30 oktober 2023
0 Reactie(s)

30 oktober 2023

Onderzoek: ‘Flexibele energie-inkoop is cruciaal voor datacenters’

Na een nieuw rapport waaruit blijkt dat datacen­ter­sto­ringen een promi­nente zorg voor datacenter-bedrijven zijn, benadrukt Aggreko de noodzaak om flexi­be­lere energie­op­los­singen te imple­men­teren om de veerkracht van datacen­ters te behouden en onver­mij­de­lijke netwerk­pro­blemen te verminderen.

De opmer­kingen van het bedrijf komen nadat het Uptime Insti­tute de Global Data Center Survey Results 2023 heeft gepubli­ceerd, waarin 55% van de respon­denten verklaarde dat zij de afgelopen drie jaar met storingen te maken hebben gehad. Gezien de noodzaak om de beschik­baar­heid van facili­teiten te garan­deren, benadrukt Aggreko de rol die gedecen­tra­li­seerde energie­op­los­singen kunnen spelen voor exploi­tanten die de afhan­ke­lijk­heid van onder druk staande natio­nale elektri­ci­teits­net­werken willen verminderen.

“Het laatste wereld­wijde onder­zoek van het Uptime Insti­tute geeft redenen om optimis­tisch te zijn, aange­zien de uitval­per­cen­tages afnemen”, zegt Billy Durie, Global Sector Head – Data Centers bij Aggreko. “55% is echter nog steeds een zeer hoog cijfer voor een sector waar ongeplande stilstand iets is dat koste wat het kost moet worden vermeden.”

“Toch zijn deze cijfers tot op zekere hoogte niet verras­send: factoren buiten de controle van de sector, waaronder extreme weers­om­stan­dig­heden, degra­datie van de toele­ve­rings­keten, een gespannen natio­nale netwer­k­in­fra­struc­tuur en volatiele energie­prijzen, bedreigen datacen­ters meer dan ooit tevoren. Als facili­teiten een uptime van 99,999% willen behouden, zijn nieuwe strate­gieën nodig voor opera­tors om de acute uitda­gingen van de onder druk staande energie-infra­struc­tuur aan te kunnen.”

In de nieuwe, tweede­lige white­paper van het bedrijf, Uptime on the Line, die eerder dit jaar werd gepubli­ceerd, werden 700 datacenter-profes­si­o­nals in Groot-Brittannië, Ierland, Duits­land, Frank­rijk, Neder­land, Noorwegen en Zweden geïnter­viewd. De door de respon­denten gesig­na­leerde spanningen zijn ook zicht­baar in het onder­zoek van het Uptime Insti­tute. Het onder­zoek geeft als promi­nente zorgen in de sector een gebrek aan gekwa­li­fi­ceerd perso­neel aan, terwijl de energie-effici­ëntie vn datacen­ters verbe­tert en appara­tuur wordt aange­schaft om aan de stijgende vraag te voldoen.

“Het feit dat deze problemen ook na ons eigen onder­zoek blijven aanhouden, benadrukt nog eens waarom de industrie een lange­ter­mijn­visie moet hebben als het gaat om het verlichten van de aanhou­dende druk rond toele­ve­rings­ke­tens, de beschik­baar­heid van speci­a­listen en de stroom­voor­zie­ning”, besluit Billy Durie. “Gezien de obsta­kels die de onder druk staande netwer­k­in­fra­struc­tuur met zich meebrengt, is een drasti­sche veran­de­ring nodig als het gaat om het voeden van locaties, waarbij gedecen­tra­li­seerde energie­op­los­singen een poten­tiële oplos­sing bieden voor de aanhou­dende problemen.”

“De integratie van deze techno­lo­gieën kan echter unieke uitda­gingen met zich meebrengen – waaronder de keuze voor perma­nente of gehuurde instal­la­ties, en hoe deze worden meege­nomen in de plannen voor het

koolstofarm maken van datacen­ters. Hiervoor is de exper­tise en inbreng van leveran­ciers nodig. Gezien de onzeker­heid die blijkt uit het laatste onder­zoek van het Uptime Insti­tute, zou ik datacenter-stake­hol­ders willen aanmoe­digen om de Uptime on the Line-white­paper te lezen en te onder­zoeken hoe dynami­sche strate­gieën voor de verhuur van appara­tuur kunnen helpen de druk aan te pakken waarmee facili­teiten momen­teel worden geconfronteerd.”

Voor meer infor­matie over Aggreko’s nieuwste white­paper over datacen­ters, Uptime on the Line, klik hier.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This