6 september 2023
0 Reactie(s)

6 september 2023

Allegro Packets & Open Reality gaan partnerschap aan

Allegro Packets heeft Open Reality aange­steld als nieuwe distri­bu­teur voor zijn Allegro Network Multi­me­ters. De Allegro Network Multi­meter is een trouble­shootings­hulp­middel dat is ontworpen om het werk van netwerk­be­heer­ders te verlichten. Door alle gegevens­ver­keer weer te geven en te corre­leren, kunnen IT-experts netwerk­fouten binnen enkele seconden lokali­seren om snel netwerk­pro­blemen en presta­tie­pro­blemen op te lossen.

Met een sterke staat van dienst in het meten van bekabeld netwerk­ver­keer, breidt een recente firmware-update de mogelijk­heden van de Allegro Network Multi­meter uit en stelt gebrui­kers in staat om Wi-Fi-netwerken te analy­seren met een aparte WiFi-adapter. Door tot 16 adapters aan te sluiten, kunnen een groot aantal kanalen parallel worden geana­ly­seerd in de 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz frequen­tie­banden. De update maakt ook de analyse van lagen L2 tot L7 van draad­loze netwerken mogelijk met optio­nele WPA2-PSK-ontsleu­te­ling. Deze recente verbe­te­ring zal netwerk­teams in staat stellen om de presta­ties van bedrade versus draad­loze toepas­singen te meten, wat cruciaal kan zijn om de oorzaak van waarge­nomen Wi-Fi-problemen te begrijpen. Door deze gegevens zowel in realtime als retro­spec­tief te verstrekken, is het platform perfect voor het oplossen van inter­mit­te­rende problemen die moeilijk op te lossen zijn als ze niet kunnen worden gereproduceerd.

Het product­as­sor­ti­ment van Allegro met flexi­bele confi­gu­ratie is geschikt voor bedrijven van elke omvang of hoeveel­heid verkeer, kortom er is een Allegro-apparaat voor elke operatie en tegen een zeer concur­re­rende prijs. Kleine draag­bare units zoals de Allegro 500 zijn geschikt voor 1G-netwerken met tot 1 TB ringbuf­fer­op­slag en tot 200.000 paral­lelle verbin­dingen en zijn de perfecte aanvul­ling op de gereed­schaps­kist van een ingenieur om snel netwerk­pro­blemen op het netwerk op te lossen. Kernnet­werken met grote hoeveel­heden gegevens en verschil­lende locaties vereisen systemen met hoge opname‑, analyse- en opslag­ta­rieven. De in een rek gemon­teerde Allegro x310‑, x410- en x510-series kunnen retro­spec­tieve analyses uitvoeren voor maximaal 600.000 IP-adressen en 64 miljoen gelijk­tij­dige verbin­dingen met een ringbuf­fer­op­slag­ca­pa­ci­teit tot 678 TB.

Craig Charles, Sales Director van Open Reality, zei: “We zijn erg enthou­siast om samen te werken met Allegro Packets. Als markt­lei­ders in betaal­bare netwerkana­lyse- en trouble­shootings­op­los­singen zijn we zeer onder de indruk van hun recente product­ont­wik­ke­lingen ter onder­steu­ning van Wi-Fi-analyse. Aange­zien Wi-Fi vaak de schuld krijgt van trage presta­ties, zal onze draad­loze commu­nity een oplos­sing waarderen die retro­spec­tieve zicht­baar­heid biedt om bedrade en draad­loze presta­ties te verge­lijken. We zijn ook dol op het assor­ti­ment kleinere draag­bare units van Allegro, die bestaande Wi-Fi-survey­tool­kits en profes­si­o­nele servi­ce­saan­bie­dingen zullen aanvullen, terwijl hun middel­grote in een rek gemon­teerde en grotere datacen­ter­units met flexi­bele confi­gu­ratie gemak­ke­lijk te gebruiken en in te zetten zijn, en tegen een zeer concur­re­rende prijs in de markt.”

Katrin Pflug­felder, Managing Director bij Allegro Packets GmbH, zei: “We zijn verheugd om samen te werken met Open Reality en onze oplos­singen aan een breder partner­pu­bliek en vervol­gens aan klanten te brengen. Dit stelt ons in staat om een breder publiek te bereiken en meer organi­sa­ties te helpen bij het oplossen van hun netwerken, zowel vast als draad­loos, en bij het behouden van hun Enter­prise-brede zicht­baar­heid. Samen kunnen Open Reality en Allegro Packets nu klanten een best-in-class oplos­sing bieden voor het beheren van netwerk­pres­ta­ties, waardoor ze grotere netwerkef­fi­ci­ëntie en betrouw­baar­heid kunnen bereiken.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This