5 september 2023
0 Reactie(s)

5 september 2023

Nasuni benoemt Jim Liddle tot Chief Innovation Officer

Nasuni, een leveran­cier van diensten op het gebied van filedata, heeft zijn Vice Presi­dent of Product, Jim Liddle, gepro­mo­veerd tot Chief Innova­tion Officer. Liddle gaat leiding­geven aan de ontwik­ke­ling en imple­men­tatie van data intel­li­gence en Artifi­cial Intel­li­gence (AI) strate­gieën van het bedrijf.

De benoe­ming is een erken­ning van Liddle’s bijdragen in de afgelopen 12 maanden aan de ontwik­ke­ling van het Nasuni File Data Platform, door het leveren van data intel­li­gentie voor klanten, varië­rend van search tot intel­li­gente ransom­ware detectie. Liddle brengt deskun­dige kennis en een succesvol track record in het aansturen van product­in­no­vatie mee naar zijn nieuwe rol, waar hij nauw zal samen­werken met Nasuni’s multi­func­ti­o­nele teams om de techni­sche exper­tise en innova­tie­cul­tuur van het bedrijf te benutten. Voordat hij bij Nasuni kwam, was hij oprichter en CEO bij Storage Made Easy (SME).

Nasuni nam SME in 2022 over om strate­gisch gebruik te maken van SME’s techno­logie om verder te bouwen en nieuwe datama­na­ge­ment­op­los­singen te ontwik­kelen die priori­teit geven aan de volle­dige levens­cy­clus van filedata. Van creatie en storage tot classi­fi­catie, search en onder­vra­ging. Innova­ties in het Nasuni File Data Platform na de overname van SME – in de eerste plaats Nasuni Access Anywhere, dat high-perfor­mance file access levert voor externe en hybride (gedis­tri­bu­eerde) gebrui­kers – bieden de basis voor het leveren van toekom­stige AI en data intel­li­gence functies.

“Ik ben enthou­siast over de kans die deze rol biedt om Nasuni te helpen de belofte waar te maken om mogelijk­heden voor dynamisch datama­na­ge­ment verder te verbe­teren met opkomende techno­lo­gieën”, zegt Jim Liddle, Chief Innova­tion Officer bij Nasuni. “Door bedrijven in staat te stellen om het volle­dige poten­tieel van meerdere en vaak ongelijk­soor­tige, ongestruc­tu­reerde datasets te benutten, zijn ze in staat om beter geïnfor­meerde besluit­vor­ming te leveren.”

Nasuni begrijpt dat AI en data intel­li­gence wereld­wijde klanten helpen diepere en beter bruik­bare bedrijfs­in­zichten te ontsluiten om beter te kunnen reageren op ingrij­pende markt­ver­schui­vingen. Naarmate IT van bedrijven zich naar de cloud verplaatst, worden gedis­tri­bu­eerde file sharing, betere onder­steu­ning voor hybride werkkrachten en bevei­li­ging tegen ransom­ware missie kriti­sche vereisten. Het toonaan­ge­vende analis­ten­bu­reau Gartner heeft immers voorspeld dat tegen 2027 65% van de workloads van appli­ca­ties klaar zal zijn voor levering in de cloud. Organi­sa­ties zijn ook op zoek naar AI en Machine Learning (ML) tools om hun data-intel­li­gentie beter te benutten en innovatie te stimu­leren; alleen al de markt voor natuur­lijke taalver­wer­king zal groeien van $11,6 miljard in 2020 tot $35,1 miljard in 2026.

Paul Flanagan, CEO van Nasuni, legt uit: “Data intel­li­gence oplos­singen missen de grootste dataset – ongestruc­tu­reerde data omdat deze verspreid is over silo’s van Network Attached Storage (NAS) infra­struc­tuur. Nasuni stelt klanten in staat om deze silo’s te conso­li­deren in een object store, wat de basis vormt voor een naadloze integratie van data intel­li­gence en AI. Onze overname van Jims voorma­lige bedrijf Storage Made Easy weerspie­gelde onze vastbe­ra­den­heid om snel op dit inzicht in te spelen. Jim is de perfecte persoon om ons te helpen onze visie te verwezenlijken.”

Nasuni heeft de silo’s van ongestruc­tu­reerde data storage voor bedrijven wereld­wijd neerge­haald en bevei­li­ging en data intel­li­gence ingebouwd. Geplande toevoe­gingen aan het Nasuni File Data Platform zijn onder andere verbe­terde filedata analyse, enter­prise content search, real-time PII (Perso­nally Identi­fiable Infor­ma­tion) content­de­tectie en integra­ties met cloud­based AI-diensten, die deel uitmaakten van de overname van SME.

Veel klanten maken al gebruik van Nasuni’s oplos­sing om hun eigen innova­ties op het gebied van AI te versnellen. Perkins+Will, een van ’s werelds toonaan­ge­vende archi­tec­tuur- en ontwerp­bu­reaus, heeft zijn filedata naar de cloud verplaatst met Nasuni. Door gebruik te maken van de nieuwe on-demand bestand­sin­fra­struc­tuur en wereld­wijde file access met hoge presta­ties, kunnen de teams nu data van plaats naar plaats verplaatsen terwijl de bedrijfs­cycli en samen­wer­kings­ver­banden op de 28 wereld­wijde locaties worden versneld. Perkins+Will kan nu AI- en ML-tools inzetten om zijn data-analy­se­pro­cessen opnieuw vorm te geven en verder te profi­teren van deze innova­ties naarmate meer geavan­ceerde tools online komen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This