4 oktober 2023
0 Reactie(s)

4 oktober 2023

Cloudflare introduceert Magic WAN Connector

Cloud­flare heeft bekend­ge­maakt dat het single-vendor SASE-platform, Cloud­flare One, vanaf nu voor iedereen beschik­baar is. Cloudflare’s SASE-aanbod pakt zowel bevei­li­gings- als netwerk­t­rans­for­ma­tie­ve­r­eisten aan zonder nieuwe complexi­teit te intro­du­ceren, noodza­ke­lijk voor het beschermen van de heden­daagse hybride workforce. 

Naarmate organi­sa­ties migreren naar de cloud om innovatie te versnellen en een concur­ren­tie­voor­deel te behouden, worstelen ze vaak met de netwerk­com­plexi­teit en de noodzaak om gedis­tri­bu­eerde medewer­kers, apparaten, apps en datacen­ters te verbinden en te bevei­ligen, zonder dat dit ten koste gaat van de presta­ties. Zonder een flexi­bele IT-infra­struc­tuur krijgen organi­sa­ties te maken met uitda­gingen zoals bevei­li­gings­lekken door gedis­tri­bu­eerde gebrui­kers en persoon­lijke apparaten, wat een risico vormt voor bedrijfs­in­for­matie en de totale kosten verhoogt. Om dit tegen te gaan, stappen organi­sa­ties momen­teel in grote getale over op single-vendor SASE-platforms. 

Magic WAN Connector

Volgens Gartner zal tegen 2026 60% van de nieuwe SD-WAN-aankopen deel uitmaken van een single-vendor SASE-aanbod, tegen­over 15% in 2023. Met Cloud­flare One kunnen organi­sa­ties SASE imple­men­teren zoals dat past bij hun bestaande infra­struc­tuur, waaronder native single-vendor imple­men­ta­ties met Cloud­flare, of door gebruik te maken van bestaande SD-WAN-imple­men­ta­ties. Cloudflare’s branch appli­ance, Magic WAN Connector, is vooraf te instal­leren op hardware geleverd door TD SYNNEX, een wereld­wijde distri­bu­teur van oplos­singen voor het IT-ecosys­teem, of worden geïnstal­leerd binnen de bestaande omgevingen van organisaties. 

Overal digitaal werken

Elke dag verbinden IT- en securi­ty­ma­na­gers duizenden mensen, apparaten, clouds, systemen, toepas­singen en netwerken, ter onder­steu­ning van een nieuwe zakelijke noodzaak: de behoefte om overal digitaal te kunnen (samen)werken, te ontwik­kelen en te leveren. Cloudflare’s branch appli­ance en networ­king-as-a-service zijn gebouwd op Cloudflare’s connec­ti­vity cloud, wat de imple­men­tatie voor bedrijven vereen­vou­digt en verbetert:

  • Effici­ëntie van netwerk- en securi­ty­teams: Cloud­flare One vermin­dert de tijd die nodig is om gebrui­kers, locaties en apparaten aan te sluiten door het beheer en de handha­ving van alle policies wereld­wijd te centraliseren.
  • Veilig­heid: Cloud­flare One vermin­dert het aanvals­op­per­vlak van een organi­satie, terwijl het ook de opera­ti­o­nele complexi­teit reduceert met een centraal managementdashboard
  • Beheerder- en gebrui­ker­s­er­va­ring: Cloud­flare One is gebouwd op de uniforme connec­ti­vi­teits­cloud, waardoor de presta­ties voor werkne­mers op kantoor, op afstand of hybride werkend worden verbe­terd. Dit wordt onder­steund door Cloudflare’s 100% uptime SLA om de bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit te garanderen.
  • Controle over IT-omgevingen: Cloud­flare One stelt IT-managers in staat om te werken in domeinen waar ze vroeger geen controle over hadden, door elke netwerk­bron of ‑bestem­ming te verbinden op basis van Zero Trust beveiliging.

“Cloud­flare houdt zich al ruim tien jaar bezig met het vereen­vou­digen van de netwerk­be­vei­li­ging. Of het nu gaat om het veilig verbinden van externe medewer­kers, kantoren, datacen­ters of zelfs multi-cloud inzet, wij geven IT-teams de middelen die nodig zijn om hun archi­tec­tuur te moder­ni­seren,” zegt Matthew Prince, mede-oprichter en CEO van Cloud­flare. “De GA van Magic WAN Connector op Cloud­flare One verte­gen­woor­digt ons vermogen om zakelijke produc­ti­vi­teit mogelijk te maken die op een hoge snelheid veilig is, op basis van een van de meest uitge­breide SASE-oplos­singen die vandaag beschik­baar zijn.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This