4 oktober 2023
0 Reactie(s)

4 oktober 2023

Innovatieve optical receiver van imec versnelt communicatie in datacenters tot 200 Gbps

In een tijdperk waarin datage­stuurde techno­lo­gieën zoals kunst­ma­tige intel­li­gentie, cloud compu­ting en 5G een integraal onder­deel van diverse industrieën en ons dagelijks leven worden, is de behoefte aan snellere dataover­dracht urgenter dan ooit. Tijdens de Europese Confe­rentie over Optische Commu­ni­catie (ECOC) die deze week in Glasgow plaats­vindt, presen­teerde een team van onder­zoe­kers van IDLab, een imec-onder­zoeks­groep aan de Univer­si­teit van Gent, een optical receiver die een brute datatrans­mis­sie­snel­heid van 200 Gbps behaalt.

Deze prestatie is mogelijk gemaakt door de combi­natie van een SiGe BiCMOS trave­ling-wave elektro­nica geïnte­greerd circuit en een Silicon Photo­nics Germa­nium fotode­tector. Deze samen­stel­ling maakt niet alleen hoge snelheden mogelijk, maar biedt ook schaal­baar­heid – twee essen­tiële kenmerken om te voldoen aan de groei­ende behoefte aan hogere data-overdrachtssnelheden.

Volgens Peter Ossieur, program­ma­nager voor high-speed trans­cei­vers bij imec’s IDLab en professor aan de Univer­si­teit van Gent, opereren de huidige optische datacom­mu­ni­catie trans­cei­vers op snelheden tot 800 Gbps, door bijvoor­beeld 8 kanalen van 100 Gbps te gebruiken. Echter, de visie in het veld is om de kanaal­ca­pa­ci­teit te verdub­belen naar 200 Gbps. Dit zal bijdragen aan het vermin­deren van de complexi­teit, kosten en energie­ver­bruik van de trans­cei­vers, terwijl de produc­tie­op­brengst wordt verbeterd.

De innovatie van het team is gelegen in de co-integratie van een SiGe BiCMOS transim­pe­dan­tie­ver­sterker met een silicium-fotonica Ge fotode­tector. Dit maakt de techno­logie niet alleen sneller, maar dankzij het gebruik van mainstream SiGe BiCMOS, ook schaal­baarder en daardoor betaal­baarder in verge­lij­king met alter­na­tieven zoals InP-elektronica.

Joris Van Campen­hout, fellow en program­ma­di­rec­teur optische I/​O bij imec, benadrukte dat deze nieuwe optische ontvanger een van de vele stappen is die imec neemt om zijn silicium-fotonica-platforms klaar te stomen voor de veelei­sende toepas­singen van 200 Gbps en daarbuiten. Het team illustreerde hun resul­taten met een opstel­ling van een silicium-fotonica Ge fotode­tector van imec’s geïnte­greerd silicium-fotonica platform (iSiPP), gericht op de telecom, datacom en medische diagnos­ti­sche industrieën.

Deze research werd overi­gens onder­steund door de Europese Unie’s Horizon 2020 projecten POETICS en NEBULA.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This