22 maart 2024
0 Reactie(s)

22 maart 2024

Check Point werkt met NVIDIA aan verbeterde beveiliging van AI uit de cloud

Check Point Software Techno­lo­gies kondigt een samen­wer­king aan met NVIDIA om de bevei­li­ging van AI-cloud­in­fra­struc­tuur te verbe­teren. De integratie met NVIDIA DPU’s in de nieuwe Check Point AI Cloud Protect-oplos­sing helpt bedrei­gingen voorkomen op zowel netwerk- als hostniveau. 

“AI biedt een grote meerwaarde in vele sectoren, zoals de gezond­heids­zorg, het onder­wijs en de finan­ciële sector. Tegelij­ker­tijd neemt de snelheid en geavan­ceerd­heid van cyber­aan­vallen toe, waarbij dreigings­ac­toren steeds vaker kijken naar manieren om AI-workloads in de cloud te verstoren”, zegt Gera Dorfman, Vice Presi­dent of Network Security bij Check Point Software Techno­lo­gies. “We werken samen met NVIDIA om een nieuwe veilige AI-cloud­op­los­sing te leveren met Check Point AI Cloud Protect die zelfs de meest gevoe­lige en private AI-workloads beschermt tegen cyberbedreigingen.” 

De snelle uitbrei­ding van AI heeft een revolutie teweeg­ge­bracht op het gebied van effici­ëntie en innovatie op de werkplek. Deze groei creëert echter ook aanvul­lende aanvals­vec­toren die speci­fiek gericht zijn op AI, zoals het binnen­dringen van AI-modellen om de uitvoer van een model te contro­leren of om ongeau­to­ri­seerde toegang tot de omgeving te krijgen, data-exfil­tratie om intel­lec­tueel eigendom bloot te leggen en denial of service om de presta­ties te verlagen en de capaci­teit te verminderen. 

Deze bedrei­gingen brengen de integri­teit en veilig­heid van AI-systemen in gevaar en vormen een risico voor de bedrijfs­re­sul­taten. Ze kunnen ook het basis­ver­trouwen in AI-opera­ties aantasten en mogelijk ook andere aspecten van het datacenter. 

Er is dringend behoefte aan een vernieuwde bevei­li­gings­aanpak om niet alleen de data in hun tradi­ti­o­nele vorm te beschermen, maar ook de AI-modellen zelf, die centraal staan bij innovatie en concurrentievoordeel. 

Check Point wil deze uitda­gingen samen met NVIDIA aanpakken door inzichten in bevei­li­ging op netwerk- en hostni­veau te integreren en zo een alles­om­vat­tende oplos­sing te bieden die AI-infra­struc­turen beschermt tegen zowel conven­ti­o­nele als nieuwe cyber­be­drei­gingen. Deze geïnte­greerde aanpak helpt ervoor te zorgen dat het bevei­li­gings­sys­teem op de hoogte is van netwerk­ac­ti­vi­teiten en processen op hostni­veau, wat cruciaal is om de toekomst van AI veilig te stellen. 

“Nu AI steeds algemener wordt, wordt het bevei­ligen van AI-clouds van het grootste belang”, zegt Yael Shenhav, Vice Presi­dent Networ­king Products bij NVIDIA. “NVIDIA BlueField 3 stelt innova­tors zoals Check Point in staat om robuuste cyber­ver­de­di­gings­maat­re­gelen aan te bieden om AI-cloud datacen­ters te bevei­ligen en tegelij­ker­tijd te zorgen voor toppres­ta­ties op het gebied van AI.” 

Als antwoord op deze uitda­gingen biedt AI Cloud Protect een strate­gi­sche oplos­sing die tegemoet­komt aan de dynami­sche bevei­li­gings­ver­eisten van het AI-tijdperk. Ontworpen voor eenvou­dige imple­men­tatie en aanpas­baar­heid, biedt het out-of-the-box bevei­li­ging zonder de AI-presta­ties te beïnvloeden. AI Cloud Protect is ontworpen met het oog op moeite­loze integratie en schaal­baar­heid en biedt een robuust schild tegen geavan­ceerde cyber­be­drei­gingen. Met de NVIDIA BlueField 3 DPU, die een nieuwe klasse van AI cloud datacen­ters aandrijft, en het NVIDIA DOCA softwa­re­fra­me­work, is AI Cloud Protect gecre­ëerd om naadloos te integreren in NVIDIA’s AI ecosystemen.

De oplos­sing biedt: 

  • Robuuste verde­di­ging tegen AI-speci­fieke bedrei­gingen: Stelt organi­sa­ties in staat zich efficiënt te beschermen tegen model­in­versie, model­dief­stal en andere aanvalsvectoren. 
  • Schaal­bare, naadloze integratie: Maakt eenvou­dige inzet in uiteen­lo­pende AI-omgevingen mogelijk, zodat de bevei­li­gings­maat­re­gelen meegroeien met de behoeften van de organisatie. 
  • Geopti­ma­li­seerde presta­ties zonder compro­missen: zorgt ervoor dat AI-activi­teiten ongehin­derd doorgaan, waarbij bevei­li­gings­pro­cessen discreet worden uitge­voerd, gebruik­ma­kend van de techno­lo­gi­sche infra­struc­tuur van NVIDIA, en zonder de AI-presta­ties te beïnvloeden. 

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This