25 juni 2024
0 Reactie(s)

25 juni 2024

WatchGuard introduceert AI-aangedreven ThreatSync+ NDR voor Managed Service Providers

Watch­Guard Techno­lo­gies kondigt de lance­ring aan van Threat­Sync+ NDR en Watch­Guard Compli­ance Repor­ting. Threat­Sync+ NDR is een Network Detec­tion & Response-oplos­sing die complexe bevei­li­gings­taken met een geavan­ceerde AI-engine vereen­vou­digt. De oplos­sing zorgt voor snellere identi­fi­catie en vermin­de­ring van cyber­aan­vallen, zelfs voor organi­sa­ties met beperkte IT-middelen. Threat­Sync+ NDR verte­gen­woor­digt het eerste product in een nieuwe familie van XDR-oplos­singen (Extended Detec­tion and Response) van WatchGuard. 

Threat­Sync+ NDR blinkt uit in het bloot­leggen van bedrei­gingen die tradi­ti­o­nele perimeter-bevei­li­gings­op­los­singen omzeilen, inclu­sief ransom­ware, vulne­ra­bi­lity exploits en supply­chain­aan­vallen. Threat­Sync+ NDR nestelt zich onzicht­baar binnen het netwerk­ver­keer en analy­seert continu de activi­teit op verdachte patronen. Deze oplos­sing biedt op die manier een niveau van zicht­baar­heid dat voorheen alleen beschik­baar was voor grote bedrijven met een eigen Security Opera­tions Center (SOC).

Threat­Sync+ NDR is uitge­rust met een geavan­ceerde AI-engine die gebruik­maakt van een dubbel­laagse neurale netwerk­be­na­de­ring. Deze techno­logie, afkom­stig van de overname van CyGlass door Watch­Guard in 2023, biedt ongeë­ve­naarde detec­tie­mo­ge­lijk­heden en priori­te­ring van bedreigingen.

Voordelen van Threat­Sync+ NDR:

  • Correl­leren en presen­teren van anoma­lieën als incidenten: verdachte activi­teiten worden automa­tisch herkend en gepre­sen­teerd als hanteer­bare incidenten.
  • Automa­ti­sche priori­te­ring en toewij­zing van risico­scores: elk incident krijgt een risico­score en priori­teit, zodat securi­ty­spe­ci­a­listen zich kunnen concen­treren op de meest kritieke bedreigingen.
  • Geavan­ceerde analyses: de AI-engine biedt diepgaande inzichten in de locatie van incidenten, betrokken apparaten, gebrui­kers en tijdlijnen en presen­teert deze op een overzich­te­lijk dashboard.
  • Naadloze integratie met Watch­Guard Cloud: in tegen­stel­ling tot andere NDR-oplos­singen die complexe hardware-setups vereisen, integreert Threat­Sync+ NDR naadloos met de Watch­Guard Cloud. Dit maakt een snelle imple­men­tatie binnen een uur mogelijk, zonder extra hardware.
  • OpenXDR-onder­steu­ning: Threat­Sync+ NDR onder­steunt de OpenXDR-standaard. Het integreert naadloos met Watch­Guard Firebox en breidt de Threat­Sync XDR-mogelijk­heden voor inlich­tingen en herstel aanzien­lijk uit. De oplos­sing onder­steunt daarnaast firewalls van derden en routers en switches die voldoen aan industriestandaarden. 

Compliance Reporting

Daarnaast intro­du­ceert Watch­Guard de oplos­sing Compli­ance Repor­ting. Deze vult Threat­Sync+ NDR aan met een gebruiks­vrien­de­lijke omgeving voor het genereren van geauto­ma­ti­seerde rapporten.

“Bedrijven moeten voor nieuwe wetge­ving zoals NIS2 kunnen aantonen dat ze hun bevei­li­ging op orde hebben. Ook kunnen verze­ke­raars om bewijs daarvoor vragen. Threat­Sync+ NDR genereert rapporten op basis van industrie­stan­daarden zoals ISO 27001:2022, of diverse NIST-compa­ti­bele rapporten, zoals NIST CSF en CISA. Dat neemt de noodzaak weg voor dure GRC (Gover­nance, Risk and Compliance)-producten”, aldus Martijn Nielen, Senior Sales Engineer bij Watch­Guard Technologies.

“Watch­Guard Threat­Sync+ NDR biedt een nieuwe laag geavan­ceerde bescher­ming die voor veel bedrijven voorheen onbereik­baar was”, aldus Don Gulling, CEO van Verteks Consul­ting. “De cloud­ge­ba­seerde oplos­sing van Watch­Guard elimi­neert de noodzaak van extra hardware. Daardoor is de imple­men­tatie snel en kosteneffectief.”

Nieuwe inkomstenbron voor MSP’s

“Threat­Sync+ NDR stelt bedrijven van alle groottes in staat om gebruik te maken van geavan­ceerde cyber­se­cu­rity-oplos­singen”, zegt Ben Oster, Vice Presi­dent Product Manage­ment bij Watch­Guard Techno­lo­gies. “Daardoor kunnen managed service provi­ders (MSP’s) hun klanten betere bescher­ming bieden en tegelij­ker­tijd hun servi­ce­aanbod uitbreiden en profi­teren van een nieuwe inkomstenbron.”

Voor meer infor­matie over Watch­Guard Threat­Sync+ NDR, klik hier.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This