24 juni 2024
0 Reactie(s)

24 juni 2024

Oplossingen nodig voor de kenniskloof rond mainframes

Mainframes zijn cruciaal voor de digitale infra­struc­tuur. Denk alleen al aan het feit dat dagelijks miljarden mensen wereld­wijd vlieg- en trein­tic­kets boeken, geld opnemen bij geldau­to­maten en producten online bestellen. Dat is vrijwel altijd enkel en alleen mogelijk dankzij een betrouw­baar mainfra­me­sys­teem. Toch neemt het aantal IT-profes­si­o­nals die ervaring hebben met mainframes snel af. Kyndryl geeft daarom een aantal tips om deze kennis­kloof te dichten 

Mainfra­me­tech­no­logie bestaat inmid­dels 60 jaar en is nog steeds van groot belang voor het moderne leven. Veel ervaren mainframe profes­si­o­nals gaan echter met pensioen, en de IT’ers die hen vervangen zijn vaak meer bedreven in nieuwere program­meer­talen zoals Python en Java dan in de klassieke talen zoals COBOL en PL/​I, die bijvoor­beeld de basis vormen voor 95% van de pintrans­ac­ties bij geldautomaten.

Daarnaast verplaatsen steeds meer bedrijven hun bedrijfs­pro­cessen naar de cloud. Toch kiezen organi­sa­ties niet enkel voor cloud óf mainframe. De meeste bedrijven gaan voor een hybrid cloud benade­ring, wat laat zien dat mainframe voorlopig niet zal verdwijnen. 

Daarom is het van belang dat IT leiders elkaar aanmoe­digen om samen het kritieke tekort aan mainframe vaardig­heden aan te pakken. Hieronder staan vijf manieren om dit te doen.

Hans Beers

“De 5 oplos­singen voor de kennis­kloof kwamen aan de orde in de door Quuks en het CWI georga­ni­seerde confe­rentie “The Future of Mainframe and COBOL”.  Diverse gebrui­kers van het platform bespraken daar manieren om dit te doen”, aldus Hans Beers, Execu­tive IT Archi­tect bij Kyndryl.

1. Promoot klassi­kaal leren van mainframe vaardigheden

In het voort­gezet onder­wijs zou gefocust moeten worden op mainframe vaardig­heden als een essen­tieel onder­deel van het IT onder­wijs. Organi­sa­ties kunnen ook samen­werken met univer­si­teiten en hogescholen om trainingen in mainframe techno­logie aan te bieden.

2. Inves­teer in interne trainingen

Huidige IT medewer­kers zijn een belang­rijke bron van talent binnen het bedrijf. Moedig hen daarom aan om de oudere program­meer­talen te leren die gebruikt worden in mainframe omgevingen. Het is kosten­ef­fec­tiever om huidige teamleden op te leiden dan nieuwe werkne­mers met mainframe vaardig­heden te werven en in te werken.

Het opleiden van huidige werkne­mers zorgt voor meer betrokken en produc­tieve werkne­mers en minder verloop. Wanneer trainingsprogramma’s gekop­peld worden aan hogere bedrijfs­doel­stel­lingen of initi­a­tieven op het vlak van digitale trans­for­matie, kunnen deze de bedrijfs­re­sul­taten ook positief beïnvloeden en jouw organi­satie meer toekomst­be­stendig maken.

3. Stimu­leer het gebruik van genera­tive AI

Hoewel genera­tive AI veelbe­lo­vend is voor bedrijven die te maken hebben met een tekort aan mainframe vaardig­heden, zijn er meer toepas­sings­mo­ge­lijk­heden nodig voordat organi­sa­ties deze techno­logie uitge­breid kunnen inzetten.

Ervaren COBOL-program­meurs kunnen genera­tive AI bijvoor­beeld gebruiken om code te corri­geren of effici­ën­tere broncode te genereren. Naarmate deze techno­logie evolu­eert, zouden meer experts genera­tive AI kunnen gebruiken om COBOL-code te moder­ni­seren en te vertalen naar Java of andere program­meer­talen voor mainframes.

4. Maak gebruik van geavan­ceerde techno­lo­gieën en processen

Nieuwe techno­logie kan het werken met mainframes boeiender maken voor getalen­teerde ontwik­ke­laars die de voorkeur geven aan nieuwere platforms. Zo kunnen bedrijven bijvoor­beeld AI en machine learning op mainframes gebruiken om real-time opera­ti­o­nele inzichten te verza­melen voor het analy­seren van bestaande appli­ca­ties, het identi­fi­ceren van afwij­kingen en het verbe­teren van perso­na­li­satie voor klanten.

Daarnaast kan het inzetten van DevSecOps en een nauwere samen­wer­king tussen ontwik­ke­laars de toegang tot mainframe techno­logie verbreden. Dit kan door de ontwik­ke­lings­pro­cessen en tools voor cloud- en mainframe appli­ca­ties samen te brengen.

Organi­sa­ties kunnen ook moderne API’s gebruiken om appli­ca­ties geschreven in oudere program­meer­talen te verbinden met nieuwere program­meer­talen. COBOL-apps zijn bijvoor­beeld eenvoudig te verbinden met Java- of Python-apps. Het combi­neren van program­meer­talen is een goede manier voor huidige medewer­kers om te beginnen met het werken met mainframes terwijl ze zich bijscholen in COBOL.

5. Stel speci­fieke eisen aan je IT partner 

Veel bedrijven werken samen met externe partijen voor complexe IT-trans­for­ma­ties omdat ze zelf niet over alle benodigde kennis en vaardig­heden beschikken. Het is daarom aan te raden om een partner te zoeken die niet alleen de kennis en exper­tise kan leveren om dit werk te doen, maar ook kan helpen bij het opleiden van het huidige personeel.

Mainframes in de toekomst

Mainframes blijven belang­rijk in moderne hybrid cloud omgevingen vanwege hun toekomst­be­sten­dig­heid. Bedrijven die het tekort aan mainframe-vaardig­heden effec­tief aanpakken, zullen naar verwach­ting de komende jaren blijven profi­teren van de presta­ties en betrouw­baar­heid van dit platform.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This