25 januari 2024
0 Reactie(s)

25 januari 2024

Starter Kit van Thales en Quantinuum stoomt bedrijven klaar voor post-quantum cryptografie

Thales intro­du­ceert samen met Quantinuum de PQC Starter Kit. Deze oplos­sing helpt organi­sa­ties zich voorbe­reiden op post-quantum crypto­grafie (PQC). De kit biedt een veilige omgeving waarin organi­sa­ties versterkte encryp­tie­sleu­tels kunnen testen. Dit geeft hen inzicht in de gevolgen van quantum compu­ting voor de bevei­li­ging van hun IT-infrastructuur.

Driekwart (73 procent) van alle organi­sa­ties ziet quantum compu­ting als een bedrei­ging voor tradi­ti­o­nele crypto­grafie. Deson­danks heeft 61 procent nog altijd geen strategie ontwik­keld voor een post-quantum wereld. Post-quantum crypto­grafie helpt met het terug­dringen van de risico’s op dit gebied. Organi­sa­ties over de hele wereld zullen hun ecosys­teem van appli­ca­ties, data en apparaten die momen­teel gebruik­maken van tradi­ti­o­nele crypto­grafie moeten testen. Dit waarborgt dat er minimale versto­ringen optreden wanneer het gebruik van proto­collen voor quantum­vei­lige crypto­grafie verplicht wordt.

Todd Moore, global head of Data Security Products bij Thales: “We zijn verheugd om onze klanten deze nieuwe oplos­sing aan te bieden waarmee zij zich kunnen voorbe­reiden op het gebruik van post-quantum crypto­grafie. We begrijpen dat deze disrup­tieve ontwik­ke­ling op het gebied van crypto­grafie enorme uitda­gingen en complexi­teit met zich meebrengt. Met deze kit willen we klanten hulp bieden bij de overstap op nieuwe quantum­vei­lige algoritmen. We adviseren organi­sa­ties die niet precies weten hoe ze deze transitie moeten aanpakken met klem om al hun appli­ca­ties, data en apparaten die gebruik­maken van crypto­gra­fi­sche bevei­li­ging zo snel mogelijk te testen. Dit is essen­tieel om een soepele overstap op PQC te garan­deren. Hoewel quantum compu­ting misschien een toekom­stig risico lijkt, maken hackers nu al gebruik van ‘harvest now, decrypt later’-tactieken. Zodoende is het van cruciaal belang dat post-quantum cyber­veer­kracht nu al op de agenda staat van iedere organisatie.”

Duncan Jones, head of Cyber­se­cu­rity bij Quantinuum: “Nu het tijdperk van post-quantum ecryptie nadert, is het van cruciaal belang om encryp­tie­sleu­tels te versterken. Quantum Origin is een unieke techno­logie die een verifi­eer­baar wille­keu­rige generatie van getallen naar quantum-toepas­singen brengt. Dit resul­teert in uiterst krach­tige encryp­tie­sleu­tels. De combi­natie van Quantum Origin en de hardware security module (HSM) van Thales levert een sterke oplos­sing die IT-teams helpt met de overstap op PQC. We kijken ernaar uit om samen met Thales organi­sa­ties te helpen om deze overstap soepel te laten verlopen.”

De PQC Starter Kit laat organi­sa­ties crypto­gra­fi­sche tests uitvoeren in een veilige, digitale labora­to­ri­um­om­ge­ving. Met de door het NIST aanbe­volen algoritmes in het systeem, kunnen ze diverse bevei­li­gingstoe­pas­singen uittesten op het gebied van onder meer PKI, code-onder­te­ke­ning, TLS en IoT. Op basis van deze simula­ties kunnen zij nagaan welke impact de imple­men­tatie van PQC-techno­logie heeft, zonder processen in hun produc­tie­om­ge­ving te verstoren. Hierdoor kunnen organi­sa­ties poten­tiële zwakheden in hun encryp­tie­om­ge­ving identi­fi­ceren en wijzi­gingen in hun IT-infra­struc­tuur aanbrengen om zichzelf veilig te houden.

De eerste beschik­bare PQC Starter Kit combi­neert de hardware security module Luna van Thales met de quantum random number genera­tion (QRNG)-technologie van Quantinuum. Organi­sa­ties kunnen hiermee op veilige wijze encryp­tie­sleu­tels genereren en opslaan tijdens het testen van PQC-algoritmen. De Starter Kit combi­neert een selectie van Luna HSM’s (in de vorm van onder meer een appli­ance of PCIe-kaart) met Quantum Origin van Quantinuum, wereld­wijd de enige bron van geveri­fi­eerde quantu­men­tropie. Binnen­kort verschijnt er een versie van de PQC Starter Kit voor netwer­ken­cryptie met de high speed encryp­tors (HSE’s) van Thales.

Lees de case study om meer over de PQC Starter Kit te weten te komen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This