25 juni 2024
0 Reactie(s)

25 juni 2024

Wereldwijde AI-community AiSalon van start in Nederland

AiSalon​.ai, een wereld­wijde commu­nity die onder­ne­mers, ontwik­ke­laars, onder­zoe­kers, beleids­ma­kers, inves­teer­ders en nieuws­gie­rigen samen­brengt, is onlangs van start gegaan in Amsterdam.

AiSalon is een wereld­wijde commu­nity voor iedereen die betrokken is bij de ontwik­ke­ling en het gebruik van AI-techno­logie. Het initi­a­tief werd genomen door Jeffrey D. Abbot van Blitzs­ca­ling Ventures uit San Francisco. In juli 2023 sprak hij op een Techleap bijeen­komst in het kantoor van Brain­Cre­a­tors. Daar klikte het direct met Jasper Wognum, de CEO van Brain­Cre­a­tors, wat leidde tot een opname voor de Automagic Podcast.

Deze ontmoe­ting legde de basis voor AiSalon. Toen Jeff de AiSalon-commu­nity lanceerde, die momen­teel 19 chapters over de hele wereld omvat, vroeg hij Brain­Cre­a­tors om maande­lijks evene­menten te organi­seren in hun kantoor in de Houtha­vens in Amsterdam. Vanaf de tweede editie sloot Techleap zich aan als partner, waardoor de tech-commu­nity breed kon worden aangesproken.

De missie van AiSalon is om de kracht van AI te benutten voor positieve veran­de­ring en vooruit­gang op mondiaal niveau, terwijl het tegelij­ker­tijd een inclu­sieve en onder­steu­nende commu­nity opbouwt. Deze commu­nity wordt gedreven door een gedeelde passie voor techno­lo­gi­sche vooruit­gang en maatschap­pe­lijke impact.

AiSalon Amsterdam heeft een infor­mele insteek en richt zich op het versterken en uitbreiden van het netwerk van de bezoe­kers. Elke editie begint met een of twee sprekers, gevolgd door 1‑minuut pitches van iedereen die een demon­stratie wil geven, varië­rend van een idee tot een volledig product. Daarna kunnen de bezoe­kers vrij rondlopen tussen de demota­fels, onder het genot van een snack en een drankje. De avond eindigt steevast in een gezel­lige borrel.

Brain­Cre­a­tors is een bedrijf dat nieuwe producten ontwik­kelt op basis van AI-techno­logie en op de markt brengt, waaronder de succes­volle digitale wegin­spec­teur INSPECH en de digitale toezicht­houder op het water, SEAGULL Surveil­lance. Techleap vervult een cruciale rol in het kwanti­fi­ceren en versnellen van het tech-ecosys­teem van Neder­land, waarbij programma’s en initi­a­tieven worden aange­boden om de toegang tot kapitaal, markt en talent te verbeteren.

Jeff Abbott, founder van AiSalon zegt: “Met AiSalon Amsterdam zetten we een nieuwe stap om onze Europese commu­nity te laten floreren. Dankzij onze partners, Brain­Cre­a­tors en Techleap, verbinden we niet alleen mensen, maar ook ideeën en kansen. Samen smeden we een toekomst waarin AI gedreven wordt door innovatie én inclusie.”

Bijna elke maand wordt er een AiSalon georga­ni­seerd in het kantoor van Brain­Cre­a­tors, The Flow, in Amsterdam. De derde editie van AiSalon vindt plaats op donderdag 20 juni in Amsterdam en zal inspi­re­rende sprekers hebben, waaronder Daniel Gebler, CTO van Picnic. Dit evene­ment wordt gespon­sord door KPN, Twintos en MaxCredible. 

Geïnte­res­seerden kunnen zich inschrijven via deze link: https://​lu​.ma/​0​2​b​l​51yl

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This