5 juli 2024
0 Reactie(s)

5 juli 2024

Vertiv lanceert nieuw direct expansion (DX) koelsysteem om de CO2‑voetafdruk van datacenters te verkleinen

Vertiv intro­du­ceert het nieuwe direct expan­sion (DX)-koelsysteem Vertiv Liebert PDX-PAM met een laag global warming poten­tial (GWP) en niet-ontvlam­baar R513A koelmiddel. Het systeem werkt met een nieuw, milieu­vrien­de­lijk koelmiddel (ten opzichte van oudere koelmid­delen) terwijl het ook zorgt voor meer effici­ëntie, betere betrouw­baar­heid en maximale flexi­bi­li­teit bij de instal­latie. Vertiv Liebert PDX-PAM is per direct verkrijg­baar in de EMEA-regio.

Voldoen aan eisen F‑gassenverordening

Met Liebert PDX-PAM voldoen exploi­tanten van datacen­ters aan de eisen van de F‑gassenverordening van de EU en kunnen zij hun duurzaam­heids­doel­stel­lingen reali­seren. Het niet-ontvlam­bare koelmiddel R513A zorgt voor een GWP-reductie tot zeventig procent ten opzichte van het tradi­ti­o­nele R410A, zonder afbreuk te doen aan de veilig­heid of betrouw­baar­heid. In tegen­stel­ling tot koelsys­temen op basis van ontvlam­bare koelmid­delen zijn er geen aanvul­lende veilig­heids­voor­zie­ningen vereist. Hierdoor worden de instal­la­tie­kosten en CAPEX verlaagd.

“We leven in een tijd waarin effici­ëntie en betrouw­baar­heid van het grootse belang zijn, en we erkennen de dringende behoefte aan milieu­vrien­de­lijke alter­na­tieven. Met geavan­ceerde innova­ties zoals deze stellen we onze klanten in staat om te blijven voldoen aan de eisen van wet- en regel­ge­ving”, zegt Karsten Winther, bestuurs­voor­zitter EMEA bij Vertiv. “Met deze nieuwe oplos­sing helpen we onze klanten niet alleen met het reali­seren van hun huidige duurzaam­heids­doel­stel­lingen. Door actief te blijven innoveren brengen we de toekomst van koeltech­no­logie dichterbij en stellen we nieuwe eisen aan de sector.”

De Liebert PDX-PAM is verkrijg­baar in modellen met een capaci­teit van 10 kW tot 80 kW en biedt een scala aan lucht­stroom­con­fi­gu­ra­ties, opties en acces­soires. Het systeem is hierdoor makke­lijk aan te passen aan diverse instal­la­tie­be­hoeften, van kleine tot middel­grote datacen­ters, edge compu­ting-toepas­singen, UPS-oplos­singen en batte­rij­ruimtes. De Liebert PDX-PAM-systemen zijn te combi­neren met diverse koelo­p­los­singen voor extern beheer van warmte­af­voer, afhan­ke­lijk van de speci­fieke systeemconfiguratie.

Geavanceerde technologie

De Liebert® PDX-PAM is uitge­rust met geavan­ceerde techno­logie zoals door inver­ters aange­dreven borstel­loze motor­com­pres­sors, elektro­ni­sche expan­sie­ven­tielen en electro­ni­cally commu­tated (EC) venti­la­tors. De geïnte­greerde Vertiv™ Liebert® iCOM™-controller zorgt voor een naadloze synchro­ni­satie van deze compo­nenten, waardoor een volle­dige modulatie van de systeem­pres­ta­ties mogelijk is. Op deze manier kan de Liebert® PDX-PAM zich efficiënt en betrouw­baar aanpassen aan de wisse­lende bedrijfs­om­stan­dig­heden en warmte­be­las­ting. De functie voor continue, integrale modulatie maakt het mogelijk om de energie-effici­ëntie naar een hoger niveau te brengen dankzij verbe­terde deellas­t­ef­fi­ci­ëntie en nauwkeu­rige monito­ring van de werking van de unit. Deze presta­tie­be­wa­king maakt tijdig en doeltref­fender onder­houd mogelijk en legt de basis voor voorspel­lend onderhoud.

“De intro­ductie van DX-koelsys­temen op basis van koelmiddel met een laag GWP verte­gen­woor­digt een belang­rijke vooruit­gang in duurzame techno­logie voor lucht­koe­ling”, zegt Lucas Beran, onder­zoeks­di­rec­teur bij de Dell’Oro Group. “Door gebruik te maken van een niet-ontvlam­baar koelmiddel met een laag GWP voldoet Vertiv aan de eisen van de F‑gassenverordening van de EU. Daarmee helpt het organi­sa­ties met het verlagen van hun CO2-voetaf­druk zonder conces­sies te doen aan de veilig­heid of effici­ëntie. Deze innova­tieve oplos­sing is van groot belang voor exploi­tanten van datacen­ters die hun duurzaam­heids­doel­stel­lingen willen reali­seren en aan de steeds hogere opera­ti­o­nele normen moeten voldoen.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This