1 november 2023
0 Reactie(s)

1 november 2023

Nieuwe alliantie richt zich op ontwikkelen van efficiënte AI-applicaties

In de afgelopen jaren is het energie­ver­bruik van AI-appli­ca­ties in datacen­ters exponen­tieel toege­nomen, een trend die zowel milieu­ac­ti­visten als bedrijven in de AI-sector zorgen baart. Om een antwoord te bieden op deze groei­ende bezorgd­heid, hebben verschil­lende AI-gerela­teerde firma’s de handen ineen geslagen om een consor­tium te vormen dat zich richt op het verbe­teren van de openheid, effici­ëntie en duurzaam­heid van AI-platforms. 

De leiding van deze nieuwe alliantie, genaamd de AI Platform Alliance, is in handen van Ampere Compu­ting. Andere deelne­mers zijn Furiosa, Graphcore, Kalray, Kinara, Luminous, Neuchips, Rebel­lions en Sapeon. Het is de verwach­ting dat in de komende maanden meer deelne­mers zich zullen aansluiten bij deze alliantie.

De oprich­ting van de AI Platform Alliance komt op een interes­sant moment voor zowel de wereld­wijde techno­lo­gie­sector als de samen­le­ving in het algemeen. Het primaire doel is het bevor­deren van verbe­terde samen­wer­king en trans­pa­rantie in het veld van kunst­ma­tige intel­li­gentie. Dit is essen­tieel gezien de recente ontwik­ke­lingen in AI een ongekende vraag naar reken­kracht hebben gecre­ëerd om deze AI-workloads te trainen en te beheren. Hoewel AI-training in eerste instantie een aanzien­lijke hoeveel­heid bereke­ning vereist, kan AI-inferen­cing – ofwel het in AI-modellen gebruiken van live-data – uitein­de­lijk tot tien keer zoveel bereke­ning nodig hebben. Dit zal een nog groter probleem worden naarmate de adoptie van AI toeneemt.

Een van de speer­punten van de AI Platform Alliance is het verhogen van de kosten- en energie-effici­ëntie van hardware om AI een hogere algemene prestatie dan GPUs te bieden. Door het bevor­deren van samen­wer­king en het verifi­ëren van gezamen­lijke AI-oplos­singen, streeft de alliantie ernaar het tempo van AI-innovatie te versnellen. Dit zal gebeuren door samen te werken aan de ontwik­ke­ling van deze oplos­singen, het zorgen voor meer trans­pa­rante en open AI-platforms, het verbe­teren van de effec­ti­vi­teit van AI bij het oplossen van prakti­sche problemen, en het produ­ceren van groot­scha­lige, ecolo­gisch en sociaal verant­woorde duurzame infrastructuur.

Ampere Compu­ting, het bedrijf dat de leiding heeft over deze nieuwe alliantie, is gespe­ci­a­li­seerd in het creëren van AI- en andere chips voor datacen­ters en cloud computing.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This