11 juni 2024
0 Reactie(s)

11 juni 2024

Onderzoek Barracuda: 84% van Europese MSP’s wil AI-kennis vergroten

Europese managed service provi­ders (MSP’s) zien veel kansen dankzij AI, maar 84% is van mening dat ze meer kennis over AI en de toepas­sing daarvan moeten opbouwen. Voor 92% is dit dan ook een van hun toppri­o­ri­teiten voor 2024. Dit zijn twee van de belang­rijkste uitkom­sten van het rapport ‘The Evolving Lands­cape of the MSP Business 2024’, dat vandaag door Barra­cuda is gepubli­ceerd. Verder blijkt dat MSP’s over de hele wereld cloud markt­plaatsen omarmen om beter te voorzien in de behoeften van klanten.

Het zevende jaarlijkse MSP-rapport van Barra­cuda, dat samen met Vanson Bourne is opgesteld, is gebaseerd op een inter­na­ti­o­nale survey onder 700 MSP-organi­sa­ties. Het rapport werd gelan­ceerd tijdens Barracuda’s Global MSP Day, met virtuele en live evene­menten voor MSP-partners in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific.

Uit het rapport blijkt onder andere dat Europese MSP’s hun business blijven wijzigen van klanton­der­steu­ning op project­basis naar een servi­ce­model met terug­ke­rende omzet. Dit jaar verwachten Europese MSP’s dat iets minder dan de helft (48%) van hun inkom­sten uit derge­lijke terug­ke­rende diensten zal komen, tegen­over 37% in 2023.  Volgens 90% van de respon­denten schroeven bedrijven hun interne IT terug en vertrouwen ze meer op MSP’s. Dit zal waarschijn­lijk een belang­rijke drijf­veer zijn voor de groei­ende vraag naar terug­ke­rende diensten.

Volgens het onder­zoek zijn de top drie oplos­singen die Europese MSP’s aanbieden en onder­steunen: Security Opera­tion Centers (SOC) met 23%, training in securi­ty­be­wust­zijn met 21% en cloud­ge­ba­seerde appli­ca­ties (SaaS)met 17%_.

Andere belang­rijke bevin­dingen zijn onder andere:

  • De MSP’s zijn van mening dat cloud­markt­plaatsen de bedrijfs­voe­ring zullen vereen­vou­digen: volgens 97% van de Europese respon­denten zijn cloud­markt­plaatsen een cruciaal hulpmiddel voor hun organi­satie, waarbij 47% van de Europese MSP’s cloud­markt­plaatsen al gebruikt en 50% de optie onderzoekt.
  • Honger naar AI-kennis: meer dan 8 op de 10 onder­vraagde Europse MSP’s (84%) zegt dat ze behoefte hebben aan aanzien­lijke of merkbare verbe­te­ringen in hun kennis en toepas­sing van AI-producten en ‑diensten. Daarnaast voelt 76% van de Europese MSP’s zich onder druk gezet om klanten AI-inzichten en ‑tools te bieden.
  • MSP’s maken zich zorgen over hun eigen security: 83% van de Europese MSP’s is van mening dat ze hun interne security moeten verbeteren.

De meest geoutsour­cete securi­ty­dien­sten door MSP’s zijn Security aware­ness trainingen met 38%, SOC met 37% en backup, business conti­nuity & disaster recovery, en network security, beide 34%. 84% van de Europese MSP’s worstelt ermee hoe ze klanten kunnen helpen voldoen aan wet- en regelgeving.

Europese MSP’s zijn realis­tisch en tegelij­ker­tijd optimis­tisch. Hoewel ze in 2024 verwachten te groeien, noemen ze als grootste uitda­gingen: de toege­nomen concur­rentie op de MSP-markt (46%) en het ontwik­kelen en uitbreiden van het  services-portfolio (34%).

“Net als alle organi­sa­ties hebben Europese MSP’s te maken met voort­du­rende veran­de­ringen”, zegt Alain Luxem­bourg, Vice Presi­dent Benelux and Nordics bij Barra­cuda. “De concur­rentie neemt toe en klanten vinden op steeds meer manieren de markt, terwijl opkomende techno­lo­gieën en digitale trans­for­matie het poten­tiële aanvals­op­per­vlak voor cyber­drei­gingen vergroten. Het valt niet mee om dat allemaal bij te houden, uit het onder­zoek blijkt dan ook ruim dan de helft van de MSP’s op zoek is naar meer mensen. Goede partner/­vendor-relaties die speci­a­lis­ti­sche ervaring bieden op het gebied van security en AI-integratie kunnen MSP’s helpen bij het aangaan van een aantal van deze uitda­gingen en te groeien in het concur­re­rende landschap van 2024 en daarna.”

“MSP’s zijn strate­gi­sche partners voor klanten, die helpen om techno­lo­gi­sche complexi­teit aan te pakken en de securi­ty­uit­da­gingen van digitale trans­for­matie te beheren,” zegt Richard Tubb, MSP-groei­con­sul­tant en spreker op de MSP Day. “Dit onder­zoek laat zien dat veel MSP’s inspelen op de veran­de­rende behoeften van klanten door actief nieuwe mogelijk­heden te omarmen die zowel klanten als hun eigen activi­teiten en bedrijfs­groei ten goede komen.”

Het volle­dige rapport is hier te downloaden. 

Barra­cuda MSP, de MSP-divisie van Barra­cuda Networks, heeft Global MSP Day zeven jaar geleden geïntro­du­ceerd om MSP’s over de hele wereld te erkennen en te vieren. Het biedt MSP’s en sales managers ook een gelegen­heid om met elkaar in contact te komen en om successen, best practices en belang­rijke inzichten te delen. Kijk voor meer infor­matie op https://​barra​cu​d​amsp​.com

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This