31 oktober 2023
0 Reactie(s)

31 oktober 2023

Oxide brengt hyperscale cloud-oplossingen naar on-premise datacenters

Oxide Computer is een startup die zich tot doel heeft gesteld datacenter-principes zoals die door hypers­ca­lers worden toege­past beschik­baar te maken voor on-premise datacen­ters. Dat doet het bedrijf door de klassieke verde­ling in servers, storage en networ­king te v vervangen door een verti­caal geïnte­greerd rascc waarin alle drie functies op een nieuwe manier zijn opgenomen. Inclu­sief alle bestu­rings- en monito­ring-software die daar bij hoort.

Het bedrijf positi­o­neert zichzelf door te stellen dat zij – in feite net als de hypers­ca­lers – afstappen van het klassieke model van gescheiden hardware voor servers, opslag en connec­ti­vi­teit. Een klassiek rack is volgens Oxide gevuld met legacy-compo­nenten die toe zijn aan ingrij­pende veran­de­ringen. Zo noemt het bedrijf de servers van aanbie­ders als Dell en HPE in feite desktop compu­ters in een plat formaat. Hierdoor biedt een legacy server allerlei functies die in een datacen­ters niet nodig zijn en eerder een bron van poten­tieel storingen vormen. 

Eigen eisen en wensen

Dat klinkt als het verhaal dat we ook horen bij Open Compute Founda­tion. Hypers­ca­lers als Facebook, Micro­soft en Google kwamen al jaren geleden tot de ontdek­king dat klassieke IT-hardware (geldt overi­gens ook voor software) niet voldoet aan hun eisen en wensen. Dus is meh in eigen beheer en gebruik makend van forse budgetten begonnen eigen hardware te ontwikkelingen. 

In feite doet Oxide exact hetzelfde maar dan gericht op Enter­prise-datacen­ters. Ook daar zien we dat er een mismatch kan zijn tussen wat de leveran­ciers aanbieden als standaard product, terwijl de eisen en wensen van Enter­prise-datacen­ters anders zijn. On-premie datacen­ters beschikken echter niet over de schaal­grootte en de budgetten van hypers­ca­lers en zijn dus niet in staat om in eigen beheer voor hun situatie geopti­ma­li­seerde hardware te ontwikkelen. 

Rack-based platform

Oxide springt nu in dit gat met een product dat niet de server, de switch of het storage-apparaat centraal stelt, maar het rack als uitgangs­punt neemt. In dit rack heeft men in eigen beheer ontwik­kelde computer‑, storage- en networ­king-facili­teiten aange­bracht op een manier die veel eenvou­diger te beheren moet zijn. Wat bijvoor­beeld ontbreekt is uitge­breide bekabe­ling. In plaats daarvan werkt men met backplane waar bijvoor­beeld compute-voorzie­ningen direct gekop­peld worden. Die Compute-facili­teit heeft men in eigen beheer ontwik­keld, tot op moeder­moorden en chips aan toe. Hetzelfde geldt voor storage en netwerking.

Dat dit een forse ‘onder­ne­ming’ is geweest, mag duide­lijk zijn. Interes­sant is dan ook dat de startyup al een aantal jaren aan het berk is, gefinan­cierd door een aantal venture Capital-firma;’s en ‘angel inves­tors’. Ook eerste afnemers van deze racks hebben bijge­dragen aan de finan­cie­ring door vooraf steeds te betalen voor pas deels ontwik­kelde aanpak. Hoewel Oxide geen n amen noemt van eerste afnemers, gaat in de Ameri­kaanse pers de naam van Idaho National Labora­tory rond. 

Open source software

Het team heeft zich echter niet allen gericht op hardware-ontwik­ke­ling, maar heeft ook de volle­dige software-stack in eigen beheer ontwik­keld – van bestu­ring tot monito­ring. Doordat mn zwaar leunt op ideeën als ‘software-defined’ is de hardware boven­dien relatief gemak­ke­lijk aan te passen aan speci­fieke eisen en wensen. Interes­sant daarbij is dat men aan geeft dat al deze program­ma­tuur als open source beschik­baar is. 

Voor enter­prise-datacen­ters is dit uiter­aard een interes­sante ontwik­ke­ling. Men krijgt namelijk meer keuze. Men kan blijven ertsen met klassieke hardware, wat als voordeel biedt dat de betrokken IT-speci­a­listen gewend zijn hiermee te werken. Ook kan men kijken naar appara­tuur die ontwik­keld op basis van OCP-designs. Die kunnen zeker interes­sant zijn, al moeten we niet vergeten dat deze oplos­singen ontwik­keld zijn met de enorme schaal en techno­lo­gi­sche kennis van hypers­cala datacenters. 

Meer keuze

Daar is dus nu een derde optie bijge­komen, ook al is het wat Ameri­kanen noemen ‘early days’ en moet Oxide zich in de praktijk natuur­lijk nog bewijzen. Het voordeel van hun aanpak is dat zij een hypersmaler-achtige aanpak hebben gekozen waarbij de hardware en software volledig geopti­ma­li­seerd is voor enter­prise-IT. Dat kan veel voordelen bieden. Of zoals Oxide het uitdrukt: als cloud mission critical-taken verricht voor enter­prise-organi­satie, is het an wel een goed idee om dat te doen op basis van – zeg maar – gehuurde IT-appara­tuur? Is het dan niet veel verstan­diger om het hardware- en software-platform waarop deze mission critical-appli­ca­ties en workloads draaien eigendom zijn van de organisatie?

Een mogelijk nadeel van de aanpak van Oxide is dat de eigen IT-afdeling en datacenter-speci­a­listen een nieuwe archi­tec­tuur moeten leren kennen en gebruiken. Dat vereist veel tijd en veel kennis. De vraag is of CIO’s en IT-managers die tijd en menskracht beschik­baar kan en wil maken. Er is dus een learning curve waar enter­prise-datacen­ters doorheen zullen moeten. Of de voordelen die de aanpak van Oxide die inspan­ningen dat recht­vaar­digen zal de komende tijd moeten blijken. Dan zal duide­lijk worden wat de ervaringen zijn van de early adopters van deze rack-based datacenter-hardware.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This