6 december 2023
0 Reactie(s)

6 december 2023

AI Alliantie wil veilige AI mogelijk maken

De AI Alliantie is een nieuwe inter­na­ti­o­nale organi­satie van techno­lo­gie­ont­wik­ke­laars, onder­zoe­kers en early adopters die samen­werken om open, veilige en verant­woorde AI te bevor­deren. Onder leiding van IBM en Meta verenigt deze alliantie meer dan vijftig partijen, waaronder organi­sa­ties zoals AMD, Anyscale, CERN, en univer­si­teiten als Cornell, Dartmouth, en Yale.

De vooruit­gang in AI biedt nieuwe mogelijk­heden om onze manier van werken, leven, leren en inter­actie te verbe­teren. Open en trans­pa­rante innovatie is essen­tieel om een breed spectrum aan AI-onder­zoe­kers, ontwik­ke­laars en gebrui­kers te voorzien van de infor­matie en hulpmid­delen die nodig zijn om deze vooruit­gang op veilige, diverse en econo­misch voorde­lige wijze te benutten. Samen­wer­king en het delen van infor­matie zijn cruciaal voor snellere en inclu­sie­vere innovatie en voor het identi­fi­ceren en mitigeren van speci­fieke risico’s, aldus de oprichters.

De AI Alliantie streeft ernaar om een open gemeen­schap te zijn en ontwik­ke­laars en onder­zoe­kers in staat te stellen verant­woorde innovatie in AI te versnellen, met aandacht voor weten­schap­pe­lijke nauwkeu­rig­heid, vertrouwen, veilig­heid, diver­si­teit en econo­mi­sche concur­ren­tie­kracht. Door toonaan­ge­vende ontwik­ke­laars, weten­schap­pers, acade­mi­sche instel­lingen, bedrijven en andere innova­tors samen te brengen, worden middelen en kennis gebun­deld om veilig­heids­pro­blemen aan te pakken en oplos­singen te ontwik­kelen die wereld­wijd aan de behoeften van onder­zoe­kers, ontwik­ke­laars en adoptanten voldoen.

De AI Alliantie zal starten met of bijdragen aan projecten die zich richten op:

  • Ontwik­kelen en imple­men­teren van bench­marks, evalu­a­tie­stan­daarden en andere hulpmid­delen voor het verant­woord ontwik­kelen en gebruiken van AI-systemen.
  • Vooruit­gang boeken in het ecosys­teem van open founda­tion modellen met diverse modaliteiten.
  • Bevor­deren van een levendig AI hardware-versneller ecosysteem.
  • Wereld­wijde AI-vaardig­heden opbouwen en explo­ra­tief onder­zoek ondersteunen.
  • Educa­tieve inhoud en bronnen ontwik­kelen om het publieke discours en beleids­ma­kers te infor­meren over AI.
  • Initi­ëren van projecten die open ontwik­ke­ling van AI op veilige en nuttige manieren aanmoedigen.
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This