12 juni 2024
0 Reactie(s)

12 juni 2024

Vertiv lanceert AI Hub

Hoewel het aantal AI-toepas­singen met een ongekend tempo groeit, is deskun­dige infor­matie voor datacen­ters die pionieren met AI nog altijd schaars. Als reactie op deze kennis­kloof heeft Vertiv, een aanbieder van oplos­singen voor de techni­sche infra­struc­tuur van datacen­ters, de AI Hub in het leven geroepen. Partners, klanten en andere bezoe­kers van deze website krijgen toegang tot infor­matie van experts, referen­tie­ont­werpen en hulpmid­delen om aan de slag te gaan met AI-infrastructuren.

De Vertiv AI Hub bevat in white­pa­pers, branche­on­der­zoek, tools en stroom- en koelings­ont­werpen voor retro­fits en nieuwe datacen­ter­om­ge­vingen. De nieuwe bibli­o­theek biedt referen­tie­ont­werpen voor schaal­bare vloei­stof­koe­ling en stroom­in­fra­struc­tuur om huidige en toekom­stige chipsets met een vermo­gens­dicht­heid van 10 tot 140 kW per rack te ondersteunen.

De Vertiv AI Hub stelt organi­sa­ties in staat om effec­tief in te springen op de snelle en constante wijzi­gingen van hun AI-techno­logie en de onder­steu­nende infra­struc­tuur. Deze dynami­sche website wordt regel­matig bijge­werkt met nieuwe content, zoals een speciaal certi­fi­ce­rings­pro­gramma voor AI-infra­struc­turen voor partners.

“Vertiv staat bekend om het delen van unieke, nieuwe techno­lo­gieën en inzichten voor de datacen­ter­in­du­strie”, zegt Giordano Albert­azzi, de CEO van Vertiv. “We streven ernaar om onze klanten toegang te bieden tot diepgaande kennis, het meest uitge­breide portfolio van oplos­singen en vakkundig advies. Op die manier kunnen ze als een van de eersten energie-effici­ënte AI-stroom- en koelin­fra­struc­tuur imple­men­teren voor hun huidige en toekom­stige omgevingen. Dankzij onze nauwe samen­wer­king met toonaan­ge­vende chipfa­bri­kanten en innova­tieve datacen­te­r­ex­ploi­tanten bevinden wij ons in dé positie om klanten en partners op weg te helpen in hun AI-reis.”

Sean Graham, onder­zoeks­di­rec­teur Datacen­ters bij IDC: “Organi­sa­ties in vrijwel elke sector verkennen de mogelijk­heden om zakelijke waarde te creëren met AI. Wat de imple­men­tatie van de infra­struc­tuur betreft zijn er echter meer vragen dan antwoorden. Een erkende leveran­cier van infra­struc­tuur­op­los­singen als Vertiv is waardevol voor bedrijven die bezig zijn met de ontwik­ke­ling van een AI-strategie en behoefte hebben aan een centrale bron van informatie.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This