9 juli 2024
0 Reactie(s)

9 juli 2024

Samenwerking Vertiv en Ballard rond brandstofcellen in datacenters

Vertiv en aanbieder van brand­stof­cellen Ballard Power Systems zijn een strate­gisch partner­ship aange­gaan. Dit partner­ship is gericht op het optima­li­seren van noodstroom­toe­pas­singen voor datacen­ters en kritieke infra­struc­turen, schaal­baar van 200kW tot meerdere MW’s.

Integratie brandstofcelmodules en UPS

Tijdens een succesvol gedemon­streerde proof of concept (PoC) heeft Vertiv Ballard-brand­stof­cel­mo­dules geïnte­greerd met Vertiv Liebert EXL S1 noodstroom­voor­zie­ning (UPS). Het doel van deze PoC was het aantonen van de techni­sche haalbaar­heid en de voordelen voor klanten van brand­stof­cel­op­los­singen op basis van waterstof.

“Het steeds verder toene­mende datage­bruik zorgt wereld­wijd voor een verhoogde vraag naar elektri­ci­teit en de uitbrei­ding van de datacen­ter­ca­pa­ci­teit”, zegt Nicolas Pocard, vice presi­dent marke­ting en strate­gi­sche partner­ships bij Ballard. “Hierdoor is het noodza­ke­lijk om het elektri­ci­teits­ver­bruik en de CO2-voetaf­druk van deze energie-inten­sieve sector effec­tief te beheren om de net zero-doelstel­lingen te behalen. Het strate­gi­sche partner­ship van Ballard en Vertiv stelt beide partijen in staat kosten­ef­fec­tieve, brand­stofcel noodstroom­op­los­singen te bieden die niet leiden tot de uitstoot van broei­kas­gassen en die tegelij­ker­tijd schaal­baar zijn en voldoen aan de groei­ende vraag naar stroom van datacenters.”

Onderdelen van de Power Module H2-oplossing

De gedemon­streerde Power Module H2-oplos­sing van Vertiv is gebaseerd op compo­nenten die al geschikt zijn voor de industrie. Deze oplos­sing integreert twee Ballard PowerGen 200kW brand­stof­cel­kasten, die het volledig functi­o­nele koolstof­vrije back-upsys­teem van stroom voorzien. Daarnaast omvat de oplossing:

  • Een compleet koelsubsysteem.
  • Stroom­con­di­ti­o­ne­rings­ap­pa­ra­tuur.
  • Een infra­struc­tuur voor water­stof­op­slag geïnte­greerd met Vertiv HPL Lithium-Ion-batte­rijen, Liebert EXL S1 UPS-systeem en de Vertiv™ DynaFlex Energy Manage­ment Controller.

Power Module H2 is onder­deel van de 1 MW Customer Experience Center-micro­grid­op­los­sing, inclu­sief een 1 MW AC Solar PV-array en Vertiv DynaFlex Battery Energy Storage System (BESS). Uit de eerste valida­ties en tests is gebleken dat de werking van een UPS zonder broei­kas­gase­mis­sies, geïnte­greerd in een onder­bre­kings­vrije stroom­ar­chi­tec­tuur, succesvol is.

“Door de ongekende adoptie van AI en high-perfor­mance compu­ting (HPC) is er behoefte aan milieu­vrien­de­lijke stroom­op­los­singen voor onze klanten, met een focus op koolstof­vrije en koolstof­arme energie­al­ter­na­tieven”, aldus Viktor Petik, vice presi­dent van Vertiv Infra­struc­ture Solutions. “De succes­volle brand­stofcel-POC met Ballard biedt een realis­ti­sche optie voor klanten die de duurzaam­heids­stra­tegie van hun datacenter willen versterken en voor klanten die overstappen op een toekomst­be­stendig Bring Your Own Power (BYOP)-model.”

Voordelen van de Power Module H2-oplossing

Vertiv’s Power Module H2 is een alter­na­tief om te voldoen aan de stijgende energie­vraag van toekom­stige datacen­ters en back-upstroom­op­wek­king zonder broei­kas­gase­mis­sies. Het prefab en in de fabriek geteste systeem biedt een snel inzet­bare en schaal­bare stroom­in­fra­struc­tuur voor nieuwe datacen­ters. Daarnaast is het mogelijk om bestaande locaties aan te passen zonder de elektri­sche infra­struc­tuur opnieuw te ontwerpen.

De Vertiv Power Module H2 focust zich op Europa, Noord-Amerika en biedt diverse mogelijk­heden in andere regio’s. Verschil­lende voordelen van de oplos­sing voor kritieke infra­struc­tuur­op­los­singen zijn:

  • Complexe stroom­in­fra­struc­tuur met enkel­vou­dige voeding.
  • Geen uitstoot van broei­kas­gassen en geluids­arme back-up stroomopwekking.
  • Snelle dynami­sche stroomrespons.
  • Weinig onder­houd in verge­lij­king met back-upoplos­singen met dieselgeneratoren.
  • Uitge­breide back-up (dagen) – alleen beperkt door brandstofopslagcapaciteit.
  • Geopti­ma­li­seerde voetaf­druk voor toepas­singen op MW-schaal.
  • Schaal­baar in UPS- en brand­stof­cel­toe­pas­singen met meerdere MW.

De Vertiv Power Module H2-oplos­sing breidt het stroom­port­folio van Vertiv uit en is een innova­tieve bijdrage aan het onlangs bekend­ge­maakte “One Vertiv, One World”-plan. Dit is onder­deel van Vertivs verant­woorde bedrijfs­stra­tegie om een ​​duurza­mere toekomst mogelijk te maken.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This