27 oktober 2023
0 Reactie(s)

27 oktober 2023

Amazon Web Services lanceert AWS European Sovereign Cloud

Amazon Web Services kondigt de lance­ring van de AWS European Sovereign Cloud aan. Deze nieuwe, onafhan­ke­lijke cloud voor Europa is ontworpen om klanten in de publieke sector en in sterk geregu­leerde sectoren te helpen voldoen aan de strengste wette­lijke vereisten op het gebied van gegevens­re­si­dentie en opera­ti­o­nele vereisten. 

De AWS European Sovereign Cloud wordt in Europa geves­tigd en beheerd en is fysiek en logisch gescheiden van bestaande AWS-regio’s met dezelfde bevei­li­ging, beschik­baar­heid en presta­ties. Dit biedt klanten extra keuze­mo­ge­lijk­heden om te voldoen aan hun behoeften op het gebied van datare­tentie, opera­ti­o­nele autonomie en veerkracht. De AWS European Sovereign Cloud wordt gelan­ceerd met de eerste AWS-regio in Duits­land en zal beschik­baar zijn voor alle Europese klanten.

Net als bij bestaande AWS-regio’s hebben klanten de controle en zeker­heid dat AWS zonder hun toestem­ming geen toegang heeft tot of gebruik­maakt van klant­ge­ge­vens. Boven­dien hebben ze toegang tot de sterkste soeve­rei­ni­teits­con­troles onder toonaan­ge­vende cloud­pro­vi­ders. Alleen in de EU geves­tigde AWS-medewer­kers hebben controle over de activi­teiten en onder­steu­ning van de AWS European Sovereign Cloud. Voor klanten met uitge­breide behoeften op het gebied van gegevens­re­si­dentie biedt de AWS European Sovereign Cloud de mogelijk­heid om alle metadata die ze creëren (zoals de rollen, machti­gingen, resource labels en confi­gu­ra­ties die ze gebruiken om AWS te draaien) in de EU te houden en zal het beschikken over eigen factu­re­rings- en gebruiksmetingssystemen.

“De AWS European Sovereign Cloud weerspie­gelt ons streven om AWS-klanten de meest geavan­ceerde set van soeve­rei­ni­teits­con­troles, priva­cy­waar­borgen en bevei­li­gings­func­ties te bieden die beschik­baar zijn in de cloud”, zegt Max Peterson, vice presi­dent Sovereign Cloud van AWS. “Al meer dan tien jaar werken we samen met overheden en regel­ge­vende instan­ties in heel Europa om inzicht te krijgen in de veran­de­rende behoeften op het gebied van cyber­be­vei­li­ging, data privacy en ‑lokali­satie, en meer recen­te­lijk, digitale soeve­rei­ni­teit. Met dit nieuwe aanbod hebben klanten en partners in heel Europa meer keuze om de opera­ti­o­nele onafhan­ke­lijk­heid te bereiken die ze nodig hebben, zonder afbreuk te doen aan de breedste en diepste cloud­ser­vices die miljoenen klanten vandaag al kennen en gebruiken.”

De Volks­bank is de organi­satie achter SNS, ASN Bank, Regio­Bank en BLG Wonen. Als bank met meer dan drie miljoen klanten wil de Volks­bank zich onder­scheiden door een maatschap­pe­lijke impact te maken op levens in heel Neder­land. “Bij de Volks­bank geloven we in inves­teren in een beter Neder­land. Om dit effec­tief te kunnen doen, moeten we toegang hebben tot de nieuwste techno­lo­gieën, zodat we voort­du­rend kunnen innoveren en de diensten voor onze klanten kunnen verbe­teren”, zegt Sebas­tiaan Kalshoven, direc­teur IT/​CTO van de Volks­bank. “Daarom zijn we blij met de aankon­di­ging van de AWS European Sovereign Cloud, waarmee Europese klanten eenvoudig kunnen aantonen dat ze voldoen aan de veran­de­rende regel­ge­ving, terwijl ze toch kunnen profi­teren van de schaal­baar­heid, bevei­li­ging en het volle­dige pakket AWS-diensten.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This