2 oktober 2023
0 Reactie(s)

2 oktober 2023

Nlyte wil duurzaamheidsrapportage van datacenters vereenvoudigen

Nlyte Software heeft de release aange­kon­digd van zijn Data Center Sustai­na­bi­lity Compli­ance Repor­ting-oplos­sing, een platform met dashboard voor duurzaam­heids­scores en een rappor­ta­ge­kader met sector­ge­ba­seerde bereke­ningen en meetge­ge­vens om de rappor­tage op het vlak van milieu­com­pli­ance te vereenvoudigen. 

Nlyte Software maakt deel uit van Carrier, een aanbieder van klimaat- en energie­op­los­singen. De Data Center Sustai­na­bi­lity Compli­ance Repor­ting-oplos­sing omvat het Data Center Sustai­na­bi­lity Dashboard, met realtime inzichten in sector­ge­ba­seerde meetge­ge­vens zoals energie­ver­bruik, energie­doel­tref­fend­heid, totale koolstof­di­oxide, CO2-doeltref­fend­heid, water­doel­tref­fend­heid, koelef­fi­ci­ëntie, gemid­deld tempe­ra­tuur­ver­schil en onder­be­nutte servers. Op basis van die essen­tiële gegevens berekenen de nieuwe, geïnte­greerde rappor­ta­ge­tools van Nlyte een speci­fieke, gecom­bi­neerde DCSI-score (Data Center Sustai­na­bi­lity Index).

De DCSI-score biedt een overzicht van de duurzaam­heids­pres­ta­ties van een datacenter, om de meetge­ge­vens moeite­loos te kunnen monitoren en beoor­delen. De DCSI wordt berekend door de presta­ties van het datacenter te verge­lijken met sector­spe­ci­fieke duurzaamheidsbenchmarks.

“Nooit eerder speelden datacen­ters zo’n strate­gi­sche en kritieke rol, maar door de verplichte duurzaam­heidrap­por­tage worden ze steeds kriti­scher bekeken”, zegt Enzo Greco, voorzitter van Nlyte. “Om een oplos­sing te bieden voor de complexi­teit van veran­de­rende normen en regels in verschil­lende rechts­ge­bieden hebben wij de nodige tools ontwik­keld om de milieu­pres­ta­ties te monitoren en te voldoen aan de regel­ge­ving ter zake. De DCSI-score is baanbre­kend en biedt waarde­volle inzichten die de besluit­vor­mings­pro­cessen sterk optima­li­seren. Boven­dien wordt het rappor­ta­ge­kader van Nlyte automa­tisch bijge­werkt naarmate de wereld­wijde compli­an­ce­re­gels strenger worden.”

Nu de nadruk op duurzaam­heid in de regel­ge­ving toeneemt, moeten opera­toren van datacen­ters rekening houden met verschil­lende nieuwe rappor­ta­ge­ka­ders, zoals de Europese richt­lijn betref­fende energie-effici­ëntie, het Data Centre Energy Effici­ency Scheme in Singapore, het Austra­li­sche National Built Environ­ment Rating System, Title 24 in Californië en de door de SEC voorge­stelde regel inzake klimaat­ge­re­la­teerde rappor­tage in de Verenigde Staten. Nlyte’s oplos­sing biedt een complete reeks functies waarmee organi­sa­ties deze regel­ge­vende uitda­gingen zelfzeker kunnen aangaan.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This