6 september 2023
0 Reactie(s)

6 september 2023

Onnodige dataopslag staat duurzaamheids­doelstel­lingen in de weg: 60% van data blijft ongebruikt

NTT ltd., een leveran­cier van IT-infra­struc­turen en ‑diensten, heeft de resul­taten bekend­ge­maakt van het duurzaam­heids­on­der­zoek, gehouden in Neder­land, Duits­land en het Verenigd Konink­rijk, waaruit blijkt dat organi­sa­ties zich maar beperkt bewust zijn van de impact die dataop­slag heeft op de CO2-uitstoot.

Uit het onder­zoek, dat wordt onder­steund door NetApp, expert op het gebied van opslag en datama­na­ge­ment, blijkt dat bedrijven erkennen dat tot 60 procent van hun data ongebruikt blijft. Het wegnemen van deze dataver­spil­ling en de onnodige opslag ervan heeft invloed op het energie­ver­bruik en bredere duurzaamheidsdoelstellingen.

IT-beheerders zien het verwijderen van onnodige data niet als een topprioriteit

Ondanks dat organi­sa­ties ondub­bel­zinnig begrijpen dat duurzaam­heid belang­rijk is voor hun toekom­stige succes, blijft maar 67 procent van hen zich bewust van de gevolgen van hun datastra­te­gieën op het milieu. Meer dan de helft (58%) ziet de IT-afdeling als cruciaal in het stimu­leren van duurzaam­heids­ini­ti­a­tieven, maar IT-beheer­ders zien het verwij­deren van onnodige en ongewenste gegevens uit een data estate niet altijd als een toppri­o­ri­teit. In plaats daarvan wordt er meer aandacht besteed aan de aanschaf en instal­latie van energie­zui­nige apparatuur.

Een data estate is moeilijk terug te brengen in dataca­pa­ci­teit. Een derde van de bedrijven geeft aan zich overwel­digd te voelen en bijna twee derde ziet de toene­mende datahoe­veel­heid als een probleem waar ze mee om moeten gaan. Veel IT-profes­si­o­nals wachten met het verwij­deren van data-afval vanwege de omvang van de taak, het risico dat er iets nuttigs wordt verwij­derd en de moeite die het kost om toestem­ming van de organi­satie te krijgen.

Op de vraag wat hen tegen­houdt om hun duurzaam­heids­agenda te bevor­deren, antwoordde de helft van de respon­denten dat één van hun grootste uitda­gingen is het moeten samen­werken is met leveran­ciers die hun visie en doelen niet delen. Dit wordt verer­gerd door een gebrek aan inzicht in de impact van verschil­lende techno­lo­gieën op duurzaam­heid en een beperkt bewust­zijn van de impact die dataop­slag heeft op CO2-uitstoot.

“Inzicht in de werke­lijke impact van techno­logie op duurzaam­heid is een belang­rijk aandachts­ge­bied voor organi­sa­ties, maar dit is zeer complex en ingewik­keld”, zegt Miriam Murphy, CEO Europe, NTT Ltd. “Er is duide­lijk nog veel werk te doen: slechts 38 procent van de onder­vraagden heeft met succes een alles­om­vat­tende bedrijfs­brede strategie geïmple­men­teerd. Dit is waar partners hun steentje kunnen bijdragen en alles kunnen bieden, van advies, techno­logie-audits en strategie, tot roadmap-ontwerpen, imple­men­tatie en beheer.”

“Hoewel organi­sa­ties zich gelei­de­lijk bewust worden van de hoeveel­heid verspilde data die ze opslaan, is het vooral zorgwek­kend dat zo veel organi­sa­ties nog geen effec­tieve manier hebben gevonden om dit proac­tief aan te pakken”, zegt Matt Watts, Chief Techno­logy Evange­list bij NetApp. “Het onder­zoek laat zien hoeveel werk er nog verzet moet worden, zelfs in een tijd waarin effici­ëntie en duurzaam­heids­doel­stel­lingen voorop staan in het bedrijfs­leven. Bij NetApp geloven we dat slimmere dataop­slag essen­tieel is voor het terug­dringen van energie­ver­bruik en CO2-uitstoot.” 

Kijk voor meer infor­matie over NTT’s duurzaam­heids­on­der­zoek.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This