4 oktober 2023
0 Reactie(s)

4 oktober 2023

MEF en CyberRatings organiseren eerste SASE-certificeringen

MEF heeft in samen­wer­king met Cyber​Ra​tings​.org een bètapro­gramma gelan­ceerd voor het certi­fi­ceren van Secure Access Service Edge (SASE) producten en diensten. Dit werd bekend­ge­maakt tijdens een door het MEF georga­ni­seerde bijeen­komst in Dallas, Texas

Cyber​Ra​tings​.org benadrukte tijdens de sessie de noodzaak van een robuust test- en certi­fi­ce­rings­pro­gramma, aange­zien cyber­se­cu­rity en SASE complex en ondoor­zichtig zijn voor IT-afdelingen en datacen­ters. Dit initi­a­tief beoogt de effec­ti­vi­teit van SASE-oplos­singen inzich­te­lijk te maken en duide­lijk­heid te verschaffen over wat bedrijven die in SASE inves­teren nu eigen­lijk aanschaffen.

De certi­fi­ce­ring is gebaseerd op de metho­do­lo­gieën en testprogramma’s van Cyber­Ra­tings. Het zal een beoor­de­ling geven over de effec­ti­vi­teit van producten en diensten op gebieden als Software Defined Wide Area Network (SD-WAN), Security Service Edge (SSE Threat Protec­tion), Zero Trust Network Access (ZTNA) en SASE. Het MEF hoopt dat er een compe­titie zal ontstaan tussen de deelne­mers om de hoogste score te behalen.

Belang­rijke IT-vendoren als Cisco, Fortinet, Juniper Networks, Versa Networks, VMware, en Palo Alto Networks nemen deel aan het bètapro­gramma. Ook heeft het initi­a­tief de steun van het bestuur van MEF, met verte­gen­woor­di­gers van promi­nente bedrijven zoals AT&T en Microsoft.

De certi­fi­ce­ring zorgt voor naleving van de MEF SD-WAN (MEF 70.1) standaard, en intro­du­ceert standaarden voor SASE (MEF 117) en Zero Trust (MEF 118). Het programma staat echter open voor alle spelers in de industrie, niet enkel voor partijen die zich richten op MEF-standaarden.

Na afron­ding van het bètapro­gramma later dit jaar, zal de certi­fi­ce­ring in de eerste helft van 2024 beschik­baar zijn voor alle MEF-leden. Nan Chen, presi­dent van MEF, beschouwt deze SASE-certi­fi­ce­ring als een signi­fi­cante stap voorwaarts in het vergroten van het markt­ver­trouwen in cyber­se­cu­ri­ty­pro­ducten en ‑diensten.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This