23 januari 2024
0 Reactie(s)

23 januari 2024

Seagate introduceert harde schijven van meer dan 30 TB

Seaga­te­Tech­no­logy intro­du­ceert Mozaic 3+, een harde­schijf­plat­form waarin Heat-Assisted Magnetic Recor­ding-techno­logie (HAMR) is geïmple­men­teerd. Met deze intro­ductie zet het bedrijf zich weer stevig op de kaart, met een opper­vlak­te­dicht­heid van meer dan 3 TB per schijf­plaat, en mogelijk zelfs 4 TB+ en 5 TB+ per schijf­plaat in de komende jaren. Mozaic 3+ biedt opslag­ca­pa­ci­teiten van 30 TB en meer. Exos-producten van deze capaci­teit worden volgens het bedrijf dit kwartaal in volume verzonden naar hypers­cale cloudklanten.

Seagate hoopt met deze techno­logie een oplos­sing te hebben voor enkele knelpunten in datacen­ters. Met Mozaic 3+ kunnen datacen­ters meer gegevens op hetzelfde opper­vlak opslaan. Door te upgraden van een tradi­ti­o­nele Perpen­di­cular Magnetic Recor­ding-schijf (PMR) van 16 TB – de gemid­delde capaci­teit in groot­scha­lige datacen­ters – naar de Exos-schijf van 30 TB met Mozaic 3+ techno­logie wordt de capaci­teit op hetzelfde vloer­op­per­vlak effec­tief verdubbeld.

Het platform maakt gebruik van ongeveer dezelfde materi­aal­com­po­nenten als PMR-schijven, maar biedt een veel grotere opslag­ca­pa­ci­teit. Hierdoor kunnen datacen­ters hun aankoop­kosten en opera­ti­o­nele kosten voor opslag verlagen en hun energie­ver­bruik per terabyte met 40% verbe­teren. Mozaic 3+ helpt klanten ook duurzaam­heids­doel­stel­lingen te behalen, dankzij een geclaimde reductie met 55% van de opgenomen CO2 per terabyte (bij verge­lij­king van een Mozaic 3+ schijf van 30 TB met een tradi­ti­o­nele PMR-schijf van 16 TB).

“Het Mozaic 3+ Platform is meer dan alleen HAMR-techno­logie”, stelt Dave Mosley, CEO van Seagate. “Het is uitge­rust met verschil­lende baanbre­kende innova­ties, die we hebben geïnte­greerd om de opper­vlak­te­dicht­heid te verhogen.”

Wat biedt Mozaic+?

  1. Super­roos­ter­me­dium dat uit een plati­num­le­ge­ring is vervaar­digd. De funda­men­tele fysica van gegevens­op­slag met een hogere dicht­heid vereist een kleinere media­kor­rel­grootte op nanoschaal. De uitda­ging hierbij is dat kleinere korrels onsta­bieler zijn. Oudere legeringen bieden niet voldoende magne­ti­sche stabi­li­teit voor effec­tieve en betrouw­bare opslag. In Mozaic 3+ harde schijven maakt de medium­le­ge­ring gebruik van een baanbre­kende super­roos­ter­struc­tuur uit ijzer-platina, die de magne­ti­sche coërci­vi­teit van schijf­media aanzien­lijk vergroot. Hierdoor kunnen gegevens nauwkeurig worden geschreven en zijn bits stabieler dan ooit tevoren.
  2. Plasmo­ni­sche schrij­funit. Omdat de media magne­tisch ‘harder’ worden gemaakt om insta­bi­li­teit te voorkomen, vereist het ontwerp een revolu­ti­o­naire schrij­funit. Seagate’s unieke toepas­sing van de HAMR-techno­logie is dan ook een knap staaltje van minia­tu­ri­se­ring en nauwkeu­rige enginee­ring. Deze techno­logie steunt op een nanofo­to­ni­sche laser, die een minus­cuul punt op het mediumop­per­vlak verhit om de gegevens betrouw­baar te schrijven. Seagate heeft plannen aange­kon­digd om de nanofo­to­ni­sche laser verti­caal te integreren in het subsys­teem van de plasmo­ni­sche schrij­funit. “Door deze unieke laser­tech­no­logie voor Mozaic 3+ intern te ontwik­kelen, kunnen we rekenen op een nog grotere effici­ëntie en beter resul­taat, om onze volume­pro­ductie snel te kunnen opschalen”, zei Mosley.
  3. Gen 7 spintro­ni­sche leesunit. Kleinere korrels van geschreven gegevens zijn alleen nuttig als ze ook kunnen worden gelezen. Daarom was ook de leesunit, die samen met de subcom­po­nenten van de plasmo­ni­sche schrij­funit is geïnte­greerd, aan een upgrade toe. Mozaic 3+ is uitge­rust met quantum­tech­no­logie en bevat een van de kleinste en meest gevoe­lige sensoren voor het lezen van magne­ti­sche velden.
  4. Geïnte­greerde controller van 12 nm.Om al die techno­logie efficiënt aan te sturen, was een geïnte­greerde controller nodig, een systeem-op-een-chip, die volledig in eigen huis werd ontwik­keld. Dit geavan­ceerde, toepas­sings­spe­ci­fieke geïnte­greerde circuit levert tot drie keer hogere presta­ties in verge­lij­king met eerdere oplossingen.

“Verbe­te­ringen in de opper­vlak­te­dicht­heid van harde schijven zijn van cruciaal belang om de geïnstal­leerde basis van op harde schijven gebaseerde massa­op­slag voordelig en efficiënt uit te breiden, met name in datacen­ters”, zei John Rydning, Research Vice Presi­dent IDC Global DataSp­here. “De innova­tieve doorbraak van Seagate op het gebied van opper­vlak­te­dicht­heid komt op het juiste moment en zal het bedrijf in staat stellen om nog jaren­lang harde­schijf­pro­ducten met steeds hogere opslag­ca­pa­ci­teit op de markt te brengen.”

Naast datacen­ters zal de Mozaic 3+ opslag­tech­no­logie ook tal van andere gebruiksscenario’s mogelijk maken voor bedrijven, in de periferie, voor NAS en toepas­singen voor video­ana­lyse en beeldverwerking.

Meer infor­matie over Mozaic 3+ techno­lo­gieën en producten, is op deze pagina te vinden. 

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This