5 december 2023
0 Reactie(s)

5 december 2023

Hewlett Packard Enterprise werkt samen met NVIDIA aan een enterprise-class, full-stack GenAI-oplossing

Hewlett Packard Enter­prise kondigt een uitge­breide strate­gi­sche samen­wer­king aan met NVIDIA om een enter­prise compu­ting oplos­sing te bouwen voor genera­tieve AI (GenAI). De gezamen­lijk ontwik­kelde, vooraf gecon­fi­gu­reerde oplos­sing voor AI-tuning en inferen­cing geeft onder­ne­mingen van elke grootte de mogelijk­heid om snel basis­mo­dellen aan te passen met behulp van privé­ge­ge­vens en overal produc­tie­toe­pas­singen uit te rollen van edge tot cloud. Het aanbod neemt de complexi­teit weg van de ontwik­ke­ling en imple­men­tatie van GenAI-infra­struc­tuur door een full-stack AI tuning en inferen­cing oplos­sing van HPE en NVIDIA.

Bedrijven die GenAI-modellen ontwik­kelen en inzetten voor gebruiks­cases zoals conver­sa­ti­onal search, automa­ti­se­ring van bedrijfs­pro­cessen en content­cre­atie, hebben behoefte aan een software- en infra­struc­tuurstack die snel en overal kan worden ingezet. De nieuwe enter­prise compu­ting oplos­sing voor genera­tieve AI maakt deel uit van een uitge­breide samen­wer­king tussen HPE en NVIDIA die full-stack, out-of-the-box AI-oplos­singen levert. Deze oplos­singen integreren HPE Machine Learning Devel­op­ment Environ­ment Software, HPE Ezmeral SoftwareHPE ProLiant Compute en HPE Cray Super­com­pu­ters met de NVIDIA AI Enter­prise software suite, inclu­sief NVIDIA NeMo framework. 

“Samen zijn HPE en NVIDIA in een unieke positie om een uitge­breide AI-native oplos­sing te leveren die het proces om AI-modellen te ontwik­kelen en in te zetten enorm zal vereen­vou­digen met een portfolio van vooraf gecon­fi­gu­reerde oplos­singen”, zegt Antonio Neri, presi­dent en CEO, bij HPE. “De strate­gi­sche samen­wer­king tussen HPE en NVIDIA zal de barri­ères drastisch verlagen voor klanten die hun bedrijven willen trans­for­meren met AI.”

“Het genera­tieve AI-tijdperk draait op volle toeren, met onder­ne­mingen die zich haasten om hun activi­teiten opnieuw vorm te geven”, zegt Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. “Onze uitge­breide samen­wer­king met HPE zal onder­ne­mingen helpen om ongekende produc­ti­vi­teit te stimu­leren door middel van AI-toepas­singen die aansluiten op bedrijfs­ge­ge­vens om accurate assis­tenten, geïnfor­meerde chatbots en seman­tisch onder­zoek aan te sturen.”

Stimuleer AI-snelheid met een speciaal ontwikkelde oplossing voor AI-tuning en ‑inferencing

De enter­prise compu­ting oplos­sing voor genera­tieve AI is een nieuwe AI tuning en inferen­cing datacenter oplos­sing die het ideale start­punt biedt voor onder­ne­mingen van elke omvang met een kant-en-klaar aanbod voor een snelle start van hun AI-traject. 

Met de nieuwe enter­prise compu­ting-oplos­sing voor genera­tieve AI kunnen bedrijven voorge­trainde founda­tion-modellen gebruiken met hun privé­ge­ge­vens om produc­tie­toe­pas­singen te maken, zoals AI-chatbots. Daarnaast verbe­teren retrieval-augmented genera­tion (RAG) workstreams de datakwa­li­teit en nauwkeu­rig­heid van de appli­catie nog verder. 

  • Speciaal gebouwd en geopti­ma­li­seerd voor AI: Een rack-scale archi­tec­tuur met markt­lei­dende HPE ProLiant Compute DL380a voorge­con­fi­gu­reerd met NVIDIA L40S GPUsNVIDIA BlueField‑3 DPUs en het NVIDIA Spectrum‑X Ethernet Networ­king Platform voor hypers­cale AI. De oplos­sing is ontworpen voor de fine-tuning van een Llama 2- model met 70 miljard parame­ters en bevat 16 HPE ProLiant DL380a servers en 64 L40S GPU’s. 
  • HPE AI softwareHPE Machine Learning Devel­op­ment Environ­mentSoftware met nieuwe genera­tieve AI studio­mo­ge­lijk­heden om snel proto­types te maken en modellen te testen, en HPE Ezmeral Software met nieuwe GPU-bewuste mogelijk­heden om de inzet te vereen­vou­digen en datavoor­be­rei­ding te versnellen voor AI workloads in de hybride cloud. 
  • NVIDIA AI softwareNVIDIA AI Enter­prise om de ontwik­ke­ling en inzet van produc­tieve AI te versnellen met bevei­li­ging, stabi­li­teit, beheer en onder­steu­ning. De software omvat het NVIDIA NeMo frame­work, guard­rai­ling toolkits, datacu­ra­tion tools en voorge­trainde modellen om enter­prise GenAI te stroomlijnen.

HPE Services biedt nu een breed portfolio van consul­ting services, workforce training en imple­men­tatie oplos­singen. De nieuwe AI-diensten begeleiden klanten door elke stap van het proces: van een kennis­ma­king met GenAI en LLM tot de imple­men­tatie, waar klanten de optimale opera­ti­o­nele modellen en hybride cloud datastra­te­gieën ontwik­kelen die nodig zijn om oplos­singen te bouwen, te imple­men­teren en te schalen tot trans­for­ma­tieve resul­taten. Deze uitge­breide services worden onder­steund door de nieuwe Global Centers of Excel­lence voor AI en Data die nu geopend zijn in Spanje, de Verenigde Staten, Bulga­rije, India en Tunesië. 

HPE versnelt AI-training met nieuwe kant-en-klare oplossing aangedreven door NVIDIA

Tijdens SC23 kondigde HPE een kant-en-klare super­com­pu­ter­op­los­sing aan, onder­steund door NVIDIA, voor grote onder­ne­mingen, onder­zoeks­in­stel­lingen en overheids­or­ga­ni­sa­ties om de eerste fase van de AI-levens­cy­clus aan te pakken: het ontwik­kelen en trainen van basis­mo­dellen. De enter­prise compu­ting oplos­sing voor genera­tieve AI is een AI-oplos­sing met een kleinere vormfactor voor zakelijke klanten die zich richten op tuning en inferencing. 

Nieuwe AI-native archi­tec­tuur en hybride cloud­op­los­singen om de ontwik­ke­ling en inzet van AI-modellen te versnellen
Tijdens HPE Discover Barcelona 2023 kondigde HPE zijn nieuwe open, full-stack AI-native archi­tec­tuur aan samen met de volgende reeks AI-native en hybride cloud aanbie­dingen voor machine learning ontwik­ke­ling, data analy­tics, AI-geopti­ma­li­seerde bestands­op­slag, AI-tuning en inferen­cing en profes­si­o­nele services.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This