Bimbo Little Debbie Truck
6 september 2023
0 Reactie(s)
Bimbo Little Debbie Truck

6 september 2023

Zebra Technologies helpt het filiaal van Grupo Bimbo verspilling te minimaliseren door de prognoses met 30% te verbeteren

Zebra Techno­lo­gies Corpo­ra­tion, een leveran­cier van digitale oplos­singen die bedrijven in staat stelt om gegevens, goederen en mensen op intel­li­gente wijze met elkaar te verbinden, kondigt vandaag aan dat Bimbo Bakeries USA gebruik maakt van antuit​.ai – nu onder­deel van Zebra Techno­lo­gies. Antuit​.ai wordt gebruikt om de organi­satie te trans­for­meren door de nauwkeu­rig­heid van bestel­lingen en de zicht­baar­heid van het team te verbe­teren, waardoor uitein­de­lijk de klant­te­vre­den­heid zal toenemen. Met de Zebra antuit​.ai Predic­tive Ordering for Direct Store Delivery (DSD) oplos­sing heeft Bimbo Bakeries USA ook verspil­ling gemini­ma­li­seerd door progno­se­fouten tot 30% te vermin­deren en tevens een prognose-effici­ëntie van meer dan 80% te bereiken en te behouden gedurende meer dan vijf jaar – ook tijdens de pandemie.

Met 59 bakke­rijen en meer dan 20.000 werkne­mers schakelde Bimbo Bakeries USA de antuit​.ai oplos­sing van Zebra in om de balans tussen versheid en beschik­baar­heid te behouden. De oplos­sing vereen­vou­digt daarnaast ook de samen­wer­king tussen planners en route opera­tors. Boven­dien heeft antuit​.ai Bimbo Bakeries USA in staat gesteld om op een nieuwe manier te werken, wat heeft geresul­teerd in een “Perfect Order” oplos­sing die progno­se­fouten bij over- en onder­be­voor­ra­ding tot een minimum heeft beperkt en het bedrijf heeft voorzien van een betere produc­ti­vi­teit van de werknemers.

“Zebra is de perfecte partner voor de complexe en omvang­rijke uitda­gingen die we tegen­komen tijdens onze trans­for­matie”, zegt Morgan Smith, Vice Presi­dent, Direct Store Delivery Center of Excel­lence, Bimbo Bakeries USA. “Hun antuit​.ai prognose- en plannings­op­los­sing, versterkt door een op maat gemaakte gebrui­kers­in­ter­face en grondige branche-exper­tise, stelt ons in staat om een aanzien­lijke stap voorwaarts te maken in zowel onze order­nauw­keu­rig­heid als onze organi­sa­to­ri­sche produc­ti­vi­teit. En het beste hieraan is dat we geen jaren hoefden te wachten om de zakelijke impact te ondervinden.”

Voorraad­be­schik­baar­heid en bestel­lingen blijven een uitda­ging voor detail­han­de­laren. Volgens Zebra’s Global Shopper Study, is bijna 90% van de besluit­vor­mers en medewer­kers in de detail­handel het erover eens dat dit de belang­rijkste gebieden zijn om te verbe­teren met techno­logie. Antuit​.ai optima­li­seert vraag­voor­spel­ling- en planning, toewij­zing, aanvul­ling en lifecycle pricing voor de detail­handel en CPG-bedrijven (Consumer Packaged Goods). De software maakt voorraad­be­slis­singen mogelijk met behulp van gegevens over de vraag, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel interne als externe data, zoals het weer en lokale gebeur­te­nissen. Dit wordt gedaan om meer nauwkeu­rige, verfijnde voorspel­lingen te doen en om bedrijven zoals Bimbo Bakeries USA betere besluit­vor­mings­mo­ge­lijk­heden te bieden op het gebied van voorraadbeheer.

“Ik ben vooral trots op het succes dat Bimbo Bakeries USA heeft weten te reali­seren met behulp van antuit​.ai,” zegt Sivak­umar Laksh­manan, Head of Software Solutions, Zebra Techno­lo­gies. “We hebben samen­ge­werkt om een nieuwe manier van werken te intro­du­ceren – waarbij mense­lijke kennis versterkt wordt met AI – om zo de uitda­gingen van het bedrijf met betrek­king tot prognoses op te lossen, waardoor ze digitaal kunnen trans­for­meren en substan­tiële resul­taten kunnen behalen.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This