21 maart 2024
0 Reactie(s)

21 maart 2024

Kyndryl en Cloudflare gaan strategisch samenwerken voor innovaties multi-cloud en zero trust security

IT-infra­struc­tuur­dienst­ver­lener Kyndryl en connec­ti­vi­teits­cloud­be­drijf Cloud­flare hebben een Global Strategic Alliance bekend­ge­maakt. Dit betreft een uitbrei­ding van hun samen­wer­king om bedrijven in staat te stellen netwerken te migreren en te beheren voor multi-cloud connec­ti­vi­teit en uitge­breide netwerk­be­vei­li­ging. Deze samen­wer­king combi­neert Kyndryl’s consul­tan­cy­dien­sten en exper­tise op het gebied van bedrijfs­net­werken, bevei­li­ging en weerbaar­heid met Cloud­fla­re’s connec­ti­vi­teits­cloud die bevei­li­ging, perfor­mance en flexi­bi­li­teit in één biedt. 

Kyndryl en Cloud­flare werkten voor het eerst samen in mei 2023 om bedrijfs­in­fra­struc­turen te moder­ni­seren met end-to-end services en managed WAN-as-a-Service en Cloud­flare Zero Trust naar het gehele bedrijfs­net­werk te brengen. Nu richten beide bedrijven zich op verdere innovatie in alle techno­lo­gie­stacks om de vitale systemen van klanten te ontwerpen, te bouwen, te beheren en te moder­ni­seren. De capaci­teiten van Cloud­flare worden nu geacti­veerd in de focus­ge­bieden van Kyndryl, waaronder network & edge en veilig­heid & weerbaarheid.

Sinds het begin van de samen­wer­king wenden steeds meer onder­ne­mingen zich tot Cloud­flare en Kyndryl voor een complete oplos­sing voor netwerk­mo­der­ni­se­ring, ‑bevei­li­ging en ‑perfor­mance in meerdere markt­sec­toren wereld­wijd. Varië­rend van distri­butie in de toele­ve­rings­keten in de VS, een grote finan­ciële instel­ling in Spanje, tot Ashok Leyland, een grote fabri­kant van commer­ciële voertuigen in India.

“Als een van de belang­rijkste autofa­bri­kanten ter wereld is het noodza­ke­lijk dat we beschikken over robuuste en veilige netwerken om ervoor te zorgen dat onze wereld­wijde IT-infra­struc­tuur naadloos werkt. Van dealer­be­heer tot het volgen van voertuigen, we moeten onze meer dan 50 inter­netap­pli­ca­ties kunnen draaien zonder of met minimale versto­ring en met de beste bevei­li­ging,” zegt Vinod Gopinathan, CIO bij Ashok Leyland. “Kyndryl’s managed services met Cloudflare’s DDoS-bescher­ming en mitigatie-oplos­sing stelt Ashok Leyland in staat om zich te concen­treren op ons streven naar techno­lo­gi­sche innovatie, geavan­ceerde techniek en verbe­terde connectiviteit.”

De Global Strategic Alliance van Kyndryl en Cloud­flare is gericht op het helpen van organi­sa­ties bij het stroom­lijnen van de connec­ti­vi­teit naar meerdere clouds en datacen­ters, terwijl tegelij­ker­tijd een robuuste netwerk­be­vei­li­ging wordt geboden. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Digitale volwas­sen­heid en netwerk­mo­der­ni­se­ring versnellen: Cloud­flare is het techno­lo­gie­plat­form en Kyndryl is de dienst­ver­lener die klanten bij dit traject gaat begeleiden. Samen zullen Kyndryl en Cloud­flare klanten begeleiden bij het verhogen van de veilig­heid van het netwerk, het verbe­teren van de presta­ties van bedrijfs­kri­ti­sche appli­ca­ties en naadloze toegang tot bedrijfsgegevens.
  • Kosten­be­spa­ringen voor privé­net­werk­ver­bin­dingen en ‑toestellen en handmatig IT-werk: De twee bedrijven zullen onder­ne­mingen voorzien van de wereld­wijde netwerk­ca­pa­ci­teiten die nodig zijn voor flexi­bele werkom­ge­vingen, waaronder het reduceren van hun legacy-archi­tec­tuur. Kyndryl zal onder­ne­mingen adviseren en helpen bij het beheren van hun IT-infra­struc­tuur terwijl zij hun netwerken ontwik­kelen en workloads overbrengen naar Cloudflare’s connectiviteitscloud.
  • Netwerk­be­vei­li­ging uitbreiden naar kantoren en datacen­ters door tradi­ti­o­nele WAN’s te vervangen: Cloudflare’s complete cyber­se­cu­rity-aanbod kan risico’s en aanvallen van elke locatie en vector aanpakken. De zero trust-migratie met Kyndryl moder­ni­seert netwerken naadloos en helpt tegelij­ker­tijd de bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit te waarborgen.
  • Optimaal gebruik maken van duurzame netwerken: Cloudflare’s connec­ti­vi­teits­cloud maakt hardware en tradi­ti­o­nele netwerk­ap­pa­ra­tuur overbodig. Met Kyndryl’s exper­tise in migratie van techno­lo­gie­stacks in combi­natie met Cloudflare’s wereld­wijde netwerkser­vices, stelt de samen­wer­king klanten in staat om duurzaam­heid naadloos te integreren in hun bedrijfs­model. Organi­sa­ties die migreren van on-premise netwerk­hard­ware naar Cloudflare’s cloud-gebaseerde diensten kunnen de gerela­teerde koolstof­uit­stoot tussen de 78% en 96% vermin­deren

Om de samen­wer­king kracht bij te zetten heeft Cloud­flare Kyndryl geholpen haar netwerkser­vices te trans­for­meren en cloud cyber­se­cu­rity bescher­ming te bieden, inclu­sief DDoS-mitigatie. Cloud­flare beschermt momen­teel de inter­ne­tei­gen­dommen van Kyndryl, waarbij Kyndryl werkt met een zelfser­vice-model, inclu­sief de mogelijk­heid om zonder extra kosten naadloos wijzi­gingen aan te brengen tijdens de trans­for­matie. Sinds Kyndryl Cloudflare’s wereld­wijde connec­ti­vi­teits­cloud­net­werk en bevei­li­gings­dien­sten heeft geïmple­men­teerd, zijn de IT-infra­struc­tuur­kosten afgenomen, is de snelheid van het webver­keer toege­nomen en zijn de presta­ties voor het balan­ceren van gegevens verbeterd.

“Samen met Cloud­flare stellen we onder­ne­mingen in staat te migreren naar netwerken van de volgende generatie en te profi­teren van geavan­ceerde cloud­func­ties voor meer flexi­bi­li­teit en innovatie. We zijn verheugd om onze relatie met Cloud­flare, een markt­leider op het gebied van cloud­net­werken en zero trust, uit te breiden”, zegt Paul Savill, Global Practice Leader Networ­king & Edge Compute bij Kyndryl. “In combi­natie met Kyndryl’s deskun­dige managed en consul­ting services, zullen we onze gezamen­lijke klanten helpen hun IT-infra­struc­tuur te bevei­ligen, te stroom­lijnen en te vereen­vou­digen, en dat alles terwijl we de kosten verlagen en de opera­ti­o­nele effici­ëntie verbeteren.” 

“Cloud­flare en Kyndryl is het duo waar organi­sa­ties volledig op kunnen vertrouwen om hun netwerken te migreren en te innoveren in de cloud. Door nauw samen te werken met klanten hebben we de vraag naar en de impact van Cloudflare’s connec­ti­vi­teits­cloud en uitge­breide cyber­be­vei­li­ging voor bedrijfs­om­ge­vingen gezien, in combi­natie met Kyndryl’s consul­ting en beheerde netwerkser­vices”, zegt Matt Harrell, Global Head of Channels & Alliances bij Cloud­flare. “Sinds de samen­wer­king met Kyndryl hebben we de diensten van Cloud­flare naar een hoger niveau kunnen schalen. Onze wereld­wijde strate­gi­sche alliantie kan nu elke onder­ne­ming onder­steunen in hun gehele netwerkstack, ongeacht waar ze staan in hun reis naar de cloud.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This