21 juni 2024
0 Reactie(s)

21 juni 2024

Explosieve groei voor datacenterkoeling

De markt voor datacen­ter­koe­ling maakt een ongekende groei door, met voorspel­lingen die wijzen op een markt­om­vang van $16,87 miljard in 2028. Volgens nieuw onder­zoek van Omdia heeft de markt voor thermisch beheer in datacen­ters inmid­dels een omvang van $7,67 miljard bereikt, wat de eerdere voorspel­lingen ruimschoots overtreft. Deze groei zal naar verwach­ting aanhouden met een robuuste samen­ge­stelde jaarlijkse groei (CAGR) van 18,4% tot 2028. Deze stijging wordt voorna­me­lijk veroor­zaakt door de toene­mende vraag naar AI-gestuurde techno­lo­gieën en innova­ties in infra­struc­tuur met hoge dicht­heid, wat een cruciaal moment markeert voor de industrie.

Naarmate AI-compu­ting steeds gebrui­ke­lijker wordt, neemt de vraag naar vloei­stof­koe­ling ook steeds meer toe. Belang­rijke trends zijn onder andere de snelle adoptie van Rear Door Heat Exchan­gers (RDHx) in combi­natie met 1‑P direct-to-chip koeling, die volgens de onder­zoe­kers een groei van maar liefst 65% op jaarbasis hebben bereikt. Deze techno­lo­gieën worden vaak gecom­bi­neerd met toepas­singen voor herge­bruik van warmte. In deze periode zien we ook een strate­gi­sche mix van lucht- en vloei­stof­koe­lings­tech­no­lo­gieën, wat leidt tot een gebalan­ceerd en efficiënt thermisch beheer.

Omdia heeft zijn dekking van leveran­ciers uitge­breid tot 49 bedrijven, verge­leken met 40 in het vorige rapport, inclu­sief Chinese OEM’s en leveran­ciers van directe vloei­stof­koe­lings­com­po­nenten. Vertiv, Johnson Controls en Stulz behielden hun top drie posities, waarbij Vertiv opmer­ke­lijk 6% markt­aan­deel won, dankzij sterke vraag in Noord-Amerika en samen­wer­kingen in de cloud.

De groei van de markt voor datacen­ter­koe­ling werd voorna­me­lijk beperkt door de produc­tie­ca­pa­ci­teit, met name voor compo­nenten zoals Cooling Distri­bu­tion Units (CDU’s), in plaats van een gebrek aan vraag. Veel spelers in de toele­ve­rings­keten hadden moeite om aan de snel stijgende markt­vraag te voldoen, wat leidde tot tekorten aan compo­nenten. Verwachte verbe­te­ringen voor 2024 zouden dit probleem moeten verlichten en orders vrijgeven die in het vorige jaar waren vertraagd door knelpunten in de toeleveringsketen.

In deze bijna $1 miljard markt voor vloei­stof­koe­ling, blijft CoolIT de markt­leider in directe vloei­stof­koe­ling, gevolgd door Sugon in onder­dom­pe­lings­koe­ling en server­le­ve­ran­cier Lenovo. De adoptie van vloei­stof­koe­ling kende een sterke groei, vooral in Noord-Amerika en China, met nieuwe leveran­ciers die de markt betraden en bestaande bedrijven die signi­fi­cante expansie vertoonden.

De vooruit­gang in thermisch beheer van datacen­ters vindt zijn oorzaak in de groei­ende invloed van AI en de eisen voor duurzaam­heid. Ondanks de sterke groei­voor­uit­zichten, staat de industrie voor uitda­gingen met knelpunten in de toele­ve­rings­keten voor vloei­stof­koe­ling en het omarmen van duurzame praktijken. Vooruit­kij­kend zal de integratie van AI-geopti­ma­li­seerde koelsys­temen, strate­gi­sche samen­wer­kingen tussen leveran­ciers en een voort­du­rende drang naar energie-effici­ënte en milieu­vrien­de­lijke oplos­singen de evolutie van de industrie vormgeven, aldus Omdia. Het succesvol aanpakken van deze uitda­gingen zal zorgen voor groei en thermisch beheer vestigen als een hoeksteen van duurzame en effici­ënte datacen­ter­o­pe­ra­ties, waarbij techno­logie wordt afgestemd op milieubeheer.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This