20 maart 2024
0 Reactie(s)

20 maart 2024

‘Organisaties moeten actie ondernemen om tekort aan AI-vaardigheden te voorkomen’

Hexaware, een wereld­wijde leveran­cier van IT-diensten en digitale oplos­singen, waarschuwt dat organi­sa­ties het risico lopen op onren­da­bele inves­te­ringen en kostbare fouten als gevolg van een tekort aan AI-vaardig­heden en leider­schap. Nu men steeds meer AI-techno­lo­gieën adopteert, dreigt dit tekort de inspan­ningen te onder­mijnen en poten­tiële voordelen onbereik­baar te maken. 

LinkedIn’s Future of Work Report liet in 2023 een 21-voudige toename van het aantal vacatures zien waarin AI-techno­lo­gieën worden vermeld. Ondanks de groei­ende vraag ontdekte AWS dat veel organi­sa­ties moeite heeft om het AI-talent te vinden dat ze nodig hebben. Uit een ander rapport blijkt dat iets meer dan één op de tien bedrijven een Chief AI Officer heeft aange­steld, wat duidt op een fors tekort aan AI-leiderschap.

Mix van vaardigheden

Organi­sa­ties hebben voor het gebruik van AI managers nodig met een mix van ‘harde’ vaardig­heden, zoals diepgaande techni­sche kennis van modellen, archi­tec­tuur, data en security en ‘zachte’ vaardig­heden rond bestuur, veran­de­ring en mensen. Volgens het Alan Turing Insti­tutemoet een effec­tieve AI-manager in staat zijn om techni­sche en zakelijke teams te verbinden, waardoor de negatieve gevolgen voor het perso­neel worden beperkt en tevens wordt geborgd dat de AI-plannen aansluiten bij de bedrijfs­doel­stel­lingen. De beste kandi­daten komen vaak van binnenuit.

Vaak kunnen organi­sa­ties, door een al aanwe­zige manager met de juiste basis­vaar­dig­heden en menta­li­teit te stimu­leren om leiding te geven aan AI, profi­teren van hun diepgaande kennis van het perso­neels­be­stand en de bedrijfs­stra­tegie. Organi­sa­ties kunnen de soft skills van de betref­fende manager laten aanvullen met de techni­sche exper­tise van vertrouwde externe service­part­ners die al goed thuis zijn in AI-techno­lo­gieën om hen te helpen welover­wogen, strate­gi­sche beslis­singen te nemen.

Visie en plan

“Organi­sa­ties bezorgen zichzelf kopzorgen als ze AI en GenAI gaan gebruiken zonder gekwa­li­fi­ceerde mensen en managers die deze techno­logie begrijpen en er toezicht op kunnen houden”, waarschuwt Arun ‘Rak’ Ramchandran, Presi­dent & Global Head – GenAI Consul­ting & Practice, Hi-Tech en profes­si­o­nele diensten bij Hexaware. “Zelfs als organi­sa­ties de techni­sche AI-vaardig­heden kunnen inbrengen door aantrek­ke­lijke salarissen te bieden, kunnen inves­te­ringen worden verspild zonder de juiste leiding. 

“Organi­sa­ties hebben eerst een visie en plan nodig over waar AI op de lange termijn waarde kan toevoegen, anders riskeren ze projecten die onren­dabel worden. Erger nog is het risico op kostbare reputa­tie­schade bij niet-naleving van de regel­ge­ving, het lekken van intel­lec­tuele eigen­doms­rechten, of als werkne­mers AI verkeerd gebruiken. Zoals modellen verkeerd trainen, vooroor­delen erin laten sluipen, niets antici­peren op aanstoot­ge­vende resul­taten, of onbedoeld gevoe­lige data verkeerd behan­delen, als gevolg van een gebrek aan AI-richt­lijnen, bestuur en toezicht.”

“Aange­steld worden om leiding te geven aan de AI-strategie van een organi­satie kan uitda­gend zijn, vooral voor een leiding­ge­vende die het vanuit een andere rol invult. Externe experts kunnen waarde toevoegen en AI-leiders helpen succesvol te zijn door ontbre­kende vaardig­heden of kennisla­cunes te overbruggen”, vervolgt Ramchandran. “Nu veel organi­sa­ties met AI aan de slag gaan is het tijd om actie te onder­nemen. De inzet is te hoog voor organi­sa­ties om zich bezig te houden met AI zonder goed leider­schap en een duide­lijke, strate­gi­sche visie”, conclu­deert Ramchandran.

Met deze ‘call to action’ benadrukt Hexaware de urgentie voor organi­sa­ties om de benodigde mix van vaardig­heden, leider­schap en partner­schappen te culti­veren om de voordelen van AI te kunnen benutten en tegelij­ker­tijd de poten­tiële valkuilen te omzeilen.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This