26 januari 2024
0 Reactie(s)

26 januari 2024

Eviden levert modulair datacenter voor Europa’s eerste exascale-supercomputer

Eviden, een onder­deel van Atos, heeft aange­kon­digd dat het een contract heeft gekregen van het Jülich Super­com­pu­ting Centre (Duits­land) om het modulaire datacenter te bouwen om de EuroHPC JUPITER super­com­puter, het eerste Europese exascale-systeem, te hosten. Dat contract volgt op de recente aankon­di­ging in oktober 2023 dat Eviden de leiding kreeg over het consor­tium om het JUPITER-systeem te bouwen, en is een hernieuwd teken van vertrouwen van het Jülich Super­com­pu­ting Centre.

Via een uniek concept zal Eviden een set van ongeveer 50 vooraf gebouwde en uitwis­sel­bare modules samen­brengen – waaronder 20 IT-contai­ners, 15 contai­ners voor de stroom­toe­voer en 10 logis­tieke contai­ners (lobby, werkplaats, magazijn enz.) – op een opper­vlakte van 2.300 m² om een compleet kant-en-klaar datacenter te vormen. Een van de belang­rijkste voordelen voor de klant is onder meer de flexi­bi­li­teit en wendbaar­heid die deze modulaire oplos­sing biedt. Zo kunnen er bijvoor­beeld moeite­loos updates worden uitge­voerd of kunnen afzon­der­lijke modules vervangen worden, onafhan­ke­lijk van de rest van het systeem. Bij de huidige systemen kan het ontman­telen van een verou­derd systeem en het upgraden van het datacenter om nieuwe techno­lo­gieën te onder­steunen weken of maanden duren, met lange onbeschik­baar­heden als gevolg. Met dit systeem hoef je enkel een module te verwij­deren en ze te vervangen door een module met een geüpgra­dede IT-confi­gu­ratie. Hetzelfde geldt voor het subsys­teem voor de stroom­toe­voer en het logis­tieke gedeelte.

Verge­leken met de tradi­ti­o­nele ‘fysieke’ datacen­ters, geeft deze innova­tieve en flexi­bele aanpak nog maar eens blijk van de integra­tie­mo­ge­lijk­heden van Eviden om een volle­dige end-to-end HPC-oplos­sing te leveren waarbij de kosten een derde lager zijn en de lever­ter­mijn de helft korter is. De JUPITER HPC-racks, vervaar­digd in de fabriek van Eviden in het Franse Angers, zullen samen met de koeling, stroom, netwerken en bekabe­ling meteen in de fabriek in de contai­ners worden ingebouwd, vóór de levering aan de klant. Die belang­rijke stap versnelt drastisch het instal­la­tie­proces en verkleint het risico om gebreken te ontdekken als het eenmaal bij de klant is.

Aange­zien de algemene eco-effici­ëntie van HPC-systemen een belang­rijk aandachts­punt is geworden, zal dit modulaire datacenter ook helpen om het energie­ver­bruik te vermin­deren, de recyclage van het gebruikte materiaal te verbe­teren en wereld­wijd de energie-effici­ëntie te verbe­teren. Door de vrije koelings­tech­no­logie van Eviden, geïnte­greerd met de gepaten­teerde Direct Liquid Cooling van de super­com­puter, zal de door het Exascale-systeem gegene­reerde warmte ook beter herge­bruikt kunnen worden in het Jülich Research Center.

Prof. Dr. Dr. Thomas Lippert, direc­teur van het Jülich Super­com­pu­ting Centre, Forschungs­zen­trum Jülich benadrukte: “JUPITER wordt misschien wel de krach­tigste AI-super­com­puter ter wereld! Dankzij zijn modulaire compu­ter­ar­chi­tec­tuur is hij bijzonder energie-efficiënt. De enorme reken­kracht gaat echter gepaard met eisen voor de energie­toe­voer waaraan tot nu toe geen enkel weten­schap­pe­lijk datacenter in Duits­land kon voldoen. Ik ben blij dat het modulaire datacenter nu zal helpen om zeer snel een derge­lijke infra­struc­tuur voor energie­toe­voer te creëren, die ook de mogelijk­heid zal bieden om de thermi­sche energie die tijdens het koelen gegene­reerd wordt, te gebruiken om de Jülich-campus te verwarmen.”

Emmanuel Le Roux, SVP, Global Head of HPC, AI & Quantum bij Eviden, Atos Group zei: “We zijn erg trots op dit nieuwe contract, dat zowel de weten­schap­pe­lijke en econo­mi­sche soeve­rei­ni­teit als het concur­ren­tie­ver­mogen van Europa ten goede zal komen. We zijn ontzet­tend vereerd deel te mogen uitmaken van Europa’s exascale-traject, door het consor­tium te leiden om het JUPITER-systeem te bouwen en nu door het datacenter te leveren om het systeem te hosten. Deze twee belang­rijke strate­gi­sche contracten zijn het bewijs van de positie van Eviden als een vertrou­wen­s­partner en zijn inzet voor unieke en innova­tieve techno­lo­gi­sche presta­ties met minder energieverbruik.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This