10 april 2024
0 Reactie(s)

10 april 2024

Zonsverduistering in VS had grote impact op internet

We zijn inmid­dels wel gewend aan flinke pieken in het inter­net­ver­keer als zich nergens op de wereld een belang­rijke gebeur­tenis voordoet. Het EK voetbal, de Olympi­sche Spelen in Parijs – ze zullen ongetwij­feld weer tot nieuwe records aan inter­net­ver­keer leiden. Interes­sant genoeg was er tijdens de totale zonsver­duis­te­ring die op 8 april 2024 door Noord-Amerika trok een tegen­over­ge­stelde trend te zien: er was juist sprake van een duide­lijke daling in het inter­net­ver­keer, zo schrijft João Tomé van Cloud­flare in een blog waarin hij de impact van de zonsver­duis­te­ring op het inter­net­ver­keer analyseert. 

Deze gebeur­tenis, die inmid­dels bekend staat als de Great North American Eclipse, trok miljoenen mensen naar buiten om dit natuur­ver­schijnsel te aanschouwen. De maan schoof tussen de aarde en de zon door, waardoor een schaduw over een aantal Noord-Ameri­kaanse landen en staten werd geworpen.

Cloud­flare, een bedrijf dat gespe­ci­a­li­seerd is in inter­net­be­vei­li­ging en ‑diensten, verza­melde gegevens over de impact van de zonsver­duis­te­ring op het inter­net­ver­keer. Daaruit blijkt, zo schrijft Tomé, dat het inter­net­ver­keer signi­fi­cant daalde langs de route waar de zonsver­duis­te­ring volledig zicht­baar was.

In de Verenigde Staten daalde het dataver­keer met 8% en het aantal verzoeken met 12% verge­leken met de week ervoor om 19:00 UTC. Dit was een duide­lijk signaal dat mensen even hun digitale activi­teiten onder­braken om getuige te zijn van het natuur­ver­schijnsel, aldus Tomé.

Op staats­ni­veau was de daling nog duide­lijker. Staten zoals Vermont, Arkansas, Indiana, Maine, New Hampshire en Ohio zagen een vermin­de­ring van meer dan 40% in inter­net­ver­keer rond het tijdstip van de eclips. Deze staten bevonden zich allemaal in het pad van de verduistering.

Mexico ervoer de zonsver­duis­te­ring als eerste. Staten binnen de eclips­zone, zoals Coahuila, Durango en Sinaloa, merkten een duide­lijke daling in het inter­net­ver­keer. Zelfs Mexico-Stad, dat verder naar het zuiden ligt, onder­vond invloed.

Canada was de laatste in de rij. Prince Edward Island, een kleine provincie in Oost-Canada, ervoer de meest signi­fi­cante impact. Daarna volgden New Bruns­wick en Newfound­land en Labrador.

Deze gebeur­tenis benadrukt hoe mense­lijke activi­teiten en natuur­ver­schijn­selen het inter­net­ge­bruik kunnen beïnvloeden. Net zoals grote commer­ciële evene­menten, feest­dagen en zelfs onver­wachte gebeur­te­nissen zoals een onder­zeese kabel­sto­ring, heeft een totale zonsver­duis­te­ring het vermogen om ons digitale gedrag tijde­lijk te veranderen.

Deze zonsver­duis­te­ring was de laatste die in de aaneen­ge­sloten Verenigde Staten zicht­baar zal zijn tot 23 augustus 2044. De volgende eclips van verge­lijk­bare omvang wordt verwacht op 12 augustus 2045.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This