het gebruik van veel energie – en de versnel­ling van de adoptie van kunst­ma­tige intel­li­gentie zal alleen maar leiden tot een verdere snelle groei in de vraag”, merkt Pritchard op.

Veel grote techno­lo­gie­be­drijven hebben zich ten doel gesteld om tegen 2030 of 2040 koolstof­neu­traal te zijn. Er is inmid­dels vooruit­gang geboekt door effici­ën­tere appara­tuur te gebruiken en over te schakelen op hernieuw­bare energie­bronnen. Het bereiken van Scope 3‑emissiereducties vereist echter dat techbe­drijven verge­lijk­bare inspan­ningen van hun toele­ve­rings­keten eisen, wat volgens GlobalData een aanzien­lijke uitda­ging vormt.

De nadruk op ‘groene’ referen­ties en duurzaam­heid als een strate­gisch vraag­stuk groeit. Validatie en speci­fieke doelstel­lingen zijn cruciaal, aange­zien een toene­mend aantal klanten, partners en overheden speci­fieke presta­ties vereisen. Echter, zoals Pritchard aangeeft, ontstaat er een signi­fi­cant obstakel: de schaal van inkoop en het enorme energie­ver­bruik door datacen­ters zorgt ervoor dat zowel de hernieuw­bare als tradi­ti­o­nele energie­voor­zie­ning op lokaal niveau onder druk komt te staan, iets wat ook de autori­teiten is opgevallen.

De toekom­stige planning voor de uitrol van datacen­ters kan beperkt worden door deze zorgen. Datacen­ters, altijd gezien als grote innova­tors, zullen nieuwe oplos­singen moeten vinden om aan deze uitda­gingen het hoofd te bieden. Dit benadrukt de noodzaak voor de industrie om te blijven innoveren en duurzame praktijken te integreren in hun opera­ties, terwijl ze blijven voldoen aan de groei­ende vraag naar hun diensten.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This