29 september 2023
0 Reactie(s)

29 september 2023

Techgiganten lanceren nieuwe Net Zero Innovatiehub voor datacenters

Enkele van de grootste namen in de techno­lo­gie­sector hebben de handen ineen­ge­slagen om een nieuwe onder­zoeks- en ontwik­ke­lingshub voor groene datacen­ters op te zetten. Google, Micro­soft, Danfoss en Schneider Electric zijn de oprich­ters van de nieuwe Net Zero Innova­tiehub voor Datacen­ters, geves­tigd in Frede­ricia, Denemarken.

Deze innova­tiehub is een samen­wer­kings­ver­band dat ook de Deense branche­or­ga­ni­satie voor datacen­ters, Datacenter Industrien, omvat. Het doel is om belang­rijke stake­hol­ders in de Europese datacen­ter­sector samen te brengen, waaronder exploi­tanten, leveran­ciers, NGO’s, univer­si­teiten, en elektri­ci­teits- en netwerk­be­drijven. Het consor­tium wil dienen als een neutraal ontmoe­tings­punt waar belang­rijke spelers kunnen samen­werken om nieuwe innova­tieve oplos­singen te ontwik­kelen die snel kunnen worden geïmple­men­teerd voor de groene transitie. Tegelij­ker­tijd wil het dienen als een platform voor het delen van beste praktijken en begelei­ding van vooraan­staande onderzoekers.

Met de voort­du­rende groei van de sector is het vermin­deren van de milieu­voet­af­druk van datacen­ters een priori­teit geworden. Volgens schat­tingen van het Inter­na­ti­o­naal Energie­agent­schap zijn datacen­ters verant­woor­de­lijk voor ongeveer één procent van de energie­ge­re­la­teerde broei­kas­gase­mis­sies wereld­wijd. Echter, met de toene­mende vraag naar cloud compu­ting en dataser­vices is de verwach­ting dat de CO2-voetaf­druk van de sector in de komende jaren aanzien­lijk zal toenemen.

De nieuwe hub wil deze uitda­gingen aanpakken door best practices te delen en een reeks innova­tieve nieuwe projecten te onder­steunen. Het eerste pilot­pro­ject, dat al in ontwik­ke­ling is, zal zich richten op het ontwik­kelen van nieuwe modellen voor het gebruik van restwarmte uit datacen­ters, bijvoor­beeld door de datacen­ters recht­streeks aan te sluiten op lokale stads­ver­war­mings­net­werken. Andere projecten die op de planning staan, hebben tot doel het gebruik van hernieuw­bare energie in datacen­ters te optima­li­seren en de emissies van de toele­ve­rings­keten van de sector te verminderen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This