12 juni 2024
0 Reactie(s)

12 juni 2024

Cyber Crime Game stelt €100.000 beschikbaar voor bewustwording cybercrime onder studenten

De helft van de gepakte online cyber­cri­mi­nelen is nog geen 25 jaar. Dat blijkt uit het aller­eerste Cyber­cri­me­beeld Neder­land dat de politie en het Openbaar minis­terie dinsdag publi­ceerden. Volgens de politie en het OM rollen kinderen vaak spelen­der­wijs in de harde wereld van de cyber­crime als ze actief zijn in online games. Om Hogescholen en MBO instel­lingen te helpen studenten bewust te maken van de gevaren, stelt de Cyber Crime Game in reactie hierop €100.000 beschikbaar.

Cyber Crime The Game is een innova­tieve educa­tieve tool, ontwik­keld door Gamifi­ca­ti­o­ners en in samen­wer­king met cyber­crime expert Dick Schouten. Door middel van inter­ac­tieve scenario’s en realis­ti­sche simula­ties, leren studenten hoe ze cyber­drei­gingen kunnen herkennen en voorkomen. Met 4 modulaire levels speelt de dynami­sche game voort­du­rend in op actua­li­teiten in de wereld, onder andere door middel van AI-tools.

Door de studenten te laten verplaatsen in het perso­nage van de hacker, tracht de Cyber Crime Game in te spelen op het proteus effect. Deze theorie beschrijft hoe online avatars het gedrag en de cognitie van gebrui­kers beïnvloeden (Ratan et al., 2020). “Door spelers de wereld vanuit het perspec­tief van de hacker te laten ervaren, willen we ervoor zorgen dat studenten zich niet in de schim­mige wereld van cyber­crime gaan begeven”, zegt Joris van den Bergh, Gamifi­ca­tion Speci­a­list bij Cyber Crime Game.

Om het probleem bij de wortel aan te pakken, verdeelt de Cyber Crime Game €100.000 aan games onder Hogescholen en MBO Instel­lingen die zich deze week aanmelden. “Met dit initi­a­tief hopen we een positieve impact te hebben op de jongeren van Neder­land,” vervolgt van den Bergh. “Door een educa­tieve game aan te bieden, willen we studenten niet alleen infor­meren, maar ook actief betrekken bij het bestrijden van cybercrime”.

De Cyber Crime Game is initieel ontwik­keld voor bedrijven. Ook hier is de dreiging van cyber­cri­mi­na­li­teit groot. Uit onder­zoek blijkt namelijk dat 60% van de bedrijven te maken krijgt met cyber­cri­mi­na­li­teit. “Wij vinden dat niet alleen bedrijven, maar ook jongvol­was­senen bewust gemaakt moeten worden van de gevaren. En daar zijn indirect de bedrijven dus ook mee geholpen”, zegt Cyber­se­cu­rity speci­a­list Dick Schouten over het initiatief.

Hogescholen en MBO instel­lingen kunnen zich deze week aanmelden om de game gratis te spelen via het aanvraag­for­mu­lier op de website: https://​cyber​cri​me​game​.com/​c​o​n​t​act/ . De game is geschikt voor studenten vanaf 18 jaar en ouder.

Gamifi­ca­ti­o­ners ontwik­kelde al meer dan vijfen­twintig serious games voor maatschap­pe­lijke doeleinden, zowel voor (semi-)overheidsinstellingen als commer­ciële bedrijven. Daarbij zoekt het bedrijf samen­wer­king met experts op het gebied van maatschap­pe­lijke problemen, die dicht bij de belevings­we­reld van de risico­groep staan. De Cyber Crime Game, het nieuwste product van Gamifi­ca­ti­o­ners, wordt binnen­kort gelan­ceerd voor bedrijven en overheidsinstellingen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This