8 juli 2024
0 Reactie(s)

8 juli 2024

Survey: 78% van de organisaties zegt dat AI een opkomend technologisch risico is

Audit­Board heeft de resul­taten aange­kon­digd van zijn jaarlijkse digital risk onder­zoek. Uit het onder­zoek blijkt dat 78 procent van de organi­sa­ties Artifi­cial Intel­li­gence (AI) ziet als een opkomend risico, terwijl ze tegelij­ker­tijd de techno­logie zelf adopteren. Meer dan de helft van de onder­vraagde bedrijven meldde dat ze AI gebruiken om effici­ëntie te verbe­teren en hun digitale risico­po­sitie te versterken. 

Het jaarlijkse onder­zoek is gebaseerd op een onder­zoek onder meer dan 400 security profes­si­o­nals. Deze profes­si­o­nals zijn betrokken bij cyber­se­cu­rity en het digitale risico­be­heer binnen hun organi­sa­ties. Het onder­zoek laat zien dat organi­sa­ties aanzien­lijke vooruit­gang boeken op het gebied van digitaal risico­ma­na­ge­ment verge­leken met voorgaande jaren. De data tonen aan dat organi­sa­ties in 2024 2,5 keer meer kans hebben om zich in de gevor­derde stadia van digitale risico­ma­tu­ri­teit te bevinden dan vorig jaar, wat wijst op een duide­lijke trend naar proac­tief risicomanagement.

Digitale risico’s en mogelijkheden 

Over het algemeen volgt een meerder­heid van de organi­sa­ties AI-risico’s (78%). Meer dan de helft maakt op verschil­lende manieren gebruik van AI om hun digitale risico­po­sitie te verbe­teren, wat wijst op een cruciale verschui­ving naar het benutten van geavan­ceerde technologieën.

  • Twee derde van de organi­sa­ties geeft priori­teit aan AI-risico­be­oor­de­ling met behulp van bestaande interne processen (65%) en/​of richt­lijnen en best practices van profes­si­o­nele organi­sa­ties (63%). Nog eens 55% zegt dat ze huidige en toekom­stige wetten/​regelgeving gebruiken om risico’s te prioriteren.
  • Meer dan de helft van de onder­vraagde organi­sa­ties gebruikt AI om teampro­duc­ti­vi­teit te verbe­teren (57%) en dreigings­de­tectie te versterken (56%). Bijna de helft zegt dat ze het gebruiken voor rappor­tage (48%) en het automa­ti­seren van actie- en respons­plannen (42%).
  • Bijna de helft van de respon­denten beschrijft hun risico­to­le­rantie ten opzichte van AI als zeer hoog (17%) of hoog (29%), terwijl slechts 12% een lage (9%) of zeer lage (3%) risico­to­le­rantie tegen­over AI rappor­teert. Dit duidt op de toene­mende accep­tatie van AI als opkomende techno­logie die zowel voordelen als risico’s met zich meebrengt.

Volwassener, geïntegreerd en technologie gedreven

De bevin­dingen van het onder­zoek benadrukken ook de snelle evolutie van digitaal risico­be­heer en het belang van solide organi­sa­to­ri­sche samen­wer­king om risico­be­heer­stra­te­gieën te verbeteren. 

  • 87 procent van de bedrijven gebruikt rappor­teer­bare meetge­ge­vens om digitale risico’s te beheren. Van deze groep beschouwt bijna iedereen (97%) hun statis­tieken als effec­tief, waarbij 59% zegt dat de statis­tieken die zij gebruiken zeer effec­tief zijn. Dit onder­streept het belang van datage­stuurde besluitvorming.
  • Degenen met een solide samen­wer­king hebben meer dan twee keer meer kans dan alle anderen om hun rappor­teer­bare meetge­ge­vens als zeer effec­tief te omschrijven (87% versus 41%)
  • Organi­sa­ties blijven afstand nemen van handma­tige benade­ringen zoals spread­sheets en gedeelde schijven, waarbij vier op de vijf zeggen dat ze op cloud gebaseerde risk manage­ment software gebruiken om digitale risico’s te beheren.

“De bevin­dingen uit dit onder­zoek onder­strepen het belang van de ontwik­ke­ling van digitaal risico­ma­na­ge­ment,” zegt Richard Marcus, Chief Infor­ma­tion Security Officer bij Audit­Board. “Naarmate organi­sa­ties volwas­sener worden in hun aanpak, zal het integreren van geavan­ceerde techno­lo­gieën en het bevor­deren van sterke samen­wer­king van cruciaal belang zijn om opkomende bedrei­gingen voor te blijven en digitale assets te beschermen.”

Het onder­zoek werd uitge­voerd onder 404 respon­denten en is uitge­voerd door Ascend2 Research. De respon­denten zijn security profes­si­o­nals uit verschil­lende organi­sa­ties en branches met uiteen­lo­pende bedrijfsgroottes

Het volle­dige onder­zoek kunt u hier downloaden.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This