20 juni 2024
0 Reactie(s)

20 juni 2024

Arctic Wolf introduceert Security Operation Bundles en verhoogt de garantie van zijn Security Operations Warranty

Arctic Wolf intro­du­ceert Security Opera­tion Bundles: schaal­bare totaal­pak­ketten die klanten één oplos­sing bieden voor end-to-end security, met keuze­mo­ge­lijk­heden, proac­tieve security, reactieve capaci­teit en risico-overdracht. Met de Arctic Wolf Security Opera­tions Bundles kunnen organi­sa­ties binnen één pakket de optimale combi­natie van oplos­singen kiezen voor hun security. Arctic Wolf verhoogt daarnaast de maximale garantie van zijn Security Opera­tions Warranty aanzienlijk.

Uit het nieuwe Arctic Wolf 2024 Trends Report blijkt dat bijna de helft van de organi­sa­ties in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad met een cyberin­ci­dent. Volgens Gartner is het beheer van cyberrisico’s cruciaal in digitale omgevingen, om dataver­lies tegen te gaan, waarde­volle data veilig te houden, te voldoen aan wet- en regel­ge­ving, de reputatie te beschermen en de conti­nu­ï­teit te waarbor­gen¹. Nu bedrijfs­lei­ders worstelen met de impact van cyberrisico’s op de bedrijfs­re­sul­taten, zijn effec­tieve end-to-end, proac­tieve en reactieve bescher­ming en risico-overdracht – het verschuiven van het finan­ciële risico van de klant naar Arctic Wolf – essen­tieel voor een betere security en weerbaar­heid bij bedrijven. 

De belang­rijkste kenmerken van de nieuwe Security Opera­tions Bundles en de uitge­breide Security Opera­tions Warranty zijn:

  • Keuze­mo­ge­lijk­heden op schaal: de Security Opera­tion Bundles bieden een volledig pakket aan techno­logie, securi­ty­ex­per­tise en opties voor risico-overdracht, inclu­sief de opties Managed Detec­tion and Response (MDR) en de Conci­ërge-service van Arctic Wolf. Hiermee kunnen bedrijven van bijna elke grootte worden beveiligd. 
  • Functi­o­nele risk assess­ment voor security opera­tions: alle bundels bevatten ook Arctic Wolf Cyber Resilience Assess­ment (CRA). Deze risk assess­ment tool helpt bedrijven van bijna elke grootte bij het versterken van hun cyber­weer­baar­heid met inzicht in de actuele security situatie, aan de hand van industrie­stan­daard frame­works zoals die van het National Insti­tute of Standards and Techno­logy (NIST) en het Center for Internet Security (CIS). Bedrijven krijgen daarnaast een Insura­bi­lity Report dat duide­lijk maakt hoe hun actuele securi­ty­si­tu­atie de verze­ker­baar­heid van het bedrijf beïnvloedt. 
  • Hoger garan­tie­be­drag van de Security Opera­tions Warranty: om de overdracht van risico’s beter te onder­steunen, heeft Arctic Wolf het maximale garan­tie­be­drag van zijn Security Opera­tions Warranty verhoogd tot 1,5 miljoen dollar – het hoogste garan­tie­ni­veau in de markt. Deze garantie is beschik­baar bij een aantal bunde­l­abon­ne­menten. De Security Opera­tions Warranty dekt een breed scala aan incident­kosten en finan­ciert het eigen risico van cyber­ver­ze­ke­ringen, zonder extra kosten voor klanten. 

“Security is geen ‘one-size-fits-all’ oplos­sing, maar moet mee schalen met de groei van de organi­satie. Nu andere security leveran­ciers zich richten op lock-in tactieken die klanten afschrikken die juist flexibel willen zijn, blijven wij resul­taten leveren die nodig zijn voor elke bedrijfs­fase”, zegt Steve Craig, Chief Revenue Officer bij Arctic Wolf. “Door onze end-to-end security opera­tions te leveren via nieuwe bundels, plus de hoogste garantie in de markt, zetten we ons in voor keuze­vrij­heid voor de klant, zowel via ons open XDR-platform als via ons leveringsmodel.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This