8 november 2023
0 Reactie(s)

8 november 2023

VMware brengt nieuwe services voor sovereign clouds

VMware kondigt nieuwe oplos­singen en partner­ships aan die digitale innovatie versnellen en de bevei­li­ging voor klanten verbe­teren. Meer dan 50 VMware Sovereign Cloud provi­ders in 33 landen (in Neder­land zijn dat Funda­ments, KPN en Uniserver) maken deel uit van een krachtig, onder­ling verbonden en divers ecosys­teem dat de sovereign cloud-eisen van klanten onder­steunt. VMware en VMware Sovereign Cloud-partners helpen organi­sa­ties met het ontsluiten van de innova­tieve kracht van hun data en het voldoen aan de regel­ge­ving voor privacy.

Sovereign Cloud van VMware is een wereld­wijd ecosys­teem van CSP’s die zich inzetten om klanten te helpen met de snel groei­ende en veran­de­rende wetge­ving op het gebied van privacy. VMware Sovereign Cloud-provi­ders moeten zich certi­fi­ceren voor een frame­work van principes, best practices en techni­sche vereisten om cloud-diensten te leveren die voldoen aan de voorge­schreven datasoevereiniteitseisen.

“VMware Sovereign Cloud biedt ongeë­ve­naarde databe­vei­li­ging en ‑controle en zorgt voor een revolutie in de manier waarop overheden het poten­tieel van de cloud benutten en hun digitale soeve­rei­ni­teit beschermen”, zegt Robert van Schayk, Director Enter­prise Public Sector bij VMware. “Door ons innova­tieve sovereign cloud-portfolio en wereld­wijde ecosys­teem van VMware Sovereign Cloud-partners, kunnen overheden en sterk geregu­leerde industrieën de mogelijk­heden van de cloud omarmen en tegelij­ker­tijd digitale soeve­rei­ni­teit waarborgen.”

Soevereign cloud workloads beter beveiligen

In de sovereign cloud willen klanten de grootst mogelijke controle over en toegang tot data hebben. Door het bezit van encryp­tion keys in de cloud, kunnen klanten de controle houden die ze eisen. VMware Sovereign Clouds onder­steunen nu Bring Your Own Keys (BYOK) en Bring Your Own Key Manage­ment Systems (BYO-KMS). Door klanten eigen ‘sleutels’ voor data te laten maken en beheren, zijn ze er zeker van dat niemand anders – zelfs niet de CSP – zonder toestem­ming infor­matie kan bekijken of openen.

BYOK biedt klanten meer flexi­bi­li­teit voor dataver­sleu­te­ling op hun voorwaarden, maakt het mogelijk dat ze zich houden aan speci­fiek beleid voor bedrijfs­ge­re­la­teerd sleutel­be­heer en regel­ge­ving en helpt met het voldoen aan wette­lijke eisen voor data binnen een bepaald rechts­ge­bied. Sleutel­ei­gendom brengt de verant­woor­de­lijk­heid van degelijk sleutel­be­heer met zich mee, zodat versleu­telde data niet wordt gecom­pro­mit­teerd of per ongeluk verloren gaat, waardoor de data onbruik­baar wordt.

Thales is de nieuwste VMware-partner voor KMS-services. BYO-KMS met Thales Cipher­T­rust Data Security Platform en VMware Cloud Director zorgt ervoor dat data in een sovereign cloud veiliger blijft, alleen toegan­ke­lijk is voor bevoegden en voldoet aan de natio­nale standaarden voor datasoe­ve­rei­ni­teit. Thales Cipher­T­rust Data Security Platform biedt een gebun­delde oplos­sing voor databe­vei­li­ging die voor robuuste versleu­te­ling en sleutel­be­heer op VMware Sovereign Clouds zorgt. Met het platform kunnen organi­sa­ties absolute controle over hun datasleu­tels behouden. Ook maakt het naleving van strenge regel­ge­ving mogelijk en is er een integratie met een VMware Cloud Director-instance voor eenvou­dige toegang tot de eigen sleutel­be­heer-diensten van de klant.

Nieuwe sovereign data services

Met de uitbrei­ding van VMware Cloud Director voor VMware Data Solutions kunnen klanten een portfolio van on-demand caching‑, messa­ging- en database-oplos­singen bieden aan ontwik­ke­laars. CSP’s kunnen klanten een geïnte­greerde oplos­sing bieden waarmee ze Data-as-a-Service beheren in zowel private clouds als sovereign clouds. VMware Cloud Director stelt aanbie­ders van sovereign clouds ook in staat om partners te gebruiken voor het leveren van om geïnte­greerde data services. VMware voegt nu toe:

  • NoSQL-as-a-Service met MongoDB: NoSQL-databases zijn in sterk geregu­leerde sectoren geliefd vanwege hun schaal­baar­heid, het vermogen om verschil­lende datatypes te verwerken en de aanpas­baar­heid aan veran­de­rende datastruc­turen zonder uitge­breide herin­rich­ting. NoSQL-databases onder­steunen hoge trans­ac­tie­snel­heden, continue beschik­baar­heid van data en degelijke bevei­li­gings­maat­re­gelen, waaronder versleu­te­ling en rolge­ba­seerde toegang. Het vermogen om enorme hoeveel­heden datasets te verwerken maakt ze ideaal voor AI/ML-toepas­singen.
  • Kafka-as-a-Service: Kafka is bij uitstek geschikt voor de onder­steu­ning van real-time analy­ti­sche toepas­singen, zoals real-time fraude­de­tectie in de finan­ciële sector, patiënt­be­wa­king in de gezond­heids­zorg en andere geregu­leerde sectoren waar data-integri­teit, naleving en tijdige besluit­vor­ming van groot belang zijn.
  • Green­plum-as-a-Service: Green­plum is ideaal voor groot­scha­lige en uitge­breide data-analyse, waardoor deze oplos­sing vooral relevant is in sovereign clouds waar de verblijf­plaats van data en naleving van lokale regel­ge­ving priori­teit heeft. Met Green­plum kunnen klanten in geregu­leerde sectoren datage­stuurde besluit­vor­ming beter facili­teren en tegelij­ker­tijd voldoen aan de grenzen van juris­dic­ties en wetge­ving, zoals analyses van cyberdreigingen.
  • Object Storage-as-a-Service met NetApp Storage­GRID: Met NetApp Storage­GRID kunnen leveran­ciers van cloud­dien­sten veel hoogwaar­dige storage-diensten aanbieden. Deze storage-oplos­sing, die volledig compa­tibel is met S3, onder­steunt een breed scala aan sovereign cloud use cases met duurzaam­heid en hoge beschik­baar­heid van data, veili­gere multi­tenancy, horizon­tale schaal­baar­heid en databe­scher­ming. De univer­sele compa­ti­bi­li­teit van de oplos­sing met native onder­steu­ning voor standaard API’s, zoals Amazon S3, zorgt voor een soepele inter­o­pe­ra­bi­li­teit tussen verschil­lende cloud-omgevingen. Geauto­ma­ti­seerd levens­cy­clus­be­heer zorgt voor kosten­ef­fec­tieve bevei­li­ging, opslag en lange­ter­mijn­op­slag van ongestruc­tu­reerde data.

Developer-ready sovereign clouds

VMware’s aanpak voor het leveren van devel­oper-ready sovereign clouds legt de nadruk op een uniforme hybrid cloud-infra­struc­tuur die in verschil­lende cloudom­ge­vingen compli­ance, data resid­ency en verbe­terde bevei­li­ging mogelijk maakt. Door tools zoals VMware Tanzu te integreren waarbij ontwik­ke­laars centraal staan, worden appli­ca­ties snel geïmple­men­teerd, terwijl VMware NSX verbe­terde controles biedt rond dataflow en bevei­li­ging, die van vitaal belang zijn voor datasoe­ve­rei­ni­teit. VMware breidt de onder­steu­ning voor devel­oper-ready sovereign clouds uit met het volgende:

  • VMware Tanzu Mission Control Self-Managed: Tanzu Mission Control Self-Managed is nu beschik­baar en bevat geavan­ceerde, compliant beheer­tools voor cloud-native appli­ca­ties in sovereign clouds. Voor klanten in geregu­leerde sectoren met strenge regio­nale wetge­ving kunnen Cloud Services Provi­ders multi-tenant Kuber­netes Infra­struc­ture-as-a-Service aanbieden in hun datacen­ters, Kuber­netes centraal beheren en naadloos bevei­li­gings­be­leid toepassen op container workloads van tenants.
  • Content Hub in VMware Cloud Director 10.5: Met VMware Content Hub voor Cloud Director kunnen partners en hun klanten vooraf gecon­fi­gu­reerde appli­ca­ties imple­men­teren die compliant en veilig zijn. Provi­ders van sovereign clouds kunnen appli­ca­ties bieden die voldoen aan vereisten op het gebied van juris­dictie en regel­ge­ving zonder in te leveren op flexi­bi­li­teit of controle. De integratie met het VMware Cloud Director-platform helpt ook de toegang tot cloud resources te vereenvoudigen.
  • Geïnte­greerde onder­steu­ning voor NVIDIA GPU’s en NVIDIA NGC Market­place: VMware heeft de gebrui­ker­s­er­va­ring verder verbe­terd en de admini­stra­tieve overhead voor het imple­men­teren van GPU-apps vermin­derd met NVIDIA GPU-onder­steu­ning in VMware Cloud Director. Dit maakt het voor klanten mogelijk om kunst­ma­tige intel­li­gentie, deep learning, inten­sieve grafi­sche toepas­singen en zware workloads te onder­steunen. Klanten hebben nu ook toegang tot NVIDIA-appli­ca­ties van de NVIDIA Global Connect (NGC) Market­place en kunnen deze direct imple­men­teren in een Tanzu Kuber­netes Grid-infra­struc­tuur met automa­tisch gecon­fi­gu­reerde GPU-opera­tors. Partners die deze reposi­tory imple­men­teren, versnellen de integratie van AI-modellen en tools voor ontwik­ke­laars en vereen­vou­digen zo de software-ontwik­ke­lings­cy­clus voor AI-producten.

TriOpSys is gespe­ci­a­li­seerd in advies, ontwik­ke­ling en systeem­be­heer van IT-systemen voor kriti­sche en zeer gevoe­lige omgevingen. TriOpSys werkt veel samen met de Neder­landse overheid. “Met Funda­ments Sovereign Cloud, gebouwd op VMware, kunnen we klanten vertrouwen geven in waar de data is, wie er toegang toe heeft, wie het beheert en wie de eigenaar is van het cloud-platform omdat we voldoen aan de Neder­landse wetge­ving; een vereiste van veel van onze klanten. VMware heeft een audit uitge­voerd met de aanvul­lende eisen en dat geeft ons extra vertrouwen”, aldus Rob Timman, medeop­richter en CEO van TriOpSys.

De regering van Monaco werkt samen met Monaco Cloud om de digitale infra­struc­tuur en diensten te leveren die nodig zijn om te voldoen aan de hoogste inter­na­ti­o­nale bevei­li­gings- en compli­ance-standaarden. Jean Charles, CIO voor de regering van Monaco: “Monaco is één van de landen met het hoogste niveau van bevei­li­ging ter wereld. Monaco wil zich profi­leren als een robuuste digitale hub: vertrou­we­lijk­heid en bevei­li­ging van data zijn hierbij van het grootste belang. De sovereign cloud-strategie en ‑diensten van VMware sluiten perfect aan bij het streven van Monaco naar een veili­gere, digitaal geavan­ceerde overheid en natie.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This