15 november 2023
0 Reactie(s)

15 november 2023

Driekwart van de organisaties plant meer uit te geven aan Generatieve AI

Genera­tieve AI (GenAI) biedt een grote, directe kans voor organi­sa­ties en uit een GenAI-onder­zoek van Dell Techno­lo­gies blijkt dat de belang­stel­ling voor GenAI toeneemt. De meerder­heid van de respon­denten (78%) zegt enthou­siast te zijn over het poten­tieel dat GenAI kan hebben voor hun organi­satie. Boven­dien verwacht driekwart (76%) komend jaar meer IT-uitgaven te zullen besteden aan AI-projecten. Het onder­zoek werd uitge­voerd onder 500 IT-managers die binnen hun organi­satie verant­woor­de­lijk zijn voor GenAI-imple­men­tatie in Frank­rijk, Duits­land, Groot-Brittannië en de VS.

De wereld­wijde econo­mi­sche impact wordt geschat op 2,6 tot 4,4 biljoen dollar per jaar. De resul­taten van dit onder­zoek sugge­reren dat de GenAI-aanpak van organi­sa­ties steeds meer vorm krijgt. Van de organi­sa­ties die de pilot­fase hebben gehad, zegt 87% dat GenAI zinvolle resul­taten zal leveren en 80% geeft aan gecen­tra­li­seerde besluit­vor­ming en/​of centres of excel­lence te hebben geïmple­men­teerd. Wat betreft de inzet van oplos­singen, geeft 82% van de IT-managers de voorkeur aan een on-premises of hybride benade­ring van GenAI, met bevei­li­ging, kosten en controle als belang­rijkste redenen hiervoor (37%).

“Geen andere techno­logie heeft in minder dan een jaar tijd bereikt wat GenAI heeft bereikt. Het heeft de verbeel­ding van miljoenen mensen geprik­keld en heeft het poten­tieel om een krach­tige enabler te zijn voor organi­sa­ties”, zegt Adrian McDonald, presi­dent, Dell Techno­lo­gies in EMEA. “Met de juiste strate­gieën zal GenAI de sleutel zijn tot innovatie, groei en concur­ren­tie­voor­deel voor organisaties.”

Andere resultaten

Organi­sa­ties lijken klaar om de kans te grijpen – 44% van de respon­denten zegt dat hun organi­satie zich in het begin- tot midden­sta­dium van hun GenAI-reis bevindt en bijna de helft (49%) verwacht binnen zes maanden tot een jaar zinvolle resul­taten te zien.

De resul­taten laten zien dat meer dan driekwart (76%) denkt dat de impact aanzien­lijk of trans­for­me­rend zal zijn (aanzien­lijk: 54%, trans­for­me­rend: 22%). De grootste impact wordt verwacht op produc­ti­vi­teit, gestroom­lijnde processen en kostenbesparingen.

Hoewel er volop wordt geïnves­teerd in GenAI, zegt 37% van de respon­denten dat hun organi­satie enigs­zins of erg twijfelt om GenAI in te zetten. Groot-Brittannië is het meest bezorgd: bijna de helft (49%) van de respon­denten twijfelt, meer dan het dubbele van Frank­rijk (22%). De belang­rijkste punten die voor twijfel zorgen bij organi­sa­ties zijn bevei­li­ging, techni­sche complexi­teit en data governance.

Van degenen die GenAI beroeps­matig gebruiken, zeggen respon­denten uit Groot-Brittannië (46%) en de VS (45%) dat ze het minstens één keer per dag gebruiken. Alle respon­denten zeggen dat ze GenAI ook steeds meer op persoon­lijk vlak gebruiken, wat sugge­reert dat IT-managers met GenAI-verant­woor­de­lijk­heden zich bijscholen in hun privé­tijd. Groot-Brittannië loopt voorop wat betreft persoon­lijk gebruik: 64% gebruikt GenAI een of meerdere keren per dag, gevolgd door Duits­land (59%), Frank­rijk (58%) en de VS (54%).

Ga naar deze website voor meer infor­matie en het volle­dige rapport.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This