2 oktober 2023
0 Reactie(s)

2 oktober 2023

Minister zet ontwikkeling keurmerk voor ICT-bedrijven in gang

In antwoord op een motie van Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft minister Adriaan­sens van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat aange­geven een keurmerk te laten ontwik­kelen om MKB-organi­sa­ties beter te onder­steunen bij hun securi­ty­be­leid. Dit keurmerk wordt gerea­li­seerd in samen­wer­king met het Digital Trust Center (DTC) en met kennis en input van diverse branche­or­ga­ni­sa­ties. De uitvoe­ring komt in handen van het CCV (Centrum voor Crimi­na­li­teits­pre­ventie en Veiligheid).

Door de sterk toege­nomen cyber­drei­ging is met name binnen het mkb de vraag gegroeid naar goede tools om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Uit recente consul­ta­ties door het minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat is gebleken dat er in Neder­land vooral behoefte is aan een keurmerk speci­fiek voor ICT-dienst­ver­le­ners. Dit keurmerk zou het meeste effect hebben op het cyber­se­cu­ri­ty­be­leid van mkb-organi­sa­ties. Boven­dien benadrukken stake­hol­ders dat het keurmerk zowel laagdrem­pelig als betaal­baar moet zijn.

Het Centrum voor Crimi­na­li­teits­pre­ventie en Veilig­heid (CCV) zal een cruciale en centrale rol spelen in dit traject. De regering heeft het vertrouwen uitge­sproken dat het CCV de juiste partner is voor de ontwik­ke­ling, uitgifte en onder­houd van dit keurmerk. Het CCV kan nog vóór het einde van het jaar een subsidie verwachten om dit project op te starten. Hoewel de ontwik­ke­ling van een Europees keurmerk de voorkeur heeft, erkent de regering de urgentie van de natio­nale behoeften en wordt er actief gewerkt aan dit Neder­landse initi­a­tief. De totale doorloop­tijd voor de ontwik­ke­ling van het keurmerk wordt geschat op twee jaar

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This