29 januari 2024
0 Reactie(s)

29 januari 2024

Wat staat er op de cloud-agenda in 2024?

2023 was niets anders dan het jaar van GenAI. In 2024 zal deze exponen­tiële groei van genera­tieve AI cloud compu­ting-modellen trans­for­meren. Maar dat is nog niet alles – het cloud-landschap heeft nog veel meer trends in het verschiet. Nu 2024 van start is, kijken bedrijven en consu­menten reikhal­zend uit naar de cloud-trends voor het komende jaar. Op basis van inzichten uit de ontwik­ke­lingen die we in 2023 hebben gezien, presen­teert emma een uitge­breide kijk op wat ons te wachten staat op het gebied van cloud compu­ting voor het jaar 2024.

  1. Cloud eerst naar hetero­geen compu­ter­ge­bruik – Het tijdperk van cloud-first strate­gieën ligt achter ons en het landschap veran­dert snel in een hetero­geen computer-paradigma. De afgelopen jaren waren getuige van de opkomst van multi-cloud, waarbij bedrijven hun gegevens en workloads verdeelden over verschil­lende publieke cloud provi­ders om toegang te krijgen tot de beste services en mogelijk­heden. Die trend is nu veran­derd in een bredere workload-first trend, waarbij bedrijven vrijwel elke omgeving die aan hun behoeften voldoet aan de mix toevoegen. Voor AI-trainingen en video­trans­co­de­ring is bijvoor­beeld speciaal gebouwde hardware nodig die verschil­lende leveran­ciers van publieke clouds aanbieden, terwijl workloads die te maken hebben met zeer gevoe­lige infor­matie beter geschikt zijn voor private of soeve­reine cloud imple­men­ta­ties. Deze hetero­gene compu­ting-trend zal verder doorzetten naarmate meer en meer bedrijven overwegen om workloads in te zetten in omgevingen die het beste bij hen passen, of dat nu on-premise, private, edge of een publieke cloud is.
  2. Van multi-cloud naar super cloud – In 2024 zal de hetero­ge­ni­teit van zakelijke cloud-omgevingen de weg vrijmaken voor innova­tieve cloud­be­heer­plat­formen, ook wel super cloud genoemd. Super cloud is de nieuwste toevoe­ging aan de cloud-woorden­lijst. De term wordt meestal gebruikt om een platform te beschrijven dat zowel op de publieke cloud provi­ders als op andere legacy‑, mobiele of edge-systemen draait. Super cloud abstra­heert in wezen de onder­lig­gende legacy- en cloud-systemen door middel van automa­ti­se­ring, orkestratie en gecen­tra­li­seerde beheer­mo­ge­lijk­heden. Met de opkomst van super cloud zullen bedrijven de vrijheid hebben om hun VM’s te verplaatsen naar elk datacenter in regio’s, clouds, edge locaties en on-premise imple­men­ta­ties, ongeacht de CSP en zonder complexe confi­gu­ra­ties en integra­ties. Super cloud gaat nog een stap verder en zal ook gebruik maken van AI en ML voor voorspel­lende analyses voor betere resource- en kostenop­ti­ma­li­sa­ties, waardoor bedrijven hun cloud waarde kunnen maximaliseren. 
  3. Cloud repatri­ë­ring naar BYOC – De trend van cloud-repatri­ë­ring neemt al toe vanwege de stijgende cloud-prijzen nu CSP’s hun zware AI- en infra­struc­tuur­in­ves­te­ringen te gelde willen maken. Daarnaast zijn veel bedrijven simpelweg op de cloud wagon gesprongen, maar hebben ze hun cloud-uitgaven nooit geopti­ma­li­seerd. Daardoor hebben ze het cloud-poten­tieel nooit volledig gerea­li­seerd. Maar de cloud helemaal opgeven betekent de voordelen van de cloud mislopen, zoals de vooruit­gang op het gebied van AI, ingebouwde redun­dantie en geavan­ceerde services, die allemaal onmis­baar zullen worden voor bedrijven in 2024. Deze botsing van belangen zal in 2024 ook leiden tot een nieuwe trend: Bring Your Own Cloud (BYOC). In een typisch BYOC-model hosten bedrijven hun gegevens en appli­ca­ties op locatie, terwijl ze het bestu­rings­vlak, dat functi­o­na­li­teiten zoals provi­si­o­ning, confi­gu­ratie, updates, bevei­li­gings­be­leid en gebrui­ker­stoe­gang omvat, uitbe­steden aan SaaS-leveran­ciers. Hierdoor kunnen bedrijven hun cloud uitgaven optima­li­seren door de overdracht van gegevens van en naar de cloud te beperken en een betere controle over hun cloud omgevingen te krijgen. 
  4. AI Nascency tot volwas­sen­heid – AI en ML zijn het afgelopen jaar naar voren gekomen als cruciale trends in alle sectoren. In 2024, wanneer de initiële hype afneemt en AI- en ML-algoritmen volwassen worden, zullen ze het cloud-landschap funda­men­teel veran­deren en nieuwe mogelijk­heden ontsluiten. Van cloud-bevei­li­ging tot resource-optima­li­satie, AI is klaar om een stempel te drukken op alle cloud-aspecten. Op AI gebaseerde oplos­singen zullen cloudOps in staat stellen om resources te optima­li­seren en toekom­stige vraag te voorspellen op basis van histo­ri­sche gebruiks­ge­ge­vens. Ze zullen geauto­ma­ti­seerde aanpas­singen mogelijk maken voor optimale presta­ties en schaling en gebruik van resources. Naarmate AI dieper in de cloud wordt geïnte­greerd, zal 2024 verschil­lende AI-gebaseerde verschui­vingen en tastbare optima­li­sa­ties in cloud compu­ting-omgevingen brengen. 
  5. Cloud-vaardig­heids­te­kort tot een echt tekort aan talent – De cloud is de afgelopen jaren exponen­tieel gegroeid. Met de laatste golf van GenAI-ontwik­ke­lingen hebben bedrijven zich gehaast naar de publieke cloud zonder de juiste vaardig­heden in huis te hebben om hun cloud-omgevingen te optima­li­seren. Gezien het hoge tempo van de techno­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen in de cloud, hebben de benodigde cloud-vaardig­heden nog niet de tijd gehad om zich te ontwik­kelen. Om een duide­lijker beeld te schetsen: ongeveer 95% van de bedrijven heeft te maken met een tekort aan cloud- en IT-vaardig­heden. Deze reeds bestaande vaardig­heids­kloof zal het komende jaar alleen maar groter worden naarmate bedrijven worstelen om een maximaal rende­ment uit hun cloud-inves­te­ringen te halen. Te midden van het groei­ende tekort aan talent zullen bedrijven hun toevlucht moeten nemen tot cloud-tools en ‑oplos­singen die cloud-activi­teiten stroom­lijnen en hen in staat stellen hun omgevingen te optima­li­seren met behulp van de vaardig­heden die ze al hebben. 

Met het emma-platform aan de top blijven van de cloudtrends in 2024

Het emma cloud-beheer­plat­form stelt organi­sa­ties in staat om hun cloud-omgevingen centraal en platform­neu­traal te ontwerpen, beheren en optima­li­seren. Het biedt in wezen één enkele inter­face voor toegang tot en beheer van alle clouds, on-premise, private, publieke en edge clouds. Lees hier hoe het emma-platform u kan helpen om gelijke tred te houden met het veran­de­rende cloud-landschap in 2024 en daarna:

  • Uniform beheer voor hetero­gene cloud compu­ting: Het emma-platform facili­teert hetero­gene cloud door de complexi­teit en uitda­gingen van het beheren van meerdere, geïso­leerde omgevingen weg te nemen. Via één enkel platform kunnen cloudOps resources benaderen en inzetten in elke regio, provider of omgeving binnen hun cloud-portfolio. 
  • Super cloud-abstrac­ties: Het emma-platform past perfect binnen de definitie van de super cloud, een concept dat in 2024 mainstream zal worden. Het voegt een abstrac­tie­laag toe aan de verschil­lende onder­lig­gende publieke en private cloud-omgevingen. Het stelt organi­sa­ties in staat om hun werklasten in slechts een paar klikken te lokali­seren en te verplaatsen naar elke cloud provider. 
  • Hybride cloud-beheer: De mogelijk­heden van het emma-platform omvatten publieke, private en on-premise omgevingen, waardoor organi­sa­ties bepaalde werklasten kunnen repatri­ëren naar interne datacen­ters of privé-clouds. Het is een essen­tieel hulpmiddel voor het BYOC-paradigma, omdat het u in staat stelt abstrac­ties, end-to-end zicht­baar­heid, gecen­tra­li­seerd beheer en aanbe­ve­lingen voor kostenop­ti­ma­li­satie te gebruiken voor hun imple­men­ta­ties op locatie en in de private cloud. 
  • AI-gebaseerde besluit­vor­ming: Het emma-platform maakt gebruik van geavan­ceerde AI om realtime aanbe­ve­lingen te doen voor het optima­li­seren van cloud-kosten, waardoor tot 75% kosten kunnen worden bespaard. Op basis van inzichten in het resource-gebruik kan cloudOps workloads analy­seren, gedrag voorspellen en optimale omgevingen kiezen voor bepaalde workloads. 
  • Standaar­di­satie voor tekort aan vaardig­heden: Het emma-platform biedt een gestan­daar­di­seerde, no-code benade­ring voor toegang tot en imple­men­tatie van cloud-infra­struc­tuur bij elke provider. Er zijn maar een paar klikken voor nodig en geen codering of confi­gu­ra­ties die cloud-speci­fieke exper­tise vereisen. CloudOps kan snel vertrouwd raken met de gebruiks­vrien­de­lijke inter­face van het emma-platform en beginnen met het beheren van meerdere cloud-platforms zonder speci­fieke expertise. 

Gezien de snelheid waarmee de cloud zich ontwik­kelt en nieuwe trends opkomen, kan het moeilijk zijn om opkomende cloud-techno­lo­gieën voor te blijven. Op AI gebaseerde, gecon­so­li­deerde tools zoals het emma-platform kunnen organi­sa­ties in staat stellen om cloud-activi­teiten te vereen­vou­digen en te stroom­lijnen in elke confi­gu­ratie van verschil­lende cloud-typen en ‑leveran­ciers. Het stelt organi­sa­ties in staat om snel in te spelen op de volgende ontwik­ke­lingen in het cloud-landschap.

Foto: Sigmund

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth is Chief Marketing Officer bij emma technologies

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This