8 maart 2024
0 Reactie(s)

8 maart 2024

Check Point introduceert Harmony SaaS als volgende stap in SaaS-bedreigingspreventie

Check Point Software Techno­lo­gies, leveran­cier van AI-gedreven, cloud­ge­ba­seerde cyber­be­vei­li­ging, intro­du­ceert vandaag Harmony SaaS, de meest geavan­ceerde oplos­sing voor bevei­li­ging tegen SaaS-bedrei­gingen. Harmony SaaS biedt ongeë­ve­naarde bescher­ming door naadloos te integreren in de bestaande infra­struc­tuur van bedrijven en dreigingen in realtime te voorkomen.

In het huidige digitale landschap is SaaS essen­tieel geworden voor bedrijven, maar het brengt aanzien­lijke risico’s met zich mee voor zowel gebrui­kers als data. Recente statis­tieken onder­strepen de ernst van de situatie: ongeveer 81% van de organi­sa­ties meldt dat ze te maken hebben gehad met gegevens­bloot­stel­ling als gevolg van SaaS-appli­ca­ties en 43% heeft te maken gehad met bevei­li­gings­in­ci­denten gelinkt aan verkeerde SaaS-confi­gu­ra­ties. Tradi­ti­o­nele oplos­singen schieten tekort in het effec­tief aanpakken van deze uitda­gingen. Ze worstelen met het automa­tisch voorkomen van risico­volle SaaS-verbin­dingen, het versnellen van SaaS-ontdek­king en het identi­fi­ceren van verkeerde configuraties.

“Met de exponen­tiële toename van het gebruik van SaaS, worden organi­sa­ties gecon­fron­teerd met ongekende uitda­gingen in het handhaven van solide bevei­li­ging en de naleving van de regel­ge­ving. Check Point Harmony SaaS verte­gen­woor­digt een cruciale vooruit­gang in onze missie om baanbre­kende cyber­be­vei­li­gings­op­los­singen te bieden,” zegt Eyal Manor, VP Product Manage­ment bij Check Point Software Techno­lo­gies. “Door de naadloze integratie van AI-aange­dreven dreigings­pre­ventie en perma­nente risico­be­per­king van het aanvals­op­per­vlak, stelt Harmony SaaS organi­sa­ties in staat om de evolu­e­rende bedrei­gingen in het SaaS-landschap voor te blijven en een solide bescher­ming voor hun gevoe­lige data en kriti­sche assets te garanderen.”

“Onder­ne­mingen zijn zich bewust van de sleutelrol van SaaS in hun IT-archi­tec­tuur en het belang van het bevei­ligen van hun SaaS-ecosys­temen tegen cyber­be­drei­gingen, waaronder Shadow IT, gegevens­dief­stal en account takeover, wat leidt tot een snelle adoptie van CASB- en SSPM-oplos­singen. Holis­ti­sche SaaS-bevei­li­ging hangt echter af van het vermogen om te identi­fi­ceren welke SaaS-appli­ca­ties worden gebruikt, hoe de appli­ca­ties met elkaar inter­a­geren, geavan­ceerde dreigings­pre­ventie en bevei­li­gings­au­to­ma­ti­se­ring,” verdui­de­lijkt Chris­topher Rodri­guez, Research Director, IDC Security & Trust. “Check Point Harmony SaaS voorziet in een belang­rijke behoefte door SaaS-gebaseerde bedrei­gingen te voorkomen via machine learning engines om appli­ca­ties te ontdekken die worden gebruikt, app-verbin­dingen te analy­seren en automa­tisch poten­tiële bedrei­gingen in real-time te stoppen.”

“Check Point Harmony SaaS is een centrale tool die ons helpt bij het ontdekken, onder­zoeken en herstellen van ons SaaS-gebruik”, vertelt Antoine Noël, CISO van Cloud­reach. “Het geeft ons meer flexi­bi­li­teit en diepgaande inzichten om beter geïnfor­meerde beslis­singen te nemen, zodat we de kans op shadow SaaS en de bijbe­ho­rende risico’s perma­nent kunnen verkleinen.”

Met Harmony SaaS kunnen organi­sa­ties hun SaaS-ecosys­teem beschermen tegen bedrei­gingen zoals gegevens­dief­stal en account­over­name. In tegen­stel­ling tot tradi­ti­o­nele oplos­singen kan Harmony SaaS binnen enkele minuten worden geïnstal­leerd, wordt het aanvals­op­per­vlak voort­du­rend verkleind en worden bedrei­gingen automa­tisch voorkomen op het moment dat ze zich voordoen. Belang­rijkste kenmerken:

  • Automa­ti­sche dreigings­pre­ventie: door gebruik te maken van op gedrag gebaseerde machine learning en de meest complete verza­me­ling van SaaS-gerela­teerde dreigings­in­di­ca­toren en ‑attri­buten, voorkomt Check Point Harmony SaaS proac­tief gegevens­dief­stal, account takeover, bestands­ver­gif­ti­ging en andere SaaS-aanvals­vec­toren. Harmony SaaS stopt automa­tisch afwij­kende activi­teiten en zorgt zo voor de bevei­li­ging van gevoe­lige data.
  • Continue risico­be­per­king: levert inzicht in het SaaS-ecosys­teem van een organi­satie, priori­teert aanbe­ve­lingen en herstelt bevei­li­gings­hi­aten om het aanvals­op­per­vlak te verkleinen. Organi­sa­ties kunnen eenvoudig verbanden ontdekken tussen SaaS-services, inzicht krijgen in de risico­score van elke service en bevei­li­gings­hi­aten beperken met slechts één klik op de knop.
  • Beste time-to-value: Het standaard traject om shadow SaaS te ontdekken omvat langdurig integra­tie­werk met CASB’s of SSE’s, die op hun beurt firewall- en webga­teway-logs analy­seren om niet-goedge­keurde SaaS-appli­ca­ties te ontdekken. Harmony SaaS maakt een snelle imple­men­tatie mogelijk met een 100% cloud­op­los­sing die geen extra hardware of exper­tise vereist. Binnen enkele minuten hebben gebrui­kers toegang tot waarde­volle infor­matie, inzichten en beleids­re­gels om de SaaS-bevei­li­ging effec­tief te beheren.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This