11 maart 2024
0 Reactie(s)

11 maart 2024

Onderzoek: business wil snelheid, IT wil veiligheid

Een recent onder­zoek van Sales­force onder 600 IT-profes­si­o­nals onthult een nieuw mandaat van hun leiders: genera­tieve AI snel integreren in de techno­lo­gie­stapel. IT verzet zich, met zorgen over middelen, gegevens­be­vei­li­ging en gegevens­kwa­li­teit. Bijna 3 op de 5 IT-profes­si­o­nals zeggen dat zakelijke belang­heb­benden onrede­lijke verwach­tingen hebben over de snelheid en behen­dig­heid van de imple­men­tatie van een nieuwe techno­logie. 88% van de IT-profes­si­o­nals beweert niet in staat zijn om de stort­vloed aan AI-gerela­teerde verzoeken die ze bij hun organi­satie ontvangen, te ondersteunen.

We bevinden ons in een produc­ti­vi­teits- en effici­ën­tie­re­vo­lutie met de intro­ductie van genera­tieve AI: bedrijven beginnen produc­ti­vi­teits­win­sten te zien en leiding­ge­venden willen een graantje meepikken. Terwijl bedrijven proberen voor te blijven op de concur­rentie door genera­tieve AI snel te imple­men­teren, kan de inves­te­ring vermin­derde rende­menten opleveren zonder de juiste infra­struc­tuur, middelen en partners. IT en bedrijfs­lei­ders moeten samen­werken om ervoor te zorgen dat het snel integreren van genera­tieve AI niet betekent dat gegevens­be­vei­li­ging en ‑kwali­teit worden opgeofferd.

Juan Perez, EVP en Chief Infor­ma­tion Officer bij Sales­force: “Leiding­ge­venden zijn begrij­pe­lij­ker­wijs enthou­siast over de belofte van AI – en produc­ti­vi­teits­win­sten zijn daar een groot onder­deel van. CIO’s en IT-teams kunnen achter­blijven en mogelijk de kans missen om van de techno­logie te profi­teren voordat hun concur­renten dat doen, of ze kunnen het voortouw nemen, nadenken over hoe bedrijven AI op een verant­woorde en duurzame manier implementeren.”

IT staat onder druk nu de druk toeneemt om generatieve AI snel te implementeren

Een meerder­heid van de onder­vraagde IT-profes­si­o­nals (87%) gelooft dat genera­tieve AI tot nu toe aan de verwach­tingen heeft voldaan of deze heeft overtroffen. Als gevolg hiervan krijgt IT de taak om de techno­logie te imple­men­teren – en snel.

Naarmate de vraag toeneemt, staat IT aan de frontlinie:

  • 9 van de 10 IT-profes­si­o­nals zeggen dat genera­tieve AI hen heeft gedwongen hun techno­lo­gie­stra­tegie te herover­wegen, waarbij hun team mindset veran­dert over hoe nieuwe techno­logie wordt geïnte­greerd en gebruikt.
  • 86% van de IT-profes­si­o­nals zegt dat hun baan belang­rijker is geworden sinds de intro­ductie van genera­tieve AI.
  • 68% van de IT-profes­si­o­nals zegt dat hun leiding­ge­venden verwachten dat ze experts zijn in genera­tieve AI. Volgens IT geven de bedrijfs­lei­ders priori­teit aan snelheid boven bevei­li­ging en gegevenskwaliteit.

Het recente Connec­ti­vity Bench­mark Report van Sales­force benadrukt verder de zorgen van IT over data, waarbij 95% van de IT-leiders integra­tie­pro­blemen rappor­teert als een belem­me­ring voor de adoptie van AI.

Terwijl ze verschil­lende priori­teiten afwegen, is bijna de helft (48%) van de IT-profes­si­o­nals het ermee eens dat ze moeite hebben om een balans te vinden tussen snelheid, bedrijfs­waarde en bevei­li­ging bij de imple­men­tatie van nieuwe technologieën.

IT staat voor AI-uitdagingen, wat een snelle implementatie in gevaar brengt

Onder deze druk om snel op te leveren, heeft IT stijgende zorgen over hoe effec­tief te budget­teren en middelen toe te wijzen voor de imple­men­tatie van nieuwe techno­lo­gieën zoals AI.

Top 5 AI-uitda­gingen van IT-teams:

  • Gebrek aan AI-vaardig­heden in de workforce
  • Gegevens­be­vei­li­ging
  • Gegevens­kwa­li­teit
  • Imple­men­tatie van AI vertraagt andere initiatieven
  • Verhoogde kosten van programmeren/​gereedschappen

Boven­dien geeft bijna een derde (31%) van de IT-werkers aan dat ze niet genoeg tijd hebben om AI-modellen en algoritmen te imple­men­teren en te trainen, en bijna de helft zegt dat hun infra­struc­tuur niet voldoet aan de vraag:

  • 48% maakt zich zorgen dat de bevei­li­gings­in­fra­struc­tuur van hun organi­satie niet voldoet aan de vraag naar innovatie.
  • 45% maakt zich zorgen dat de data manage­ment infra­struc­tuur van hun organi­satie niet voldoet aan de vraag naar innovatie.

“Voor degenen die klaar zijn om het voortouw te nemen, kunnen benade­ringen zoals retrieval augmented genera­tion (RAG) helpen, om zowel kosten te verlagen bij het trainen van LLM’s als het veilig en bevei­ligd houden van data, en om bedrijven een snellere time-to-market te bieden met op AI gebaseerde oplos­singen”, besluit Perez.

Foto: Igor Omilaev

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This