29 november 2023
0 Reactie(s)

29 november 2023

Vertiv introduceert prefab massief houten oplossingen voor datacenters

Vertiv intro­du­ceert de Vertiv TimberMod-variant van de Vertiv Power Module- en SmartMod-reeks. Voor deze prefab modular (PFM) datacen­ter­op­los­singen wordt in plaats van staal gebruik­ge­maakt van hout als belang­rijkste structuurelement.

Deze nieuwe oplos­sing is verkrijg­baar in Noord-Amerika en EMEA en weerspie­gelt het streven van Vertiv om klanten te helpen met het reali­seren van hun duurzaam­heids­doel­stel­lingen door gebruik te maken van milieu­vrien­de­lijker materiaal. Op die manier blijft de uitput­ting van natuur­lijke bronnen tot een minimum beperkt en wordt de CO2-uitstoot verminderd.

Massief hout dat afkom­stig is van duurzaam gekapte bomen dient als hernieuw­baar bouwma­te­riaal dat de mogelijk­heid heeft om de uitput­ting van natuur­bronnen te minima­li­seren en de CO2-voetaf­druk tot drie keer te verlagen. Dat geldt voor de CO2-uitstoot voor de hele ‘cradle-to-gate’ product­le­vens­cy­clus, inclu­sief het trans­port van materi­alen en struc­tu­rele elementen naar de instal­la­tie­lo­catie. Deze milieu­vrien­de­lijke keuze sluit aan op de missie van Vertiv om oplos­singen aan te bieden die voldoen aan de hoogste presta­tie­normen en bijdragen aan de wereld­wijde inspan­ningen om de uitstoot van CO2 te reduceren.

De vele voordelen van het ontwerp

Vertiv TimberMod voldoet aan de van toepas­sing zijnde bouwkun­dige eisen en biedt robuuste weerstand tegen seismi­sche activi­teit, windkracht en construc­tieve eisen. Deze innova­tieve oplos­sing is niet alleen bouwtech­nish sterk, maar voegt ook een esthe­ti­sche dimensie toe aan de datacenter-archi­tec­tuur. Dankzij het elegante ontwerp gaat de Vertiv TimberMod naadloos op in diverse omgevingen.

“We zijn vastbe­raden om innova­tieve oplos­singen te vinden die de ecolo­gi­sche voetaf­druk van datacen­ters verkleinen door gebruik te maken van milieu­vrien­de­lijke bouwma­te­ri­alen en ‑processen”, zegt Viktor Petik, vice presi­dent en EMEA-leider van de Integrated Modular Solutions-divisie van Vertiv. “Door materi­alen uit hernieuw­bare bronnen te gebruiken, biedt Vertiv TimberMod een milieu­vrien­de­lij­kere optie zonder afbreuk te doen aan de presta­ties. De oplos­sing heeft daarmee een positieve impact op het milieu en de opera­ti­o­nele effici­ëntie van onze klanten.”

Flexibiliteit voor datacenters van elke omvang

Vertiv TimberMod werd vorige week onthuld tijdens de perscon­fe­rentie ‘Vertiv Driving Innova­tion 2023: The Prefa­bri­cated Modular Revolu­tion’ en is de laatste toevoe­ging aan een groeiend aanbod van standaard en aanpas­bare PFM-oplos­singen. De flexi­bele capaci­teit van deze prefab-oplos­singen van Vertiv maakt ze tot een goede keuze voor datacen­ters van elke omvang, van klein­scha­lige tot middel­grote en hypers­cale datacen­ters. Ze bieden de schaal­baar­heid en het aanpas­sings­ver­mogen die passen bij de dynami­sche groei van bedrijven. Een eenvou­dige imple­men­tatie en flexi­bi­li­teit zijn hierbij belang­rijke kenmerken. Dit stelt klanten in staat om hun datacen­ter­ca­pa­ci­teit naadloos te kunnen uitbreiden.

Vertiv biedt daarnaast end-to-end services voor een snelle imple­men­tatie en effici­ënte werking. Deze uitge­breide onder­steu­ning omvat hulp bij de inbedrijf­stel­ling, doorlo­pend onder­houd, monito­ring op afstand en training. Dit sluit aan op het streven van Vertiv om zijn klanten van een integrale oplos­sing te voorzien.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This