8 maart 2024
0 Reactie(s)

8 maart 2024

Meer dan twee derde van de Nederlandse markt is tevreden met de IT-sourcing provider

Vandaag hebben Eraneos (voorheen bekend als Quint) en White­lane Research hun jaarlijkse IT-Sourcing onder­zoek gepre­sen­teerd. Uit dit onder­zoek blijkt dat 70% van de Neder­landse markt tevreden is met hun IT-sourcingre­latie, een toename van 5% ten opzichte van de resul­taten uit 2023. Over cloud­re­la­ties was dit jaar slechts 65% tevreden, een daling van 13% verge­leken met vorig jaar. De bedrijven die dit jaar uitblinken op het gebied van klant­te­vre­den­heid zijn: TCS, Schuberg Philis, HCLTech, EPAM, Wipro en PwC.

Het onder­zoek biedt daarnaast inzichten in onder meer de verwachte groei van de IT-diensten­markt, top inves­te­ringen, de adoptie van AI/​GenAI, nears­ho­ring en offsho­ring, en output-based contracting.

De verwachte groei van de IT-dienstenmarkt

De groei van de IT-diensten­markt in Neder­land zal naar verwach­ting doorgaan in 2024. De meerder­heid van de klanten (74%) is van plan hun IT-budget­toe­wij­zing voor externe leveran­ciers in de komende twee jaar te verhogen of te handhaven. 13% onthult dat ze hun IT-budget besteed aan externe leveran­ciers zullen vermin­deren, voorna­me­lijk gedreven door finan­ciële redenen, terwijl een aanvul­lende 13% onzeker is over hun sourcingplannen.

De belang­rijkste drijf­veren voor deze groei zijn schaarste aan talent, schaal­baar­heid en focus op kernac­ti­vi­teiten in een onzeker­dere economie. De primaire drijf­veer voor het gebruik van externe leveran­ciers is toegang profes­si­o­nals en talent, genoemd door 56% van de respon­denten, een stijging van de derde plaats in 2023. Schaal­baar­heid komt op de tweede plaats (51%), gevolgd door een focus op kernac­ti­vi­teiten (49%). Opmer­ke­lijk is dat kosten­re­ductie aanzien­lijk minder belang­rijk is geworden. Dit daalde ten opzichte van 2023, van 39% naar 23% in 2024.

Top investeringen

Bevei­li­ging en automa­ti­se­ring zijn met name de gebieden waar CIO’s dit extra budget voor alloceren. Waarbij de grootste toename wordt gecon­sta­teerd in AI-investeringen.

Uit de cijfers van Eraneos en White­lane blijkt dat de primaire focus op bevei­li­ging blijft, met 55% van de klanten die van plan zijn de inves­te­ringen in bevei­li­gings­maat­re­gelen en cyber­ver­de­di­gings­ca­pa­ci­teiten in de komende twee jaar te verhogen. Automa­ti­se­ring volgt met 54%, terwijl 51% van plan is kernbe­drijfs­ap­pli­ca­ties naar de cloud te migreren. Inves­te­ringen in AI/​Machine Learning-oplos­singen zijn aanzien­lijk gestegen met 21%, wat wijst op een groei­ende erken­ning onder onder­vraagden van het concur­ren­tie­voor­deel dat AI-techno­lo­gieën bieden.

AI/GenAI-Adoptie

De enquête geeft een wisse­lend beeld weer als het gaat over de adoptie van AI/​GenAI onder organi­sa­ties. 41% van de organi­sa­ties gebruikt AI, waarbij 36% een kleine en 5% een signi­fi­cante impact op hun bedrijf meldt. 34% bevindt zich nog in de experi­men­tele fase, en 18% heeft beperkt AI-gebruik. Geen van de organi­sa­ties heeft aange­geven dat AI/​GenAI hun bedrijf volledig heeft getransformeerd.

Nearshoring en offshoring

Afnemers van IT-diensten plannen een toename in nears­ho­ring om hun offsho­re/ons­hore-capaci­teiten aan te vullen, zo blijkt uit het onder­zoek. De vraag naar nears­hore levering is aanzien­lijk gestegen: 44% van de organi­sa­ties verwacht dat nears­hore zal groeien (versus slechts 6% van de organi­sa­ties die een daling voorspellen). De vraag naar nears­hore levering zien we ook terug in andere Europese landen. Het is dan ook de vraag of de capaci­teit in nears­hore voldoende zal zijn om aan deze signi­fi­cante toename van de vraag te voldoen. Klanten moeten zich bewust zijn dat druk op tarieven en verloop mogelijk zullen toenemen; wat grote overgang naar nears­hore compli­ceert en/​of vertraagt.

Output-based contracting

De studie onthult gevari­eerde benade­ringen van output-gebaseerde contrac­te­ring voor appli­ca­tie­ont­wik­ke­lings­dien­sten. Tradi­ti­o­neel vindt de afreke­ning van deze dienst­ver­le­ning op basis van een prijs per uur plaats.  Een signi­fi­cant aantal respon­denten (36%) is van plan hier veran­de­ring in te brengen door meer te gaan contrac­teren op vooraf afgesproken resul­taten (output), 28% voorziet geen veran­de­ringen, 6% plant het gebruik te vermin­deren en 30% blijft onzeker. De grootste uitda­ging om op basis van output te contrac­teren is het defini­ëren van duide­lijke en meetbare outputs binnen output-gebaseerde contracten, geven 69% van de respon­denten aan.

Toppresteerders en klanttevredenheid

Van de 604 geëva­lu­eerde IT-sourcingre­la­ties door klanten, meldde 70% tevreden of zeer tevreden te zijn. Dit markeert een verbe­te­ring van vijf procent verge­leken met 2023, wat wijst op een signi­fi­cante toename in klanttevredenheid.

Zes dienst­ver­le­ners hebben uitzon­der­lijke presteer­der­status bereikt in een of meer IT-diensten, met tevre­den­heids­scores die boven het markt­ge­mid­delde en boven de standaard­af­wij­king uitsteken. De uitzon­der­lijke presteer­ders zijn:

  • Appli­ca­tie­dien­sten: TCS, EPAM, HCLTech
  • Cloud- en infra­struc­tuur­dien­sten: TCS en Schuberg Philis
  • Werkplek­dien­sten: TCS en Wipro
  • Bevei­li­gings­dien­sten: TCS
  • Algemene tevre­den­heid: TCS, Schuberg Philis, HCLTech, EPAM, Wipro en PwC

“Externe IT-dienst­ver­le­ners zijn een belang­rijke partner voor het reali­seren van strate­gi­sche doelstel­lingen. Steeds meer klanten zien dit ook als een reden om dit tezamen met hen op te pakken,” zegt Peter Luijen­dijk Practice Lead Sourcing & IT Advisory bij Eraneos. “Het is dan ook een goed resul­taat dat meer dan tweederde van de Neder­landse markt tevreden is met hun IT-dienstverlener.”

Daling tevredenheid in cloudplatformrelaties

Van de 803 geëva­lu­eerde cloud­plat­form­re­la­ties door klanten, was 65% tevreden of zeer tevreden, wat een opmer­ke­lijke daling van 13% markeert van het vorige jaar. Micro­soft Azure behaalt de topplaats in het infra­struc­tuur cloud­plat­form met een score van 78%, terwijl Micro­soft Dynamics 365 de software cloud­plat­forms ranking aanvoert met een tevre­den­heids­be­oor­de­ling van 76%.

Citaat van Alex van den Bergh, Hoofd Onder­zoek, Europa bij White­lane: “Innovatie en organi­sa­tie­trans­for­matie staan steeds vaker op de agenda voor CIO’s bij het zaken­doen met externe Dienst­ver­le­ners. Genera­tieve AI is in opkomst, net als nears­ho­ring en output-gebaseerde contrac­te­ring. Al met al is de markt voor IT Services in Neder­land volop in beweging.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This