4 september 2023
0 Reactie(s)

4 september 2023

3 Tips om applicaties te actualiseren 

Heel wat bedrijven worstelen nog met oude en complexe legacy systemen. Heel wat tijd en budget gaat veelal naar het onder­houden van deze software en het up-to-date brengen ervan is meestal geen eenvou­dige zaak. Heb je echter al bekeken hoe een low-code platform zoals dat van OutSys­tems kan helpen? Ik geef je nog graag 3 andere tips mee die kunnen helpen om uw appli­ca­ties te moderniseren. 

1. Pluk laaghangend fruit 

Legacy problemen zijn vaak mooie voorbeelden van Belgi­sche koten­bou­werij. Doorheen de jaren werden er steeds functi­o­na­li­teiten aan toege­voegd om aan nieuwe noden te voldoen. Het resul­taat is vaak een niet-gebruiks­vrien­de­lijk en complex programma. Vaak hebben de ontwik­ke­laars van weleer het bedrijf verlaten en moeten de opvol­gers bladzijden aan documen­tatie doornemen om te begrijpen waarom iets functi­o­neert zoals het functioneert. 

Wees er maar zeker van dat als je de gebrui­kers van derge­lijke software aanbiedt om deze aan te pakken, je een volmon­dige ‘ja’ zal krijgen. Het zal je dus zelden moeite kosten om hun medewer­king te krijgen. 

Als je met de gebrui­kers praat over wat er verbe­tert kan worden, zullen ze zich betrokken en serieus genomen voelen. Met een platform als dat van OutSys­tems kan je boven­dien snel resul­taten boeken wat je geloof­waar­dig­heid en die van je team verhoogt. ​ Door op de achter­grond bepaalde zaken te automa­ti­seren wordt hen boven­dien werk uit handen genomen en kunnen ze hun tijd beter benutten. Tijdens het moder­ni­se­rings-traject zal je ook de mogelijk­heden voor nieuwe functi­o­na­li­teiten en verbe­te­ringen ontdekken. 

2. Twee vliegen in 1 klap: combineer front-end en backend-ontwikkelingen 

Als je een project aanpakt ben je vast nog vaak geneigd om te beginnen met de backend en te eindigen met de front-end. Vanuit ontwik­ke­laars­oog­punt is dit logisch. Het nadeel is echter dat je pas veel later zal zien hoe bepaalde functies er zullen uitzien en je ook pas op dat ogenblik dan aanpas­singen kan doorvoeren. Daarom is het wellicht slimmer om front-end en backend-ontwik­ke­lingen samen aan te pakken of zelfs om met de front-end te beginnen. Met OutSys­tems kan dit perfect omdat hun high perfor­mance low-code platform werkt op basis van bouwblokken, kant-en-klare templates en modules die je heel visueel met elkaar kan combi­neren. Je kan dus razend­snel de grote lijnen uitzetten en vervol­gens de zaak verfijnen. 

Denk er ook aan dat in reali­teit, er niet altijd een duide­lijke schei­ding tussen front-end en backend is. De backend is immers meer dan alleen een database. Als je een systeem modulair opbouwt is het makke­lijker om later slecht bepaalde onder­delen te vervangen of bij te werken. Je kan bij een monoli­thisch systeem ook overwegen de database te behouden en een nieuwe front-end modulair op te bouwen. Wil je toch liever de oude database vervangen dan kan je deze tijde­lijke behouden in de vervan­gings­pe­riode en de nieuw­ge­bouwde modules al laten wegschrijven in een nieuwe database. Hierdoor krijg je extra flexibiliteit.  

3. Integreer je databases en applicaties 

Het moder­ni­seren van een legacy systeem is natuur­lijk een uitste­kende gelegen­heid om meteen te integreren met andere appli­ca­ties of databases. Je kan er bijvoor­beeld voor zorgen dat medewer­kers niet verschil­lende keren dezelfde gegevens moeten invullen in verschil­lende appli­ca­ties maar dat alles automa­tisch netjes doorstroomt. Je kan ook de analyse van data die in verschil­lende databases zit met elkaar combi­neren. Het zal je nieuwe inzichten geven in bijvoor­beeld de behoeften en verwach­tingen van je klanten waardoor je betere beslis­singen kan nemen.   

Omdat OutSys­tems een modulaire aanpak onder­steunt en het standaard voorziet in heel wat connec­toren en API’s kan je heel snel vooruit­gang boeken ongeacht of je in de cloud werkt of on premise.  

Eddy Aerts

Eddy Aerts

Eddy Aerts is Senior Account Executive BeLux bij OutSystems

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This