7 maart 2024
0 Reactie(s)

7 maart 2024

Arista introduceert Universal Network Observability

Arista Networks intro­du­ceert univer­sele obser­va­tie­soft­ware die de presta­ties van een netwer­k­in­fra­struc­tuur en data van computer- en server­sys­temen samen­voegt. Met als doel betere inzichten in de presta­ties van appli­ca­ties en workloads in datacen­ters, campus- en WAN-netwerken te bieden. Arista’s Cloud­Vi­sion Universal Network Obser­va­bi­lity (CV UNO) wordt in het tweede kwartaal lever­baar als een aanvul­lende licentie op Arista Cloud­Vi­sion. Deze nieuwe software vereen­vou­digt het automa­ti­seren van het netwerk en systemen en de zicht­baar­heid van applicaties/​workloads, gekop­peld aan AI-gestuurde proac­tieve analyses als prescrip­tieve aanbe­ve­lingen. Daarmee zijn mense­lijke fouten te voorkomen, issues sneller op te lossen en zowel de oorzaak als impact op de appli­ca­tie­pres­ta­ties van onvoor­ziene gebeur­te­nissen sneller te analyseren.

Nieuwe oplossing voor netwerkobservatie

CV UNO biedt nieuwe functi­o­na­li­teit op systeem­ni­veau om bedrijfsrisico’s te vermin­deren, snelle foutde­tectie en ‑correctie mogelijk te maken en cross-functi­o­nele coördi­natie te vereen­vou­digen. Deze helpen de herstel­tijd bij incidenten te versnellen, ongeacht of de oorzaak gerela­teerd is aan het netwerk, platform, systeem of appli­catie. De belang­rijkste nieuwe functies worden hieronder beschreven.

Applicaties en infrastructuur

CV UNO inven­ta­ri­seert automa­tisch alle appli­ca­ties, hosts en workloads op verschil­lende platforms en IT-systemen van record- en voorraad­be­heer­sys­temen. Deze holis­ti­sche gegevens, gekop­peld aan CloudVision’s diepgaande inzicht van de netwerk­status binnen het Arista Network Data Lake (NetDL) (NetDLTM), tonen een samen­ge­steld beeld van de hele netwerk- en appli­ca­tie­om­ge­ving. Tevens bouwt het een appli­catie-naar-netwerk­gra­fiek die continu wordt vernieuwd en opgeslagen in tijdreeksen, om op elk moment een histo­risch overzicht te tonen van de evolutie en toestand van de netwerkomgeving.

Proactieve risicoanalyse 

Met realtime appli­catie-naar-netwerk­gra­fieken maakt CV UNO een proac­tieve risico­ana­lyse mogelijk als onder­deel van de workflow voor veran­der­ma­na­ge­ment, cross references en impact­ana­lyse van netwer­kis­sues en afwij­kingen. Poten­tieel ontwrich­tende netwerk­ver­an­de­ringen zijn al te beoor­delen op hun impact voordat ze worden geïmple­men­teerd in bedrijfs­kri­ti­sche netwerken.

Realtime impactanalyse van netwerkveranderingen

CV UNO levert ook diepgaande analyses en machine learning voor de samen­ge­stelde dataset binnen NetDL, om te bepalen wanneer netwerk- of status­ver­an­de­ringen appli­ca­ties hebben beïnvloed. Zodra een netwerk­ver­an­de­ring de presta­ties van een appli­catie verstoort, identi­fi­ceert CV UNO automa­tisch welke veran­de­ring welke appli­catie of workload heeft beïnvloed en stelt het een beheer­team in staat het betref­fende probleem snel te verhelpen.

Impactanalyse van host- of applicatiewijzigingen

Als een host- of virtu­a­li­sa­tie­pro­bleem de presta­ties van appli­ca­ties beïnvloedt en het netwerk onver­an­derd blijft, kan CV UNO, zonder host-based agents in te zetten, de operator of engineer snel naar de oorzaak van het probleem leiden. Dat bespaart zowel oplos­sings­tijd als benodigde  cross-functi­o­nele coördi­natie tussen de betrokken teams.

Topologiebewuste bepaling 

Door een holis­tisch beeld samen te stellen van alle infra­struc­tuur­sys­temen, virtu­a­li­sa­tie­ma­chines, registra­tie­sys­temen en flow- en status­data, kan CV UNO nauwkeurig de oorzaak van minder goed preste­rende appli­ca­ties bepalen. Dit voorkomt het gebrui­ke­lijke vinger­wijzen bij tradi­ti­o­nele analyses. 

CV UNO componenten

  • CV UNO Sensor verza­melt, norma­li­seert en beheert flow-/SNMP-data uit diverse bronnen, zoals VMware vCenter, DANZ Monito­ring Fabric en netwerk­ap­pa­raten van derden, en stuurt deze door naar NetDL.
  • CV UNO integreert in en verbe­tert de opera­ti­o­nele mogelijk­heden en netwerk­tele­me­trie van Cloud­Vi­sion door gebruik te maken van op Machine Intel­li­gence gebaseerde analyse van data opgeslagen in NetDL om topolo­gie­be­wuste corre­la­ties tussen gebeur­te­nissen, veran­de­ringen en afwij­kingen af te leiden. Dit versnelt de oorzaak­ana­lyse en verkort het oplossen van issues. 
  • CV UNO Recorder Node (optio­neel) voegt mogelijk­heden toe voor het vastleggen, opvragen en opnieuw bekijken van pakketten, ter onder­steu­ning van inbraak­de­tectie, incident respons en foren­si­sche gebruiksscenario’s.
  • CV UNO Service Node (optio­neel) biedt geavan­ceerde functies voor de verwer­king van netwerk­pak­ketten, zoals een volle­dige analyse van de latency van appli­ca­ties en op DPI gebaseerde identi­fi­catie en classi­fi­catie van applicaties.
  • CV UNO Analy­tics Node (optio­neel) biedt gedis­tri­bu­eerde context­be­wuste verkeers­ana­lyse en machine learning-functi­o­na­li­teit voor groot­scha­lige optimalisatie.

“Het samen­brengen van netwerk­do­meinen met een volle­dige zicht­baar­heid van de appli­ca­ties en probleem­op­los­sing zal de netwerk­ope­ra­ties stroom­lijnen en de beschik­baar­heid en betrouw­baar­heid verbe­teren”, zegt Zeus Kerra­vala, Principal Analyst bij ZK Research. “Verschil­lende bestu­rings­sys­temen en een gebrek aan consis­tente datamo­dellen binnen netwerken hebben het leveren van systemen die deze zicht­baar­heid bieden tot nu toe onmoge­lijk gemaakt. Boven­dien is cyber­be­vei­li­ging en zicht­baar­heid in de hele onder­ne­ming in een tijdperk dat wordt geken­merkt door strikte naleving van de regel­ge­ving niet langer optio­neel, maar eerder een essen­tiële noodzaak.”

“Onze klanten eisen een samen­ge­steld systeem dat naadloze obser­vatie in netwerk­do­meinen biedt, mense­lijke fouten voorkomt, snel de oorzaak van problemen identi­fi­ceert en netwerk­be­heer­ders helpt bij het oplossen van presta­tie­pro­blemen bij appli­ca­ties”, aldus Douglas Gourlay, VP & GM, Cloud Networ­king Software. “Arista’s Universal Network Obser­va­bi­lity, gebouwd op de Arista EOS®- en Cloud­Vi­sion-platforms, voldoet aan deze kriti­sche klantbehoefte.”

Voor meer infor­matie over CV UNO kunt u deelnemen aan een webinar op 4 april 2024 of de blog lezen van Douglas Gourlay.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This