3 oktober 2023
0 Reactie(s)

3 oktober 2023

TIA publiceert TR-60 voor duurzaam beheer van IT-infrastructuren

De Telecom­mu­ni­ca­tions Industry Associ­a­tion (TIA) heeft de TR-60 gepubli­ceerd. Deze standaard is gericht op het duurzaam beheren van IT-infrastructuren.

In de snel evolu­e­rende wereld van infor­ma­tie­tech­no­logie worden organi­sa­ties vaak gecon­fron­teerd met de uitda­ging van het efficiënt beheren van hun IT-systemen en ‑infra­struc­tuur. Diverse standaarden met betrek­king tot IT, gover­nance en cyber­be­vei­li­ging bestaan al, maar veel daarvan overlappen of herhalen dezelfde boodschappen. Over het algemeen benadrukken deze standaarden het belang van proces­ge­stuurde aanpakken in speci­fieke gebieden, met een sterke nadruk op project­ac­ti­vi­teiten. Echter, het levens­cy­clus­be­heer en het beheer na de initiële imple­men­tatie (dag 2‑beheer) worden vaak gezien als belang­rijk, maar niet urgent.

Een gebied dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het langdurig beheer van gedeelde infra­struc­tuur. Dit gebrek aan aandacht resul­teert vaak in ongeor­ga­ni­seerde bekabe­ling (spaghetti-bekabe­ling), overbe­laste enginee­ring­teams en een gebrek aan documen­tatie. Infra­struc­tuur­pro­ject­teams zijn meestal druk bezig met reverse-enginee­ring en het aanpakken van problemen uit het verleden, zoals het gebrek aan adequate deacti­ve­ring van systemen.

De TIA TR-60-norm komt tegemoet aan deze uitda­gingen door een uitkomst­ge­richte aanpak voor te stellen die zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande standaarden, terwijl het ook de funda­men­tele oorzaken aanpakt die elders niet worden behan­deld. In tegen­stel­ling tot het herschrijven van bestaande wijsheid en best practices, biedt TR-60 een raamwerk voor het beheer van IT-infra­struc­tuur op de lange termijn. Boven­dien zijn de TR-60-normen ontworpen om contro­leer­baar te zijn, wat essen­tieel is, aange­zien externe auditoren vaak levens­cy­clus­pro­blemen moeten benadrukken voordat er actie wordt ondernomen.

Het TR-60-raamwerk omvat vijf verti­cale manage­ment­pro­cessen: Planning, Ontwerp, Imple­men­tatie, Opera­ties en Infor­ma­tie­be­heer. Daarnaast worden zes praktijk­ge­bieden behan­deld, waaronder techno­logie, gover­nance, bevei­li­ging, inkoop, logis­tiek en human resources. Een van de belang­rijke initi­a­tieven binnen dit raamwerk is de ontwik­ke­ling van de eerste standaard TIA-5077.1 op het gebied van infor­matie- en documen­ta­tie­be­heer, gericht op het vermin­deren van enginee­ring­in­span­ningen en het verbe­teren van het onder­houd van ontwerp­do­cu­menten, diagrammen, spread­sheets, bewakingstools, capaci­teit, enzovoort.

De imple­men­tatie van TR-60 kan een signi­fi­cant verschil maken in de manier waarop ICT-infra­struc­tuur wordt beheerd, en is gericht op het afstemmen van inves­te­ringen in infra­struc­tuur, mensen en processen op bedrijfs­re­sul­taten. De voordelen zijn onder meer betere cyber­be­vei­li­ging, lagere kosten, snellere wijzi­gingen, vermin­derd risico op versto­ring, aanpak van vaardig­heids­te­korten, en verhoogde veerkracht tegen natuurrampen.

TR-60 biedt dus een solide raamwerk voor organi­sa­ties die streven naar een duurzaam en efficiënt beheer van hun IT-infra­struc­tuur, wat op zijn beurt bijdraagt aan het reali­seren van de strate­gi­sche bedrijfsdoelstellingen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This