21 maart 2024
0 Reactie(s)

21 maart 2024

Devoteam TechRadar: Generative Artificial Intelligence wordt de belangrijkste drijfveer achter innovatie

Devoteam, een consul­tan­cy­be­drijf gespe­ci­a­li­seerd in cloud techno­logie platforms, cyber­se­cu­rity en data, publi­ceert de derde editie van de TechRadar met 150 techno­lo­gieën die bedrijven in 2024 op hun radar moeten hebben. In deze editie van Devoteam’s TechRadar is een derde van de techno­lo­gieën AI-gerela­teerd of AI-gedreven. 

De aanzien­lijke aanwe­zig­heid van zulke techno­lo­gieën in alle catego­rieën van de radar wordt verklaard door de snelle opkomst van Genera­tive Artifi­cial Intel­li­gence (GenAI) in slechts een paar maanden tijd. Deze ontwik­ke­ling dwingt bedrijven om dringend hun techno­lo­gi­sche strategie te herover­wegen, priori­teiten te evalu­eren en de roadmap hierop aan te passen. Het is een tweele­dige trans­for­matie die kansen biedt, maar ook nieuwe risico’s met zich meebrengt. Het vermogen om de AI weg te navigeren terwijl organi­sa­ties hun evenwicht behouden, de bijbe­ho­rende risico’s van GenAI beperken en de kracht ervan benutten, zal enorm belang­rijk zijn.

Gert Jan van Halem, CTO van de Devoteam Group: “De opkomst van AI is opmer­ke­lijk en brengt zowel kansen als uitda­gingen met zich mee bij de imple­men­tatie ervan. De snelle vooruit­gang beïnvloedt verschil­lende domeinen en laat zien dat het op ongekende wijze is geïnte­greerd. Aan de ene kant is AI cruciaal, het negeren van de poten­tiële produc­ti­vi­teits­winst van AI kan leiden tot een achter­stand. Het is dus belang­rijk om de trans­for­ma­tieve mogelijk­heden ervan te erkennen. De volwas­sen­heid van cloud­tech­no­logie en robuuste data platforms dragen bij aan de huidige kracht van AI. Aan de andere kant biedt AI enorme voordelen, maar niet elk probleem vereist de toepas­sing ervan. In plaats van je alleen te richten op het leren over AI, is het belang­rijk om geïnspi­reerd te raken door het poten­tieel ervan. Dit is waar het bij de TechRadar om gaat: trends obser­veren en een stand­punt innemen.”

Inzoomen op TechRadar 2024

De TechRadar bespreekt de volgende trends:

  • Digital Business and Products: Projecten verschuiven de focus naar ratio­na­li­satie, optima­li­satie en opera­ti­o­nele effici­ëntie in plaats van innovatie en het verwerven van nieuwe markten. Bedrijven geven de voorkeur aan bewezen oplos­singen die een snel rende­ment op inves­te­ring garan­deren. GenAI komt naar voren als een uitzon­der­lijk effec­tief antwoord om deze produc­ti­vi­teit­doelen te bereiken.
  • Data-driven Intel­li­gence: Bedrijven blijven data platforms in de cloud gebruiken, terwijl techno­logie leveran­ciers hun oplos­singen verbe­teren om optimaal datage­bruik mogelijk te maken, intern en extern delen aan te moedigen, data van derden te integreren en ongestruc­tu­reerde data efficiënt te verwerken. Er zijn echter grote organi­sa­to­ri­sche problemen rond datama­na­ge­ment en het gebruik ervan, zoals gover­nance, compli­ance, privacy, soeve­rei­ni­teit en ethiek. Er zijn techno­lo­gi­sche oplos­singen in opkomst om deze uitda­gingen aan te gaan door de definitie, toepas­sing en controle van regels te verbe­teren, met name bij grotere en meer diverse data.
  • Distri­buted cloud: Met de toene­mende complexi­teit en diver­si­teit van cloud omgevingen krijgen archi­tec­tu­rale overwe­gingen opnieuw aandacht. De intro­ductie van AI om de groei­ende complexi­teit van cloudom­ge­vingen te beheren, met name in de context van soeve­reine clouds, wordt in de komende maanden verwacht.
  • Business Automa­tion: Hyper Automa­tion softwa­re­le­ve­ran­ciers hebben snel het poten­tieel van GenAI ingezien en zijn begonnen hun portfolio’s te verrijken door grote taalmo­dellen (LLM’s), eigen of open-source, te integreren in hun gesprek interfaces.
  • Trust & Cyber­se­cu­rity: Nu bedrijven hun infor­ma­tie­sys­temen moder­ni­seren en op grote schaal gebruik­maken van de cloud, wordt cloud security cruciaal. Ondanks de hoge bevei­li­gings­ni­veaus van cloud service provi­ders, maken recente incidenten duide­lijk dat er dringend aanvul­lende oplos­singen nodig zijn. Twee belang­rijke punten zijn de bevei­li­ging van multi-cloudom­ge­vingen en identi­teits- en toegangs­be­heer (IAM).
  • Sustai­na­bi­lity enabled by Digital: De huidige techno­lo­gieën, met name cloud-based data platforms, stellen bedrijven in staat om hun milieu­ver­slag­leg­ging en manage­ment oplos­singen te creëren. De keuze tussen bouwen of kopen hangt af van de organi­satie en haar volwas­sen­heid, met een centrale zorg voor overvloe­dige en verspreide data. Automa­ti­se­ring speelt een cruciale rol bij het versnellen van dataverzameling.

De Devoteam TechRadar is het resul­taat van een selectie door 96 Tech Leaders binnen de Devoteam Group. De TechRadar richt zich op techno­lo­gieën in strate­gi­sche domeinen die onder­werpen verte­gen­woor­digen waarop organi­sa­ties zich moeten richten als ze toonaan­ge­vende digitale bedrijven willen worden: Trust & Cyber­se­cu­rity, Distri­buted cloud, Data-driven Intel­li­gence, Digital Business and Products, Business Automa­tion en Sustai­na­bi­lity enabled by Digital.

Elke techno­logie wordt vervol­gens beoor­deeld op 4 volwassenheidsniveaus:

  • HOLD: Ga voorzichtig te werk. Devoteam-experts raden aan om af te wachten hoe de techno­logie zich ontwikkelt.
  • ASSESS: Het is de moeite waard om te begrijpen hoe het de business van de gebruiker kan beïnvloeden.
  • TRIAL: Het uitpro­beren waard. Dit houdt in dat er met de techno­logie wordt geëxpe­ri­men­teerd op een bètapro­ject om te begrijpen hoe deze effec­tief op grote schaal kan worden ingezet.
  • ADOPT: Devoteam-experts zijn ervan overtuigd dat de industrie deze techno­logie zou moeten adopteren en gebruiken deze al waar nodig in hun projecten.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This